Akeylan zäherini janlandyrýan krem: Doly gollanma we syn

Giriş

Akeylan zäherini bejermek kremi näme?

Akeylan zäherini janlandyrýan krem: Doly gollanma we synYouthaş we ýagty derini gözlemek üçin köplenç gözellik salonlaryna syýahat edýäris, köp sanly ekzotik we üýtgeşik maddalara duş gelýäris. Olaryň arasynda ýylan zäheri bolan dikeldiji krem ​​tapawutlanýar. Bu gudratly küýze, sintezlenen ýylan zäheriniň derini ýaşartmak, şöhle saçmak we garramagyň alamatlaryny azaltmak üçin ulanylýan deri ideg önümidir.

Bu nähili işleýär?

Indi “akeylan zäheri? Bu zyýanly dälmi? Dogrusy, gözegçilik edilýän mukdarda we dogry formulalarda ýylanyň zäheri täsinlikler döredip biler. “Şin-ake” diýlip atlandyrylýan bu toksin Botoks-a meňzeýär, ýöne invaziv prosedura bolmazdan, myşsalaryň hereketini azaldýar we şeýlelik bilen inçe çyzyklary we ýyrtyklary azaldýar. Gyzykly, şeýlemi?

Derini bejermekde ýylanyň zäherini ulanmagyň taryhy

Akeylan zäherini adaty ulanmak

Terapewtiki we kosmetiki maksatlar üçin ýylanyň zäherini ulanmak düýbünden täze düşünje däl. Taryhy hasabatlar, güýçli aýratynlyklary sebäpli adaty lukmançylygyň dürli ulgamlarynda ulanylmagyny teklip edýär.

Snylan zäheri bilen derini bejermekde häzirki zaman ösüşleri

Kosmetika ylmynyň ösmegi bilen ýylany zäheriniň peýdalary derini ideg etmek pudagynda ulanyldy. Syn-ake peptid laboratoriýada sintez edildi, ýylanyň zäherli derisine ideg etmek ygtybarly we ajaýyp täsirli boldy. Laboratoriýa palto geýen ýylany göz öňüne getirip bilersiňizmi? Oýun etýän-le!

Akeylan zäheri bilen krem ​​bejermegiň peýdalary

Inçe çyzyklary we ýygyrtlary azaltmak

Akeylan zäherini janlandyrýan krem: Doly gollanma we synAkeylan zäherli kremiň esasy maksady garramagyň alamatlaryna garşy göreşmekdir. Dogrusyny aýtsak, wagtyň elini yzyna öwrüp, ýaşlyk derisini täzeden almak islemeýän kim?

Deriniň çeýeliginiň ýokarlanmagy

Gyralary azaltmakdan başga-da, ýylanyň zäherini bejermek kremi deriniň çeýeligini ýokarlandyrmak ukyby bilen hem bellidir. Bu kremiň gündelik dozasy deriňizi köne günlerine getirip biler. Akeylanyň peýda bolmagy üçin deriniň dökülmegi we bu ýerde köne derisini dökmek üçin ýylan zäheriniň bir bölegini ulanýandygymyz geň dälmi?

Deriniň gurluşy gowulaşdy

Bu täsin kremiň ýene bir möhüm peýdasy deriniň gurluşynyň gowulaşmagydyr. Gödek, gury deri bilen hoşlaşyp bilersiňiz we açyk gollar bilen tekiz, ýumşak deri garşylap bilersiňiz.

Goşundylara düşünmek

Akeylan zäheriniň roly

Akeylan zäherini janlandyrýan krem: Doly gollanma we synAkeylan zäheri hakda köp gürleşdik, ýöne has çuňlaşalyň. Sintetiki ýylan zäheri ýa-da şin-ake, myşsany gowşadýan we ýygyrtlaryň çuňlugyny peseldýän super ýyldyz düzümidir.

Dikeldiş kremlerindäki kömekçi maddalar

“Son-ake” ýyldyz bolsa-da, bu bir adamlyk tomaşa däl. Şeýle hem krem ​​gidrasiýa üçin gialuron turşusy, derini bejermek üçin peptidler we goramak üçin antioksidantlar ýaly maddalary öz içine alýar. Bular derini ideg edýän jemgyýetdäki dostlukly goňşular, ýylanyň zäher kremine has köp güýç goşýarlar.

Akeylan zäherini bejermek kremini nädip ulanmaly

Ulanmak üçin ädimme-ädim gollanma

Programma ýönekeý – arassalaň, sazlaň, az mukdarda krem ​​çalyň we gutardyňyz. Bu ýylanyň zäherini ulanmagyň iň aňsat usuly bolup biler, şeýlemi?

Netijelere haçan garaşyp bilerin?

Derini bejermekde sabyr möhümdir. Birnäçe hepdäniň dowamynda dowamly ulanmak görünýän gowulaşmalara sebäp bolup biler. Rememberöne ýadyňyzdan çykarmaň, krem ​​ýaly jadygöý däl – üýtgeşmeler kem-kemden bolup geçer, ýöne bolar.

Deriňiziň görnüşi üçin dogry ýylan zäherli kremini saýlamak

Gury deri üçin maslahatlar

Deriňiz gury bolsa, goşmaça nemlendiriji maddalar bilen krem ​​gözläň. Kaktusyň suwa mätäç bolşy ýaly, deriňizem gidrasiýa isleýär!

Ilyagly deri üçin teklipler

Akeylan zäherini janlandyrýan krem: Doly gollanma we synIlyagly deri üçin ýeňil, ýagsyz formula iň gowusydyr. Galyberse-de, ýagly maska ​​geýen ýaly görünmek islemeýärsiňiz, şeýlemi?

Ters täsirleri barmy?

Umumy täsirleri we olardan nädip gaça durmaly

Krem, adatça, deriniň ähli görnüşleri üçin howpsuz bolsa-da, ilki bilen synag geçirmek elmydama gowy zat. Şeýlelik bilen, mümkin “ýylan dişlemeginden” gaça durup bilersiňiz!

Önüm syn: akeylan zäherini janlandyrýan krem ​​bilen başdan geçirenlerimiz

Akeylan zäherini janlandyrýan krem ​​bilen başdan geçirenlerimiz, täsin we garaşylmadyk täsin tokaýyň üstünden syýahat ýalydy. Deriniň gurluşynda we çeýeliginde ep-esli gowulaşma, inçe çyzyklaryň we tegmilleriň ep-esli azalandygyny gördük. Derini ideg etmek üçin jadyly taýajyk ýalydy.

Netije

Akeylan zäherini janlandyrýan krem ​​ylmy fantastiki romandan bir zat ýaly bolup biler, ýöne öndürýän netijeleri gaty hakyky. Üýtgeşik we garrylyga garşy çözgütleri gözleýän bolsaňyz, bu derini ideg etmek tertibine ajaýyp goşundy. Şeýlelik bilen, töwekgelçiligi alyp, synap görmäge taýynmy?

Sorag-jogap

 • Akeylan zäherini bejermek kremini ulanmak ygtybarlymy?
  Elbetde! Derini bejermek önümlerinde ulanylýan ýylan zäheri laboratoriýalarda sintez edilýär we derwaýys ulanmak üçin doly howpsuzdyr.
 • Deri duýgur bolsa, ýylan zäherini janlandyrýan krem ​​ulanyp bilerinmi?
  Düzgün bolşy ýaly, hawa. Şeýle-de bolsa, oňaýsyz täsirleriň bolmazlygy üçin ilki bilen patch synagyny geçirmek has gowudyr.
 • Krem ulanmagyň netijelerine näçe wagt garaşyp bilerin?
  Birnäçe hepdäniň dowamynda yzygiderli ulanmak ep-esli gowulaşmalary görkezer. Skinadyňyzdan çykarmaň, esasy zat derini ideg etmekde sabyr etmekdir!
 • Snylan zäherini bejermek kremi bilen beýleki derini bejermek önümlerini ulanyp bilerinmi?
  Hawa, bu kremi derini ideg etmegiňize goşup bilersiňiz. Iň oňat netijeler üçin ony arassalanan we tonlanan derä ulanmagy unutmaň.
 • Akeylan zäheri bilen abatlaýyş kremini nireden satyn alyp bilerin?
  Kosmetika dükanlarynda, dermanhanalarda we onlaýn dükanlarda tapyp bilersiňiz. Önümiň hakykylygyny üpjün etmek üçin abraýly satyjydan satyn alýandygyňyza göz ýetiriň.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri