Suratda RAW formatynyň güýjüni açmak

Faýl RAW görnüşinde

Suratda RAW formatynyň güýjüni açmakFotosurat dünýäsinde sansyz terminler we usullar bar, ýöne ep-esli tapawutlanýan biri RAW formaty. RAW, adyna garamazdan, “çig” däl, suratyňyzyň has baý we has jikme-jik ýazgysydyr. Bu, kameranyň datçiginden çig, gysylmadyk we doly maglumatlar. Itshli tagamlar iň arassa görnüşinde saklanyp, gowy bişirilen tagam hökmünde pikir ediň.

Mehanika RAW formaty

Maglumatlary gysýan JPEG we PNG ýaly beýleki formatlardan tapawutlylykda, RAW formaty datçigiň nukdaýnazaryndan hemme zady ýazga alýar. Bu, diňe esasy reňkler bilen palitra bilen deňeşdirilende, bar bolan reňkler bilen suratkeşiň sungat palitrasyna meňzeýär. Tükeniksiz mümkinçilikleri göz öňüne getiriň!

RAW formatda düşürmegiň peýdalary

RAW surat dünýäsine çümeniňizde dürli mümkinçilikler bar, geliň öwreneliň.

Ajaýyp hil

RAW formaty, suratyňyz üçin mümkin bolan iň oňat hilli üpjün edýär. Her bir ownuk jikme-jigi surata düşürmek bilen, her bir suratçynyň arzuw edýän ýokary çözgütli, aýdyň suratlaryny alarsyňyz.

Atylandan soň has çeýeligi

Doly şekil maglumatlary alanyňyzdan soň, gaýtadan işlemek aňsat bolýar. RAW formaty sebäpli täsiri ýitirip, täsirini sazlap, ak deňagramlylygy üýtgedip we hatda esasy pursatlary dikeldip bilersiňiz.

Reňkleriň baý diapazony

Reňk gamut, şekiliň içinde bolup biljek reňkleriň sanyny aňladýar. RAW formaty bilen dürli reňkler bar. Her kölege, her äheň, her gradient size elýeterlidir.

RAW formatyny JPEG bilen deňeşdirmek

Suratda RAW formatynyň güýjüni açmakRAW formatynyň güýjüne doly baha bermek üçin, ony iň meşhur formatlaryň biri bilen deňeşdireliň: JPEG.

Faýlyň ululygy we hili

JPEG faýllary maglumatlaryň gysylmagy sebäpli has kiçi. Emma gysyş hiliň ýitmegine sebäp bolýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Beýleki tarapdan, RAW faýllary has uludyr, ýöne ähli surat maglumatlaryny saklaýar.

Gaýtadan işlemek

JPEG-den soňky işlemek kyn bolup biler, esasanam möhüm üýtgeşmeler girizmek isleseňiz. Munuň tersine, RAW faýllary saklaýan maglumatlarynyň köplügi sebäpli gaýtadan işlemekden has amatly.

Saklamak we iş tertibi

RAW faýllary iş ýeriňizi haýalladyp bilýän has köp ýer talap edýär. Şeýle-de bolsa, elýeterli amatly çözgütleriň çalt ösmegi bilen bu meseläni gowşadyp bolar.

Iň oňat kamera markalary bilen RAW-nyň jadysy

RAW formaty belli bir marka bilen çäklenmän, ähli esasy kamera öndürijileri üçin elýeterlidir. Ine, iki ägirtden – Canon we Nikon.

.CR2 от Canon

Canon, RAW faýllary üçin .CR2 giňeltmesini ulanýar. Professional we höwesjeň suratçylar .CR2 faýllarynyň çeýeligine we hiline ýokary baha berýärler.

Nikondan .NEF

Nikon RAW faýllary .NEF giňeltmesini ulanýar. Ajaýyp hili bilen tanalýan .NEF faýllary dünýädäki köp sanly hünärmen suratkeşleriň halanmagydyr.

Gaýtadan işleýän programma üpjünçiliginde RAW formatyny özleşdirmek

RAW formatda düşürmek diňe ilkinji ädimdir. Jady, bu faýllary gaýtadan işleýän programma üpjünçiliginde açanyňyzda başlaýar.

Adobe Lightroom

“Lightroom” RAW gaýtadan işlemek üçin iň meşhur gurallaryň biridir. Düşünjeli interfeýsi we ösen gurallary ony RAW faýllaryňyz üçin ajaýyp ýoldaş edýär.

Birini al

Capture One RAW gaýtadan işlemek üçin ýene bir güýçli gural. Professional iş akymyny we köp sanly redaktirleme gurallaryny üpjün edýär.

Zalym güýç

“Apple” ulanyjy bolsaňyz, “RAW Power” ajaýyp wariant. “Apple” ekosistemasyna ajaýyp birleşýär we güýçli redaktirleme gurallaryny üpjün edýär.

Netije

Sözümiň ahyrynda, RAW formatda düşürmek çeýeligi, hili we gaýtadan işlemegiň dürli görnüşlerini üpjün edýär. Bu, her bir çynlakaý suratçy üçin göz öňünde tutulmaly güýçli gural.

Sorag-jogap

  • RAW görnüşinde düşürmek mydama gowumy?
  • RAW formaty köp peýdany hödürlän hem bolsa, hemişe zerur bolup bilmez. Az işlemegi talap edýän ýönekeý oklar üçin JPEG ýeterlik bolup biler.
  • Kameralaryň hemmesi RAW görnüşinde düşürip bilermi?
  • DSLR we aýnasyz kameralaryň köpüsi RAW görnüşinde düşürip biler. Şeýle-de bolsa, käbir ykjam kameralar we smartfonlarda bu aýratynlyk bolmazlygy mümkin.
  • RAW faýllary näçe ýer tutýar?
  • RAW faýllary JPEG faýllaryndan has uly we has köp ýer talap edýär. Takyk ululygy kamera we sazlamalara baglylykda üýtgäp biler.
  • RAW faýllaryny redaktirlemek üçin ýörite programma üpjünçiligi zerurmy?
  • Hawa, RAW faýllaryny gaýtadan işlemek üçin Adobe Lightroom, Capture One ýa-da RAW Power ýaly programma üpjünçiligi gerek bolar.
  • Kameramda RAW we JPEG formatlarynyň arasynda geçip bilerinmi?
  • Hawa, kameralaryň köpüsi RAW we JPEG formatlarynyň arasynda geçmäge ýa-da bir wagtyň özünde iki formatda ýazga geçirmäge mümkinçilik berýär.
You may also like...