Vizio M seriýasyna syn: Puluň gymmaty

Giňişleýin giriş

Häzirki wagtda doýýan teleýaýlym bazarynda hiliň we elýeterliligiň dogry utgaşmasyny tapmak, ot-çöplerde iňňe gözleýän ýaly bolup biler. Islegleriňize laýyk telewizory tapmak üçin ähli tehniki jedelleri, öndürijiniň wadalaryny we dürli bahalaryny nädip tertipläp bilersiňiz? “Vizio M” seriýasy şol ýerde ýüze çykýar.

Vizio M seriýasy bilen tanyşdyrmak

Akylly telewizor dünýäsinde hakyky titan bolan Vizio M seriýasy tapawutlanmagy başardy we banky döwmän güýçli öndürijilik wada berdi. Sheöne beren wadalaryny ýerine ýetirýärmi? Geliň muny anyklalyň.

Esasy aýratynlyklary

Bir seretseň, Vizio M seriýasy akylly teleýaýlymyň başga bir agzasy ýaly bolup biler. Şeýle-de bolsa, has çuňňur öwreneniňizde, bu seriýany beýlekilerden hakykatdanam tapawutlandyrýan birnäçe möhüm aýratynlyklary taparsyňyz.

Ajaýyp ekran

Vizio M Series telewizorlary, düşnükli, owadan surat hili üçin 4K Ultra HD çözgüdi berýär. Bu has giň reňkleri we has gowy kontrast berýän Dolby Vision HDR tehnologiýasy bilen doldurylýar.

SmartCast 3.0

Vizio-nyň öz SmartCast 3.0 operasiýa ulgamy M seriýasynyň esasy satuw nokady bolup, ähli esasy üpjün edijilerden akym almaga mümkinçilik berýär, gurlan Chromecast-y öz içine alýar we Google Assistent we Alexa bilen hem sazlaşykly.

Netijelere syn

Indi “Vizio M” seriýasynyň hakyky ulanylyş ýagdaýlarynda nähili işleýändigini has içgin gözden geçireliň.

Suratyň hili

Ekrana gezek gelende, M-seriýa hakykatdanam şöhle saçýar. Kwant reňk tehnologiýasy janly, hakyky durmuşdaky şekilleri berýär, “Full Array” yşyklandyryşy bolsa haýran galdyryjy gapma-garşylyklary döredýär.

Sesiň hili

Ses nukdaýnazaryndan “M-Series” oňat hilli hödürleýär, ýöne gaty audiofilmleri ýitirip bilmez. Şeýle-de bolsa, “DTS Studio Sound” tehnologiýasynyň bolmagy, sesiň aýdyň we çuňňur köpelmegini üpjün edýär.

Bäsdeşler bilen deňeşdirmek

Vizio M seriýasy ýaryş bilen nädip deňeşdirilýär? Geliň, göni deňeşdirmelere seredeliň.

Vizio M-Series vs Samsung TU8000

Samsung TU8000 ajaýyp dizaýny we dinamiki Kristal UHD displeýini hödürlän hem bolsa, baý reňklerde we doly yzygiderli yşyklandyryşda Vizio M seriýasyna gabat gelmeýär.

Vizio M-Series vs LG UP7000

LG UP7000 güýçli akylly telewizor aýratynlyklaryna eýe bolsa-da, has ösen displeý tehnologiýasy we arzan bahasy Vizio M seriýasyny pul üçin has amatly görnüşe öwürýär.

Jemleýji karar

Şeýlelikde, “Vizio M” seriýasy hil we elýeterlilik baradaky wadalaryny ýerine ýetirýärmi? Elbetde. Täsirli displeýi, giň akylly telewizor aýratynlyklary we bäsdeşlik bahasy bilen islendik öý güýmenje ulgamy üçin iň amatly saýlaw.

Birnäçe potensial kemçilikler

Islendik önüm ýaly, Vizio M seriýasynyňam erbet taraplary bar. Käbir ulanyjylar birneme haýal ulanyjy interfeýsini habar berýärler we höwesjeň audiofillere ajaýyp ses üçin aýratyn ses ulgamy gerek bolup biler.

Sorag-jogap

Vizio M seriýasynda haýsy ululyklar bar?

  • “Vizio M” seriýasy 43-den 70 dýuýma çenli dürli ululyklary hödürleýär.
  • Smartfonymy ulanyp, Vizio M seriýasyna gözegçilik edip bilerinmi?
  • Hawa, “SmartCast” ykjam programmasyny ulanyp, M seriýaňyza gözegçilik edip bilersiňiz.
  • Vizio M seriýasy wideo oýun konsollaryny goldaýarmy?
  • Hawa, M seriýasynda oýun konsollaryny goldaýan birnäçe HDMI porty bar.
  • Vizio M seriýasy kepillik bilen gelýärmi?
  • Hawa, Vizio M seriýaly telewizorlarynda bir ýyl kepillik hödürleýär.
  • Mazmuny göni Vizio M seriýasyndaky meşhur akym platformalaryndan akdyryp bilerinmi?
  • Elbetde, M seriýasy Netflix, Hulu we Amazon Prime Video ýaly iň meşhur platformalardan akymlary goldaýar.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri