SSD-iň noutbuklarda HDD-ä täsirini açmak

Saýlaw dilemmasy: SSD ýa-da HDD?

SSD-iň noutbuklarda HDD-ä täsirini açmakNoutbukyňyz üçin dogry ammar görnüşini saýlamak gaty kyn iş ýaly bolup biler. SSD (Solid State Drive) we HDD (Hard Disk Drive) ulanyjylaryň köplenç arasynda ýyrtylýan iki esasy wariantdyr. Theöne ikisiniň arasyndaky tapawut näme we noutbukyňyzyň işleýşine we işleýşine nähili täsir edýär?

Esasy: SSD we HDD-lere düşünmek

Geliň, bu sözlerden nämäni aňladýandygyna düşüneliň. SSD, HDD-den tapawutlylykda, hereket edýän bölekleri ýok we maglumatlary saklamak üçin fleş ýady ulanýar. Bu ýönekeý tapawut tizlikde, ygtybarlylykda, sesde we ýylylyk öndürmekde düýpli tapawutlara getirýär.

Deňeşdirme: SSD vs HDD

Tizlik: Kritiki faktor

Tizlik barada aýdylanda, Samsung 970 Evo Plus ýa-da Western Digital Blue SN550 ýaly SSD-ler, şübhesiz, Seagate BarraCuda ýa-da Western Digital Blue ýaly HDD-lerden has ýokarydyr. Ulgamy açmak, faýllary ýüklemek we programmalary işe girizmek SSD bilen ep-esli az wagt alýar.

Ygtybarlylyk: haýsy has uzaga çekýär?

Crucial MX500 ýa-da Kingston A2000 ýaly SSD-ler köplenç ýokary ygtybarlylyga eýe, sebäbi HDD-ler bilen deňeşdirilende fiziki zeperlere az sezewar bolýarlar. Şeýle-de bolsa, “Toshiba X300” ýaly HDD-ler gowy saklansa täsirli ömri bar.

Goşmaça pikirler: ses, ýylylyk we batareýanyň ömri

Sesi: Sessiz işlemek ýa-da fonda seslenmek?

Quietuwaş iş ýerini gözleýänler üçin SSD-ler açyk ýeňiji. Adata XPG SX8200 Pro ýa-da Sabrent Rocket Q ýaly SSD modellerinden düýbünden sessiz işlemegine garaşyp bilersiňiz.

Atylylyk we batareýanyň ömri: düýpli tapawutlar barmy?

SSD-leriň we HDD-leriň ikisi hem ýylylyk döredýän bolsa, SSD-ler adatça has sowuk işleýär. Batareýanyň ömri barada aýdylanda, Intel 660p seriýasy ýaly SSD-ler köplenç HDD-leriň köpüsine garanyňda az işlemek üçin artykmaçlygy talap edýär.

Bahalar faktory: has gowusy hemişe has gowy many berýärmi?

Mümkin bolan alyjylar köplenç SSD-leriň ýokary bahalary bilen bulaşýarlar. Şeýle-de bolsa, has ýokary çykdajylary ödäp bilýän öndürijilik we ygtybarlylyk ýaly SSD-iň berýän bahasyny göz öňünde tutmak möhümdir.

Öndürijilik deňeşdirmesi: Hakyky programmalarda SSD we HDD

Oýunlarda özlerini nädip görkezýärler?

SSD-iň noutbuklarda HDD-ä täsirini açmakOýunlar SSD-de has çalt ýüklenýär, netijede oýun has aňsat bolýar. Cyberpunk 2077 ýa-da The Witcher 3 ýaly atlar, Samsung 970 Evo Plus ýaly SSD-de gurulmakdan uly peýda görýär.

Önümçilik programmalary: Saklamagyň görnüşi möhümmi?

“Adobe Photoshop” ýa-da “Autodesk AutoCAD” ýaly programmalar has çalt ýük wagty we duýgurlygy bilen SSD-de ep-esli işleýär.

Iň soňky karary bermek: SSD ýa-da HDD?

Saýlawyňyz, esasan, zerurlyklaryňyza, býudjetiňize we islegleriňize baglydyr. SSD-ler has ýokary öndürijilik hödürlänlerinde, HDD-ler has arzan bahadan has köp kuwwat berýär.

Netije

SSD we HDD arasynda saýlamak tizlik, ygtybarlylyk, ses, ýylylyk, batareýanyň ömri we bahasy ýaly dürli faktorlara ünsli garamagy talap edýär. Bu faktorlaryň täsirine düşünmek bilen, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk habarly karar berip bilersiňiz.

Sorag-jogap

 • Oýun üçin has gowusy: SSD ýa-da HDD?
  Umuman oýun üçin SSD-ler has çalt ýükleniş wagty we has ýumşak öndürijiligi sebäpli has gowudyr.
 • SSD-ler HDD-lerden has uzak dowam edermi?
  Adatça, hereket edýän bölekleriň ýoklugy sebäpli SSD-ler HDD-lerden has uzak dowam edýär.
 • SSD näme üçin HDD-den has gymmat?
  SSD-ler has çaltlygy, has rahat işlemegi we ygtybarlylygy ýokarlandyrýan tehnologiýasy sebäpli has gymmat.
 • Noutbukda SSD we HDD bolup bilermi?
  Hawa, käbir noutbuklar hem tizlik üçin SSD, hem-de saklamak üçin HDD bilen gelýär.
 • SSD ýa-da HDD noutbukyň batareýasynyň ömrüne täsir edýärmi?
  SSD-ler adatça HDD-lerden has az güýç sarp edýärler, netijede batareýanyň ömri uzak bolýar.
You may also like...