Içerdäki arassa howa üçin ýylylygy dikeldiş howa çalşygy ulgamlaryndan peýdalanmak: çuňňur derňew

Atylylygy dikeldiş ventilyasiýa (HRV) ulgamlary bilen tanyşlyk

Gyşyň sowuk güni öýde oturanyňyzy göz öňüne getiriň. Ateryladyjy işleýär, ýöne düýbünden rahat däl. Näme üçin? Içerdäki howa gaty we durgun ýaly görünýär. Bu ýerde ýylylygy dikeltmek şemaly (HRV) ulgamlary işe girýär. Bu ussat enjamlar, energiýanyň netijeliligini ýokarlandyrmak bilen içerdäki howany arassa we sagdyn saklamak üçin niýetlenendir. Emma hakykatdanam olar näme? Olar nähili işleýärler? Iň esasy zat, bularyň birini öýüňize gurnamagy göz öňünde tutmalymy?

HRV ulgamlarynyň syrlaryny açmak

Heatylylygy dikeldiş howa çalşygy ulgamy, energiýany dikeltmek howa çalşygy ulgamyna esaslanýar. Simpleönekeý, ýöne täsirli prinsip boýunça işleýär: gelýän arassa howany ýylatmak üçin çykýan hapalanan howada ýylylygy ulanýar. Bu ýylylyk çalşygy prosesi, ýyladyş ulgamyňyza aşa köp ýüklemezden ýa-da energiýa sarp etmezden, jaýyňyzyň ajaýyp howa hiline eýe bolmagyny üpjün edýär.

HRV ulgamlarynyň hakyky peýdalary

“ART ulgamlaryny beýle peýdaly edýän zat näme?” Diýip gyzyklanyp bilersiňiz. Jikme-jikliklere seredeliň.

Içerdäki howanyň hilini ýokarlandyrmak

Ilki bilen HRV ulgamlary içerdäki howanyň hilini ýokarlandyrmak üçin köp işleýärler. Olar muny hapalanan howany yzygiderli çykarmak we daşardan arassa, kisloroda baý howa bilen çalyşmak arkaly edýärler.

Içerdäki hapalaýjy konsentrasiýalary azaltmak

HRRT ulgamlary kömürturşy gazy, temmäki tüssesi, radon we üýtgäp durýan organiki birleşmeler (VOC) ýaly içerdäki hapalaýjylary azaltmakda täsinlikler döredýär. Şonuň üçin içerdäki hapa we hapalanan howa bilen hoşlaşyp, “salam” diýip bilersiňiz … täze we sagdyn ýaşaýyş gurşawy!

Energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak

Howa çalşygy hakda pikir edenimizde, köplenç ýylylygy ýitirmek we şonuň üçin energiýa ýitgisi diýip pikir edýäris. Emma IVRT ulgamynda beýle däl. Akylly ýylylyk çalşygy mehanizmi çykýan hapalanan howadan gelýän arassa howadan ýylylygy geçirýär, ýylylygyň ýitgisini azaldýar we energiýa netijeliligini ýokarlandyrýar.

Energiýa çykdajylarynyň azalmagy

Aboveokardakylardan başga-da HRV ulgamlary energiýa çykdajylaryňyzy azaltmaga kömek edip biler. Gyşda ýyladyş ulgamyňyza we tomusda sowadyş ulgamyna ýüküň azaldylmagy bilen, energiýa sarp edilişini ep-esli azaldýarlar, netijede kommunal tölegleriň peselmegine sebäp bolýar.

Döwrebap jaýlar üçin iň ýokary VRRT ulgamlary

ART ulgamlarynyň näme üçin hudaýdygyny bilýän bolsaňyz, geliň, bazardaky käbir möhüm oýunçylara göz aýlalyň.

Panasonic FV-04VE1 WhisperComfort ™ ERV janköýer

Bu model, potolokdaky deňagramly howa çalşygy ulgamy bolmak bilen buýsanýar. Netijeli kapilýar ýadrosy sebäpli, amatly rahatlyk we energiýa netijeliligi üçin ýylylygy we çyglylygy çalyşýar.

Atylylyk dikeldiji Broan HRV100H

Broan HRV100H, giň ýerler üçin amatly köpugurly işleýşi we ykjam dizaýny bilen tapawutlanýar. 100 CFM berýär, howanyň ýokary hilini we deňagramly howa çalşygyny üpjün edýär.

Howa üpjünçiligi bölümi Zehnder ComfoAir 350

“ComfoAir 350” iň ýokary rahatlygy we iň az energiýa sarp etmegini hödürleýär. 90% -den gowrak ýylylygy dikeltmek netijeliligi bilen, bu enjam içerdäki howanyň hili üçin täze standart kesgitleýär.

Netije: Arassa howa ylhamy

Häzirki wagtda barha güýçlenýän dünýäde ART ulgamlary hakyky oýun çalşyjysyna öwrüldi. Energiýany tygşytlamak, peýdaly çykdajylary azaltmak we sagdyn durmuş gurşawyny döretmek bilen arassa, arassa howa üpjün edýär. Şonuň üçin öýüňize arassa howa demini gözleýän bolsaňyz, HRV ulgamyna maýa goýmak iň gowy jedeliňiz bolup biler!

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

  • IVRT ulgamynyň bahasy näçe?
  • HRV ulgamynyň bahasy jaýyňyzyň modeline we ululygyna baglylykda gaty üýtgäp biler. Adatça gurnama çykdajylaryny goşmazdan, 1000-den 3000 dollar aralygynda bolýar.
  • HRV ulgamyna näçe wagt hyzmat edilmeli?
  • Adatça HRV ulgamlaryna ýylda azyndan bir gezek hyzmat edilmelidir. Yzygiderli hyzmat etmek optimal öndürijiligi üpjün eder we ulgamyň ömrüni uzaldýar.
  • HRV ulgamyny özüm gurup bilerinmi?
  • Tehniki taýdan mümkin bolsa-da, dogry we täsirli gurnamagy üpjün etmek üçin ART ulgamyny professional gurmak maslahat berilýär.
  • HRV ulgamy howanyň hilini nädip gowulandyrýar?
  • VRRT ulgamy öýüňizden hapalanan howany we zyýanly maddalary yzygiderli aýyrmak we daşardan arassa, kisloroda baý howa bilen çalşyp, howanyň hilini ýokarlandyrýar.
  • ART ulgamlary daşky gurşaw kadalaryna laýyk gelýärmi?
  • Hawa, HRV ulgamlary ekologiýa taýdan arassa. Heatylylygy çykýan hapalanan howadan gelýän arassa howada gönükdirmek, jaýyňyzyň ýyladyş ýa-da sowadyş ulgamynyň ýüküni azaltmak arkaly energiýa sarp edilişini ep-esli azaldýarlar.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri