Sungaty özleşdiriň: Kameraňyz bilen haýran galdyryjy portretleri nädip almaly

Giriş

Sungaty özleşdiriň: Kameraňyz bilen haýran galdyryjy portretleri nädip almalyHünärmen suratçylaryň şeýle özüne çekiji, janly we duýgy döredýän portretleri nädip surata düşürip bilendigi hakda pikir edip gördüňizmi? Jogap, pikir edişiňizden has ýönekeý. Käbir tehniki bilimler, döredijilik dozasy we öz kameraňyz bilen täsir galdyrýan we ylham berýän ajaýyp portretleri hem alyp bilersiňiz. Şonuň üçin taýyn boluň! Geliň, gyzykly açyş syýahatyna geçeliň!

Portret suratlarynyň jadysy

Portret suraty diňe bir adamyň ýüzüni çekmek däl. Bu bir zadyň düýp manysyny, şahsyýetini, duýgularyny we hatda taryhyny ele almak hakda. Dogry ýerine ýetirilende, kalbyň penjiresine meňzeýär.

Enjamlaryň ähmiýeti

Ynanyň ýa-da ynanmaň, haýran galdyryjy portret almak üçin iň gymmat kamera gerek däl. Canon EOS R5, Nikon D850 ýa-da Sony A7 III ulanýarsyňyzmy, esasy zat enjamlaryňyza düşünmek we ony netijeli ulanmakdyr.

Dogry yşyklandyryş tapmak

Portret fotosuratynda yşyklandyryş möhüm rol oýnaýar. Tebigy ýagtylykda düşürýärsiňizmi ýa-da emeli yşyklandyryş enjamlaryny ulanýarsyňyzmy, ýagtylygyň nähili şekillendirilýändigine we mowzugyňyza ünsi çekýär.

Üstünlik üçin gurnamak: Geň galdyryjy portret döretmegiň esasy taraplary

Dogry obýekti saýlamak

Dogry obýektiw uly üýtgeşiklik döredip biler. Canon EF 85mm f / 1.4L IS USM owadan bokeh bilen meşhurdyr, Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f / 2.8E FL ED VR köpugurly ulalmagy bilen wasp edilýär. Theadyňyzdan çykarmaň, maksat stiliňizi doldurýan obýektiw saýlamakdyr.

Apertura, ýapyk tizlige we ISO düşünmek

Fotosuratyň bu üç esasy ýörelgesini – apertura, ýapyk tizligi we ISO-ny özleşdirmek möhümdir. Suratlaryňyzdaky ýagtylygyň, hereketiň we sesiň mukdaryna gözegçilik edýärler. Esasy kynçylyk, gowy açyk we düşnükli keşbe eýe bolmak üçin ikisini deňleşdirmek.

Kompozisiýa we çarçuwa

Sungaty özleşdiriň: Kameraňyz bilen haýran galdyryjy portretleri nädip almalyKompozisiýanyň güýjüne baha bermäň. Üçünji düzgün, öňdebaryjy setirler we simmetriýa mowzugyňyzy düzmek meselesinde iň gowy dostlaryňyzdyr.

Portret fotosuratynda başarnygyňyzy ýokarlandyrmak

Temanyňyz bilen baglanyşyk döretmek

Portret suraty diňe bir tehniki başarnyklar bilen baglanyşykly däl. Adamyň özara gatnaşygy hakda. Temanyňyz bilen näçe gowy baglanyşyk gursaňyz, portretleriňiz şonça-da hakyky we duýgur bolar.

Gaýtadan işlemek

Önümçilikden soňky gözýetimiňizi hakykatdanam durmuşa geçirip boljak ýer. Adobe Lightroom we Photoshop, portretleriňizi ösdürmek üçin ulanyp boljak iki güýçli guraldyr.

Portret suraty üçin iň esasy markalar

Kamera markalary barada aýdylanda, bazarda üç at agdyklyk edýär – Canon, Nikon we Sony.

Canon

“Canon” -yň EOS seriýasy, esasanam EOS 5D Mark IV we EOS R5, reňkleriň köpelmegi we dinamiki diapazony üçin köp portret suratçylary tarapyndan gowy görülýär.

Nikon

“Nikon D850”, ýokary çözgütli datçigi we täsirli pes yşyk öndürijiligi sebäpli iň ýokary seçimdir.

Sonny

A7R IV we A7 III ýaly Sony DSLR kameralary ykjam dizaýnlary we ösen aýratynlyklary sebäpli ep-esli meşhurlyk gazandy.

Netije

Portret suraty çuňňur kanagatlanmagyň we ýerine ýetirişiň çeşmesi bolup biler. Tehniki başarnyklaryň, döredijilik gözüniň we şahsy baglanyşygyň garyndysy. Dogry enjamlar, bilim we azajyk tejribe bilen tomaşaçylaryňyzy haýran galdyrjak ajaýyp portretleri alyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

  • Portret suraty üçin haýsy kamera iň gowusy?
  • Bu ýerde anyk jogap ýok, sebäbi şahsy islegleriňize we býudjetiňize bagly. Şeýle-de bolsa, Canon EOS R5, Nikon D850 we Sony A7 III hemmesi ajaýyp wariantlar.
  • Portretler üçin haýsy obýektiw fokus uzynlygy iň gowusy?
  • 85mm bilen 135mm aralygyndaky fokus uzynlygy, köplenç portretler üçin ideal hasaplanýar, sebäbi göwünjeň we ýeterlik iş aralygyny üpjün edýär.
  • Tebigy ýagtylykda portret alyp bilersiňizmi?
  • Elbetde! Tebigy ýagtylyk owadan we ýumşak portretleri döredip biler. Esasy zat, ony netijeli ulanmagy öwrenmekdir.
  • Portret fotosuratynda gaýtadan işlemek nä derejede möhüm?
  • Kamerada dogry ýerleşdirmek möhüm bolsa-da, gaýtadan işlemek size öz keşbiňizi kämilleşdirmäge we döredijilik görüşiňizi durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.
  • Atyş wagtynda mowzugymy nädip rahatlandyryp bilerin?
  • Temanyňyz bilen baglanyşyk gurmak gaty möhümdir. Söhbetdeşlige ýolbaşçylyk ediň, gülkünç ulanyň we oňyn jogap beriň. Bu, mowzugyňyzy rahatlandyrmaga we özleri bolmaga kömek eder.
You may also like...