Söwda suraty üçin iň oňat bäş sany DSLR kamerasy bilen tanyşdyrmak

Fotosurat ylym bilen sungatyň utgaşmasydyr. Iň oňat surata dogry pursatyň simfoniýasy, ýiti göz we elbetde ajaýyp kamera. Theöne bazardaky köp sanly wariant bilen, professional surata düşmek üçin iň oňat DSLR kamerasyny nädip saýlap bilersiňiz? Size kömek ediň. Bu giňişleýin gözden geçirilişde, täjirçilik suraty üçin iň oňat DSLR kameralarynyň bäşisini belläris.

DSLR Kameralar dünýäsine düşünmek

DSLR kamerasyny näme aýratynlaşdyrýar?

Söwda suraty üçin iň oňat bäş sany DSLR kamerasy bilen tanyşdyrmakIlki bilen, DSLR kameralarynyň professional suratçylaryň arasynda näme üçin meşhur bolandygyna düşüneliň. Imageokary şekiliň hili, çalşylýan linzalar, çalt öndürijilik we döredijilik gözegçiliginiň özboluşly utgaşmasy olary beýlekilerden tapawutlandyrýar. Bu aýratynlyklaryň eliňize getirýän deňsiz-taýsyz güýjüni göz öňüne getirip bilersiňizmi?

Professional täjirçilik suratlaryna näme üçin DSLR kamerasy gerek?

Söwda suraty, hil döredijilige laýyk gelýän dünýädir. DSLR kamerasy bilen çuňluga gözegçilik edip, pes ýagtylyk şertlerinde işläp we uly formatda çap etmek üçin ýokary hilli şekilleri döredip bilersiňiz. Bularyň hemmesiniň täjirçilik suraty üçin diýseň möhümdigi bilen ylalaşarsyňyz, şeýlemi?

Iň oňat 5 DSLR kamerasy: Çuňlugyň derňewi

Bu siziň garaşan pursatyňyz. Häzirki wagtda täjirçilik fotosuratynda esasy orny eýeleýän iň oňat DSLR kameralarynyň bäşisini ädimme-ädim deňeşdirmek.

Canon EOS-1D X Mark III

Öndürijilik we aýratynlyklar

EOS-1D X Mark III hakyky janawer, şeýlemi? 20.1 megapiksel doly çarçuwaly CMOS datçigi bilen ajaýyp şekil hilini berýär. Onuň ýokary tizlikli üznüksiz atyşy (16 fps çenli) her pursaty surata düşürmäge mümkinçilik berýär. Canon Log opsiýasy bilen 4K 60p wideo ýazga almagyň özboluşly ukybyny belledimmi?

Ulanyjy tejribesi

Islendik ulanyjydan soraň, olar berk bedeniň rahatlygyny we AF nokadynyň saýlanyşyny gowulandyrýan Akyl gözegçisiniň amatlylygyny bellärler. Täsir galdyryjy, şeýlemi?

Nikon D850

Öndürijilik we aýratynlyklar

Nikon D850, ýokary şekil 45,7 megapiksel datçigine eýe bolup, ajaýyp şekil hilini üpjün edýär. Özboluşly aýratynlygy, doly çarçuwaly FX format CMOS datçiginiň arka yşyklandyrylmagydyr. Mundan başga-da, MB-D18 köp güýçli batareýa paketi bilen 9fps-a ýetip bilýän 7fps tizligi bar.

Ulanyjy tejribesi

Ulanyjylar kameranyň howa garşylygy barada gygyryşýarlar, bu bolsa açyk düşürmek üçin iň amatly saýlawdyr. Mundan başga-da, 3,2 dýuým swivel TFT duýgur ekran monitory ulanylyşyny gowulandyrýar, şeýlemi?

Canon EOS 5D Mark IV

Öndürijilik we aýratynlyklar

“Canon EOS 5D Mark IV” 30,4 megapikselli doly çarçuwaly datçigi, ýokary hilli surata düşürmegi üpjün edýär. Şeýle hem, 4K wideo ýazgysyny we 100-den 32000-e çenli ISO diapazonyny hödürleýär. Wildabany tebigata ýa-da sport fotosuratyna girýän bolsaňyz, onuň 7fps yzygiderli atyş tizligi sizi haýran galdyrar.

Ulanyjy tejribesi

Ulanyjylar onuň duýgur duýgur ekranyny gowy görýärler we gurlan Wi-Fi we GPS aýratynlyklaryna ýokary baha berýärler. Söwda suratçysy üçin ýolda iň gowy ýoldaş dälmi?

Nikon D6

Öndürijilik we aýratynlyklar

Nikon D6-da 20,8 megapiksel doly çarçuwaly datçik bar we 100-den 102400-e çenli täsirli ISO diapazonyny hödürleýär. 14 fps çenli ajaýyp üznüksiz atyş tizligi bar. Realöne hakyky bellik, onuň 105 ballyk kross görnüşli ähli zady öz içine alýan AF ulgamy. Bu kamera, nämä ünsi jemlemek isleýändigiňizi anyk bilýän ýaly.

Ulanyjy tejribesi

Howa bilen örtülen dizaýndan başlap, ösen konfigurasiýa opsiýalaryna çenli, Nikon D6 hakda hemme zat ussatlyk bilen gygyrýar. Ulanyjylaryň öwgini bes edip bilmeýändikleri geň däldir.

Canon EOS 6D Mark II

Öndürijilik we aýratynlyklar

Canon EOS 6D Mark II hasap edilmeli güýç. Onuň 26.2 megapikselli doly çarçuwaly CMOS datçigi, 6.5 fps üznüksiz atyş tizligi we Full HD 60p wideo ýazgysy ony köp taraply saýlamaga öwürýär. Şeýle hem, içindäki Wi-Fi, NFC, Bluetooth we GPS modullary bar.

Ulanyjy tejribesi

Ulanyjylar egrilen duýgur ekranly LCD displeýi we beýleki doly çarçuwaly DSLR-ler bilen deňeşdirilende has ýeňil bolýandyklaryny aýdýarlar. Şeýle güýçli we amatly enjam bilen surata düşmek şatlyk bolmazmy?

Jemleýji atyş: Haýsy DSLR saýlamaly?

Söwda suraty üçin iň oňat bäş sany DSLR kamerasy bilen tanyşdyrmakTäjirçilik suraty üçin dogry DSLR kamerasyny saýlamak, dogry reňk çotgasyny saýlamaga meňzeýär – bu soňky işiňize ep-esli täsir edip biler. Saýlamak, ahyrky netijede, aýratyn zerurlyklaryňyza we býudjetiňize baglydyr. Bu bäş sany iň oňat DSLR hünär ugrundaky ähmiýetini subut etdi. Onda täjirçilik fotosuratynda öz eseriňizi döretmek üçin haýsysyny saýlarsyňyz?

Sorag-jogap

  • Haýsy DSLR täjirçilik suraty üçin iň gowusy?
  • Täjirçilik suraty üçin iň oňat DSLR, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk bolar. Şeýle-de bolsa, Canon EOS-1D X Mark III we Nikon D850, ýokary surat hili, çalt öndürijiligi we çydamly dizaýny sebäpli iň gowusy hasaplanýar.
  • DSLR kamerasyny näme professional edýär?
  • Hünärmen DSLR ýokary şekil hilini, çalşylýan linzalary, çalt awtofokusy, giň el bilen sazlamalary we berk gurluşy hödürleýär. Bu aýratynlyklar suratçylara döredijilik gözegçiligini we çeýeligi berýär.
  • Täjirçilik suraty üçin haýsy has gowy – Nikon ýa-da Canon?
  • Nikon bilen Canonyň ikisinde-de täjirçilik suraty üçin ajaýyp kameralar bar. Olaryň arasyndaky saýlaw köplenç şahsy islegiňize, aýratyn aýratynlyklara we býudjetiňize baglydyr.
  • Näme üçin doly çarçuwaly DSLR kamerasy täjirçilik suraty üçin iň gowusy?
  • Doly çarçuwaly datçikleri bolan DSLR kameralary, ýokary ýagtylyk şertlerinde has ýokary şekil we has gowy öndürijilik hödürleýär. Bu faktorlar, ýokary çözgütli suratlar köplenç zerur bolan täjirçilik suraty üçin diýseň möhümdir.
  • Täjirçilik fotosuratynda megapikselleriň sany nä derejede möhüm?
  • Megapikselleriň sany şekil jikme-jiklikleri üçin möhüm bolsa-da, esasanam uly suratlar çap edilende, datçigiň ululygy, obýektiwiň hili we kameranyň şekili gaýtadan işlemek mümkinçilikleri hem möhüm rol oýnaýar.
You may also like...