Dolandyryş aýan edildi: Howanyň gözegçiligi enjamlary üçin iň oňat 5 sany akylly wilkany gözden geçiriň

Giriş: Akylly wilkalaryň güýji

Dolandyryş aýan edildi: Howanyň gözegçiligi enjamlary üçin iň oňat 5 sany akylly wilkany gözden geçiriň

Howa gözegçilik enjamlaryňyzy diňe bir gezek basmak bilen dolandyrmagyň nähili boljagyny göz öňüne getirip gördüňizmi? Kondisioneriňiz ýa-da gyzdyryjy, hatda turmaga mejbur etmän, zerurlyklaryňyza uýgunlaşýan dünýämi? Enjamlaryňyzy uzakdan dolandyrmaga mümkinçilik berýän akylly wilkalar, kiçijik, ýöne ajaýyp güýçli enjamlar dünýäsine hoş geldiňiz.

Akylly wilkalara düşünmek

Akylly wilka näme?

Adyň özi gürleýär, şeýlemi? Akylly wilka wilka, ýöne diňe bir wilka däl. Adaty diwar rozetkasyna dakylýan we birikdirilen enjamy uzakdan, köplenç smartfon programmasy arkaly dolandyrmaga mümkinçilik berýän akylly enjam.

Akylly wilkalary ulanmagyň artykmaçlyklary

Öýden çykanyňyzda kondisioner ýa-da gyzdyryjy öçürmek hakda alada etme. Akylly wilkalar size amatlylygy, energiýanyň netijeliligini we rahatlygy getirýär. Jady ýalymy? Maňa ynanyň, bu tehnologiýa hakda!

Howanyň gözegçiligi üçin iň gowy 5 akylly rozetka çümüň

Enjamlar

Her bir akylly wilka deň derejede döredilenok. Kynçylygy halas etmek üçin howany gözegçilik enjamlary üçin iň oňat bäş sany rozetkany kesgitledik.

Smart Socket TP-Link Kasa Smart HS100

Esasy aýratynlyklary

Akylly wilka bazarynda güýçli bäsdeş bolan Kasa Smart HS100, aňsat gurnamak, energiýa gözegçiligi we Amazon Alexa, Google Home we Microsoft Cortana ýaly esasy öý kömekçileri bilen utgaşyklygy üpjün edýär. Kondisioneriňiziň sizi salkyn jaýda garşy almagyny isleýärsiňizmi? Kasa HS100 bilen ony telefonyňyzdan düzüp bilersiňiz!

Wemo Mini Smart Plug

Esasy aýratynlyklary

“Wemo Mini Smart Plug” ykjam ululygy we baý işleýşi bilen täsir galdyrýar. Uzakdan dolandyrmakdan we meýilleşdirmekden başga-da, enjamlaryňyzy tötänleýin öçürip we öçürip, islenmeýän myhmanlary uzaklaşdyryp bilýän “Away Mode” hödürleýär. Akylly, şeýlemi?

Amazon Smart Plug

Esasy aýratynlyklary

“Alexa” -ny göz öňünde tutup gurlan “Amazon Smart Plug”, “Amazon Echo” enjamlaryňyz bilen yzygiderli birleşýär, ses buýruklaryny ulanyp enjamlaryňyza gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Emma bu hemmesi däl! Şeýle hem, günüňizi awtomatlaşdyrmak üçin tertipleri teklip edýär – oýanmazdan ozal otagy gyzdyrmak ýaly.

Akylly wilka D-Link mydlink Wi-Fi

Esasy aýratynlyklary

D-Link mydlink Wi-Fi akylly wilkasy, gyzdyrylan enjamy ýapyp bilýän ýylylyk gorag aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Ilki bilen howpsuzlyk diýýärler! Güýç gözegçiliginiň mümkinçilikleri we Google Assistent we Amazon Alexa bilen utgaşyklygy özüne çekiji bolýar.

Smart Socket Eufy Smart Plug Mini

Esasy aýratynlyklary

“Eufy Smart Plug Mini” energiýa sarp etmegi bilen gyzyklanýanlar üçin ajaýyp saýlawdyr. Diňe meýilnamalaşdyrmaga we uzakdan dolandyrmaga mümkinçilik bermän, eýsem energiýa sarp edilişini jikme-jik yzarlamagy we hasabat bermegi hem üpjün edýär. Mundan başga-da, Google Assistent we Amazon Alexa bilen integrasiýa ses dolandyryşynyň diňe bir buýrukdygyny aňladýar.

Dogry akylly wilkany saýlamak

Akylly wilka saýlanyňyzda, zerurlyklaryňyza we jaýyňyzyň ekosistemasyna üns beriň. Howanyň gözegçiligi enjamlaryny sesiňiz bilen dolandyrmak isleýärsiňizmi? Energya-da energiýa tygşytlylygy bilen has gyzyklanýarsyňyzmy? Foratda saklaň, siziň üçin iň oňat akylly wilka, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýär.

Netije: “Akylly wilka ynkylaby”

Akylly wilkalar amatlylygyň, dolandyryşyň we energiýa netijeliliginiň ajaýyp kombinasiýasyny hödürleýär. Şeýlelik bilen, meýilnamalaşdyrylan Kasa HS100 bolsun ýa-da Away Mode bilen Wemo Mini bolsun, has akylly, has gözegçilikli öý gurşawyna tarap ädim ädýärsiňiz.

Sorag-jogap

  • Akylly wilkalary ulanmak ygtybarlymy?
  • Hawa, akylly wilkalary ulanmak ygtybarly. Aslynda, käbirleri, D-Link mydlink ýaly, ýylylyk goragy ýaly goşmaça howpsuzlyk aýratynlyklaryna eýedir.
  • Akylly wilkalar pul tygşytlamaga kömek edip bilermi?
  • Elbetde! Akylly wilkalary ulanyp, enjamlaryňyzyň gereksiz işlemeginiň öňüni alyp bilersiňiz, bu bolsa energiýa sarp edilişini azaldyp we energiýa tölegleriňizi tygşytlap biler.
  • Smarthli akylly wilkalar Amazon Alexa we Google Assistent bilen işleýärmi?
  • Hemmesi däl, köp. Satyn alanyňyzda, halanýan öý kömekçiňiz bilen önümiň beýanyny barlaň.
  • Öýden uzakda bolanymda akylly wilkamy dolandyryp bilerinmi?
  • Hawa, akylly wilkalary smartfon programmalary arkaly uzakdan dolandyryp bolýar. Diýmek, öýden uzakda bolsaňyz hem enjamlaryňyza gözegçilik edip bilersiňiz.
  • Akylly wilka gurmak nähili kyn?
  • Akylly wilka gurmak adatça ýönekeýdir. Köpüsi gurnama prosesinde sizi ýöredýän ýörite programmalar bilen gelýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri