Suw geçirmeýän we suwa çydamly smartfonlary öwrenmek: häzirki zaman tehnologiýalaryna çuňňur çümmek

Giriş

Suw geçirmeýän we suwa çydamly smartfonlary öwrenmek: häzirki zaman tehnologiýalaryna çuňňur çümmekTehnologiýanyň durmuşymyzyň ähli ugurlaryny diýen ýaly öz içine alýan döwürde smartfona eýe bolmak indi rahatlyk däl-de, eýsem zerurlyga öwrüldi. Youröne halaýan enjamyňyza güýçli ýagyş howpy abananda ýa-da tötänleýin howuza düşse näme bolýar? Bu ýagdaýda suwdan goraýan smartfonlar kömege gelýär. Geliň, bu çydamly enjamlar dünýäsine çümeliň.

Atlarda näme bar: Suw geçirmeýän vs Splashproof

Suwuň garşylygyny kesgitlemek

Köpümiz üçin “suw geçirmeýän” suwa çydamly enjamy görkezýän ýönekeý termin ýaly bolup biler, şeýlemi? Ideal dünýäde hawa. Technologyöne tehnologiýa dünýäsinde birneme çylşyrymly.

Çyglylygy goramaga düşünmek

Suw garşylygyndan tapawutlylykda, çöküşe garşylyk enjamyň belli bir derejede suwuň aralaşmagyna garşy durup biljekdigini aňladýar, ýöne doly däl. Rainagyş paltosyny geýen ýaly: ýeňil ýagyşdan gorar, ýöne güýçli ýagyş wagtynda sizi ýitirip biler.

IP bahalandyrmalaryny kodlamak

Smartfonlar barada aýdylanda, “suwa garşylyk” adalgasy köplenç has tehniki termin bilen çalşyrylýar: IP reýting. Bu näme? Geliň, bu ýumrugy döweliň.

IP kod açmak

IP Giriş Goragy diýmekdir. Bu, enjamy gaty we suwuk maddalardan goramagyň derejesini görkezýän standart.

Sanlary düşündirmek

IP68 ýaly reýting gördüňizmi? Birinji san gaty jisimlerden, ikinjisi – suwuklyklardan goramagyň derejesini görkezýär. Sanlar näçe köp bolsa, gorag şonça gowy.

Suw geçirmeýän smartfonlaryň arasynda titanlar

Apple iPhone 13 Maks hakda

“Apple” -iň täç şaýy “iPhone 13 Pro Max” IP68 reýtingine eýe bolup, suw geçirmeýän smartfon bazarynda güýçli bäsdeş boldy.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra diňe bir ýokary derejeli aýratynlyklary hödürlemän, eýsem ulanyjylaryň suwa we tozana çydamlylygyny üpjün edip, IP68 reýtingine eýe.

Google Pixel 6 Pro

“Google Pixel 6 Pro” täsirli IP68 reýtingi bilen suwa garşylygy indiki derejä çykarýar we deňiz kenaryndaky ýa-da howuz kenaryndaky başdan geçirmeler üçin ygtybarly ýoldaş edýär.

Bahasyny göz öňünde tutmak

Suw geçirmeýän we suwa çydamly smartfonlary öwrenmek: häzirki zaman tehnologiýalaryna çuňňur çümmekBu suw geçirmeýän smartfonlar ýaly özüne çekiji, bahasy gaty ýokary. Olara maýa goýmaga mynasypmy? Geliň, oňaýsyz taraplaryny ölçeliň.

Suw geçirmeýän smartfonlaryň geljegi

Smartfonlaryň geljeginiň daşarky täsirlere garşylygyny ýokarlandyrmakdan ybaratdygy düşnüklidir. Absolöne mutlak gidroizolýasiýa gazanmak üçin nä derejede ýakyn?

Nanotehnologiýanyň ähmiýeti

Nanotehnologiýa hakykatdanam suw geçirmeýän smartfonlaryň arzuwyny hakykata öwürmegiň açary bolup biler.

Geljek üçin çaklamalar

Tehnologiýanyň ösmegi bilen, her bir smartfonyň dökülmegine çydamly, doly suw geçirmeýän geljege garaşyp bilerismi?

Netije

Kesgitlemelerden başlap, bazar liderlerine çenli bu gollanma sizi suw geçirmeýän smartfonlar dünýäsi bilen tanyşdyrdy. Şeýlelik bilen, indiki gezek dowzah ýaly ýagyş ýaganda, haýsy smartfonyň tupana çydap biljekdigini bilersiňiz.

Sorag-jogap

 • Suw geçirmeýän we dökülmäge çydamly smartfonlaryň arasynda näme tapawut bar?
  Suw geçirmeýän smartfonlar suwuň aralaşmagyna doly garşy durup bilerler, suw geçirmeýän smartfonlar bolsa diňe belli bir derejede suwa garşy durup bilerler.
 • IP68 reýtingi nämäni aňladýar?
  IP68 reýtingi enjamyň tozansyzdygyny we zeper ýetmän 1 metrden gowrak suwuň aşagynda ýerleşdirilip bilinjekdigini aňladýar.
 • “Apple iPhone 13 Pro Max” suw geçirmeýänmi ýa-da çişmäge çydamlymy?
  “Apple iPhone 13 Pro Max” IP68 reýtingi bilen suw geçirmeýär.
 • Suw geçirmeýän smartfona maýa goýmalymy?
  Bu siziň ýaşaýyş durmuşyňyza bagly. Köplenç suwuň golaýynda bolsaňyz ýa-da tötänleýin telefon damjalaryna ýykgyn edýän bolsaňyz, bu gowy maýa goýum bolup biler.
 • Geljekde ähli smartfonlar suw geçirmezmi?
  Takyk aýdyp bilmesek-de, tendensiýalar smartfonlarda suwuň garşylygynyň has ýokary derejesini görkezýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri