Sungaty özleşdirmek: Uzyn täsirli surata düşüriş maslahatlary we usullary barada giňişleýin syn

Uzyn täsirli fotosurat bilen tanyşlyk

Sungaty özleşdirmek: Uzyn täsirli surata düşüriş maslahatlary we usullary barada giňişleýin synStarurnallarda ýyldyz ýollarynyň ýa-da ýüpek akýan şarlawuklaryň haýran galdyryjy şekillerine haýran galyp gördüňizmi? Bu haýran galdyryjy şekilleriň aňyrsyndaky jady, uzak wagtlap surata düşmekdir. Gysgaça aýdylanda, bu hereket edýän elementleri bulaşdyrmak we hereketiň we ümsümligiň çeper utgaşmasyny döretmek üçin has haýal ýapyk tizligini ulanmagy öz içine alýar.

Näme üçin uzak wagtlap surata düşmek?

“Näme üçin uzak wagtlap surata düşmek bilen biynjalyk bolmaly?” Diýip sorap bilersiňiz. Jogap gaty ýönekeý. Uzyn täsirli surata düşmek, dünýäni başgaça görmäge mümkinçilik berýär we gözlerimiziň adatça sypdyrýan hereketiniň gözelligini görkezýär.

Ordinaryönekeý zady jadyly görnüşe öwürmek

Hereket edýän ulaglar bilen adaty bir sahna ýagtylyk akymyna öwrülip biler. Tupanly deňiz parahatçylykly görnüşe öwrülip biler. Uzak täsirli surat, daş-töweregimizdäki dünýäni kabul etmegimizi üýtgedýär.

Uzyn täsirli surata düşmegiň syrlaryny açmak

Gyzyklanýarsyňyzmy? Geliň has çuňňur çümüp, bu özüne çekiji surat pudagynyň syrlaryny açalyň.

Esasy zatlara düşünmek

Uzyn täsirli fotosuratda ýapyk tizligine, apertura we ISO-a düşünmek möhümdir. Paneliň tizligi datçigiň näçe wagt yşyklandyrylýandygyny kesgitleýär. Apertura ýagtylygyň mukdaryny dolandyrýar we ISO datçigiň ýagtylyga duýgurlygyny kesgitleýär.

Öçürijiniň tizligi: Uzyn täsiriň ýüregi

Uzyn täsirli fotosuratyň düýp manysy haýal ýapyklyk tizligidir. Bu kamera uzak wagtyň dowamynda ýagtylyk ýygnamaga we çarçuwada hereketi ele almaga mümkinçilik berýär.

Dogry enjamlary saýlamak

Umuman, fotosurat we esasanam uzak wagtlap surata düşmek diňe bir ussatlygy we tehnikany däl, eýsem dogry gurallary hem talap edýär.

Çydamly üçburç satyn almak

Uzyn ýapyk tizligi sebäpli, azajyk titremeler hem bulaşyk şekillere sebäp bolup biler. Şeýlelik bilen, berk üçburçlyk uzak wagtlap suratkeşiň enjamlar toplumynyň möhüm bölegi bolup durýar.

Süzgüçler: Düzgüni üýtgedijiler

Bitarap dykyzlyk (ND) süzgüçler, gündizine düýş görmek üçin gizlin maddadyr. Kameranyňyz üçin gün äýnegi ýaly hereket edýärler, linza girýän ýagtylygyň mukdaryny azaldýarlar we haýalrak ýapyş tizligini ulanmaga mümkinçilik berýär.

Şutter uzakdan: paýhasly maýa goýum

Öçürijiniň uzakdan dolandyrylmagy, kamera degmezden ýapyklygy boşatmaga mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen kameranyň sarsmagy sebäpli şekiliň bulaşmak howpuny aradan aýyrýar.

Tehnika sungaty: Uzak wagtlap surata düşmek üçin maslahatlar

Sungaty özleşdirmek: Uzyn täsirli surata düşüriş maslahatlary we usullary barada giňişleýin synDogry gurallar bilen enjamlaşdyrylan we esaslara düşüneliň, geliň, bu sungatyň jikme-jikliklerine göz aýlalyň.

Altyn sagat: esasy pursat

Uzyn täsirli surata düşmek üçin iň amatly döwürleriň biri, “Altyn sagat”, günüň dogmagyndan ýa-da gün ýaşmazyndan ozal döwürdir. Softumşak, ýaýradylan ýagtylyk şekillere efir hilini berýär.

Uzak täsir etmek düzgüni

Düzgün bolşy ýaly, 30 sekunt täsir etmekden başlaň we netijä baglylykda sazlaň.

You may also like...