Hoşboý ysly maşgalalaryň jadysyny açmak: Täze yslary açmak üçin gollanma

Hoşboý ysly maşgalalar dünýäsine ajaýyp syýahat

Aýdym-sazyň resanrlary we modanyň tendensiýalary bolşy ýaly, hoşboý yslar aýratyn maşgalalara bölünýär. Parfýumeriýa dünýäsindäki her bir “maşgala” umumy häsiýetleri ýa-da bellikleri paýlaşýan ajaýyp görnüşli yslar ýygyndysydyr. Täze sitrusdan başlap, çuňňur, ýakymly yslara çenli, hoşboý ysly maşgalalar olfabriki düşünjäňizi özüne çekiji gözleg hödürleýär.

Näme üçin hoşboý ysly maşgalalara düşünmek möhümdir

Hoşboý ysly maşgalalaryň atyr saýlamakdaky roly

Parfýumeriýa saýlamak ýakyn, şahsy syýahatdyr. Diňe bir ysy däl, şahsyýetiňizi görkezýärsiňiz. Ysly maşgalalara düşünmek, köp sanly yslary gezmäge we ajaýyp atyr jübütleşmegine ýakynlaşmaga kömek edip biler.

Tagam palitrasyny giňeltmek

Dürli çakyrlary dadyp görmek, tagam spektriňizi giňeldip bilşi ýaly, dürli tagamly maşgalalary öwrenmek tagam spektriňizi giňeldýär. Bu gözleg, göz öňüne getirmedik ysyňyzy söýüp biler!

Esasy ysly maşgalalaryň syrlaryny açmak

Täze yslar: Sitrus, Miwe we Greenaşyl

Taze yslar arassa howa ýalydyr. Galkynyş beriji, täze we täsir galdyryjy bellikleri bilen tanalýan Dior’s Eau Sauvage (Sitrus), Mark Jeýkobyň Deýzi (Greenaşyl) we Dolce & Gabbana açyk gök (miwesi) ýaly meşhur atyrlary öz içine alýar.

Gülli yslar: Gülleýän baglardan gündogar garyndylaryna çenli

Gül yslary iň meşhur we dürli maşgala. Şanel No.ok. 5 (nusgawy gül aldegidi) ýa-da Esti Lauder tarapyndan owadan (gül bellikleri bukjasy), siz bu maşgalanyň muşdagy.

Gündogar yslary: ysly zatlaryň, amberiň we rezinleriň ekzotik jadysy

Guerleýniň “Şalimar” ýa-da “Iw Saint Laurent” -iň “Opium” ýaly gündogar hoşboý yslary mylaýym, ysly we duýgur bellikleri bilen tanalýar, syr we jady duýgusyny hödürleýär.

Agaç yslary: Sandal agajynyň, kedr we weteriň çuňlugy

Çaneliň Sikomory ýa-da Tom Fordyň Oud Wud ýaly ýakymly yslary baý we çuň palitrasy bilen ýürekleri özüne çekdi. Eartherli, güýçli yslary halaýan bolsaňyz, bu maşgalany gowy görersiňiz.

Ysly maşgalalaryň bazar ýolbaşçylaryna täsiri

Nina Riçiniň “L’Air du Temps”: Gül üstünligi

Iň oňat aýal atyrlarynyň biri hökmünde kabul edilen L’Air du Temps, gül ysly maşgalanyň atyr pudagynda meşhurlygyny görkezýär. Onuň üstünligi bag, musk we sandal agajynyň ajaýyp utgaşmasyndadyr.

Terre d’Hermès: Hermes: Agaç yslaryň meşhurlygy

Terre d’Hermès agaçly yslara tarap ösýän tendensiýany görkezýär. Greýfrut, burç we kedr agajynyň özboluşly utgaşmasy ony dünýädäki erkekleriň arasynda iň gowy görýän yslaryň birine öwürdi.

Täze yslar üçin argument: Jorjio Armaniniň “Acqua di Gio”

Jorjio Armaniniň “Acqua di Gio” deňiz belliklerini sitrus belligi bilen birleşdirip, iň oňat täze yslaryň biri hökmünde asyrlarboýy çykyş edip gelýär.

Hoşboý ysly maşgalalaryň geljegi

Hoşboý ysly maşgalalar sarp edijilere ajaýyp ys gözlemekde ýol görkezmegi dowam etdirerler. Uniseks yslarynyň we şahsylaşdyrylan atyrlaryň peýda bolmagy bilen, täze ys maşgalalaryny toparlara bölmekde we döretmekde has döredijilige garaşyp bileris. Parfýumeriýa dünýäsinde tolgundyryjy döwür, hoşboý ysly maşgalalar hemmesiniň merkezinde.

Netije: hoşboý ysly maşgalalaryň jadysy

Hoşboý ysly maşgalalar yslary kategoriýalaşdyrmakdan başga-da köp zat edýärler; parfýumeriýanyň çylşyrymlylygyna düşünmäge kömek edýär. Bize ýol görkezip, ylham berip, hatda geň galdyryp bilerler, ys jadysy arkaly şahsyýetimiziň täze gatlaklaryny açyp bilerler.

Sorag-jogap

 • Sorag: Iň meşhur ys maşgalasy haýsy?
  Jogap: Gülli hoşboý ysly maşgala, iň kiçi kategoriýalar we özüne çekiji diapazon bilen iň meşhur bolýar.
 • Sorag: Bir atyr birden köp hoşboý ysly maşgala degişli bolup bilermi?
  Jogap: Hawa, atyrlary birnäçe maşgaladan garyp bolýar, mysal üçin ‘Gül gündogar’ ýa-da ‘Miwe-gül’.
 • Sorag: Hoşboý ysly maşgalalar näme?
  Jogap: Niche hoşboý ysly maşgalalar, adatça atyr bilýänler üçin niýetlenen özboluşly we az tanalýan maşgalalar. Olara Gurmanskaýa, Şiprowskaýa we Fuzernaýa ýaly maşgalalar girýär.
 • Sorag: Iň gowy atyry nädip tapmaly?
  Jogap: Ysly maşgalalarda ileri tutýan zatlaryňyza düşünmek ajaýyp ysy tapmaga uly kömek edip biler. Her maşgaladan dürli atyrlary synap görmek gowy başlangyç.
 • Sorag: Ysly maşgalalar wagtyň geçmegi bilen üýtgäp bilermi?
  Jogap: Hawa, atyr pudagynyň ösmegi bilen hoşboý ysly maşgalalar hem ösýär. Täze kiçi maşgalalar döräp biler we tendensiýalar bilen klassifikasiýalar üýtgäp biler.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri