Telewizoryň täzeleniş derejesine düşünmek: Bilmeli zatlaryňyz

Sözbaşy

Telewizoryň täzeleniş derejesine düşünmek: Bilmeli zatlaryňyzDogrymy aýtsam: hemmämiz şu ýagdaýa düşdük. Biz düşegiň üstünde otyrys, halaýan tomaşalarymyza ýa-da filmlerimize çümýäris, kämahal çalt sahnalarda garaşylmadyk yza galýarys, bizar edýäris. Bolýar, dostlarym, siz ýeke dälsiňiz. Bu, telewizoryň täzeleniş tizligi bilen baglanyşykly, köplenç çözgüdi ýa-da ekranyň ululygyna ähmiýet berilmeýän möhüm tarap. Geliň, häzirki zaman telewizorlarynyň bu möhüm häsiýetine has çuňňur göz aýlalyň.

Täzelenme bahasy: esaslar

Kesgitleme we ähmiýet

Ilki bilen “täzeleniş tizligi” adalgasy nämäni aňladýar? Simpleönekeý söz bilen aýdylanda, bu, telewizoryňyzyň keşbini täzeleýän sekuntda näçe gezek. Hertzde (Hz) ölçelip, täzelenme tizligi ekranda hereketleriň nähili gönümel görünýändigine gönüden-göni täsir edýär. Şeýlelik bilen, çalt depginde geçýän filmleriň ýa-da sport çäreleriniň muşdagy bolsaňyz, has ýokary täzeleniş tizligi size rahat tomaşa tejribesini berer.

Umumy täzeleniş nyrhlary: esaslar

60 Hz: Klassiki

60Hz täzelenme tizligi bolan telewizorlar üçin köp mahabat gören bolmagyňyz mümkin. Bu uzak wagtlap, esasanam köne modeller we giriş derejeli telewizorlar üçin standart bolup gelýär. Adaty teleýaýlym görkezişleri we filmler üçin 60Hz kanagatlanarly surat hilini üpjün edýär. Şeýle-de bolsa, çalt depginde dowam edýän mazmun üçin, bu ädim bilen dowam edip bilmez.

120 Hz: Altyn ortaça

120Hz täzeleniş nyrhlary orta we premium telewizorlaryň köpüsinde adaty ýagdaýa öwrülýär. Klassiki 60Hz täzeleniş tizligini iki esse köpeltmek bilen, esasanam çalt hereket edýän mazmun üçin has hereketli köpelmegi hödürleýär.

240 Hz we ondan ýokary: Premium derejesi

Käbir ýokary derejeli modeller hatda 240Hz ýa-da ondanam ýokary tizlik hödürleýär. Tapawut tälim berilmedik göz üçin derrew duýulman biler, ýöne bu modeller sport ýa-da oýun mazmuny üçin mümkin bolan iň ýumşak şekili üpjün etmek üçin döredildi.

Aralyk interpolýasiýa: bu näme we näme üçin möhüm?

Düşünjäni açmak

60Hz täzeleniş tizligi bolan telewizoryňyz bar bolsa-da, käbir modelleriň 120Hz ýa-da 240Hz tizlikli “täsirli täzeleniş tizligini” nädip mahabatlandyryp biljekdigi hakda pikir edip gördüňizmi? “Sabyn operasynyň täsiri” diýlip hem atlandyrylýan çarçuwaly interpolýasiýa dünýäsine hoş geldiňiz.

Bu nähili işleýär?

Çarçuwaly interpolýasiýa, bar bolanlaryň arasynda goşmaça çarçuwalary döredýän, täzeleniş tizligini teoretiki taýdan ýokarlandyrýan usuldyr. Bu hereketleri has ýumşadyp biler, ýöne käbir tomaşaçylar filmleriň gaty “plastmassa” görünýändigini, şonuň üçin “sabyn operasynyň täsiri” adynyň bardygyny görýärler.

Tizligi we oýunlary täzeläň

Telewizoryň täzeleniş derejesine düşünmek: Bilmeli zatlaryňyzBagyşlanan oýunçy bolsaňyz, ýokary täzeleniş tizligi telewizor iň gowy ýaranyňyzdyr. Oýun has real we çalt bolansoň, ýokary täzeleniş nyrhlary rahat we çuňňur oýun tejribesini üpjün edýär.

Satyn almak boýunça gollanma: Dogry täzeleniş bahasyny saýlamak

Islegleriňize baha beriň

Esasan haýsy mazmuny görýärsiňiz? Esasan filmler we teleýaýlym görkezişleri bolsa, 60Hz modeli ýeterlik bolup biler. Sport ýa-da oýun höwesjeň bolsaňyz, 120Hz ýa-da has ýokary wariantlary göz öňünde tutuň.

Býudjet saýlawlaryňyza serediň

Telewizoryň täzeleniş derejesine düşünmek: Bilmeli zatlaryňyzHas ýokary täzeleniş nyrhlary islenýän hem bolsa, adatça has ýokary baha belligi bilen gelýär. Maglumatly satyn almak karary bermek üçin zerurlyklaryňyzy býudjetiňiz bilen deňleşdiriň.

Gigantlary deňeşdirmek: Samsung Q80T vs LG C1 OLED

Samsung Q80T: Güýçli 120Hz

Bu “Samsung” modeli, sport höwesjeňleri we oýunçylary üçin iň amatly saýlawy edip, 120Hz täzeleniş tizligini hödürleýär.

LG C1 OLED: Ajaýyp hil

120Hz täzelenme tizligi we şekili kämilleşdirmek bilen LG C1 OLED deňsiz-taýsyz tomaşa tejribesini hödürleýär.

Sözümiň ahyrynda: täzeleniş derejesi möhümdir

Göz aýlamak tejribesini isleseňiz, täzeleniş tizligine üns beriň. Bu gollanma bilen habarly saýlamaga gowy taýýar.

Sorag-jogap

  • Sorag 1: Telewizorlarda täzeleniş tizligi nämäni aňladýar?
  • Jogap: Täzelenme tizligi, telewizoryňyzyň sekuntda şekilini näçe gezek täzeleýändigini aňladýar.
  • Sorag 2: Täzelenme tizligi wizual görmek tejribesine nähili täsir edýär?
  • Jogap: Has ýokary täzeleniş tizligi, esasanam çalt mazmun üçin has ýumşak we has suwuk görüş tejribesini berip biler.
  • 3-nji sorag: Aralyk interpolýasiýa näme?
  • Jogap: Çarçuwaly interpolýasiýa, bar bolanlaryň arasynda goşmaça çarçuwalary döredýän, täzeleniş tizligini teoretiki taýdan ýokarlandyrýan usuldyr.
  • 4-nji sorag: Täzelenme derejesi oýunlara nähili täsir edýär?
  • Jogap: Oýunçylar üçin has ýokary täzeleniş nyrhlary rahat we çuňňur oýun tejribesini üpjün edýär.
  • Sorag 5: Haýsy has gowusy: 60 Hz ýa-da 120 Hz?
  • J: 120Hz has ýumşak hereket bilen üpjün etse-de, “has gowusy” görmek endikleriňize we býudjetiňize baglydyr.
You may also like...