Sony A7 III syn: oňat we zyýany

Hemişe ösýän sanly surata düşüriş dünýäsinde hemişe ünsi özüne çekýän bir marka “Sony”. Iň oňat tekliplerinden biri “Sony A7 III”. Bu gün bu ajaýyp modeliň jikme-jikliklerine göz aýlarys, oňaýly we zyýanly taraplaryna serederis we bahasynyň gymmadydygyny anyklarys.

Sony mirasy

Sony A7 III syn: oňat we zyýanyElektronika pudagynda ägirt uly “Sony” innowasiýa çözgütleri we ýokary hilli önümleri bilen tanalýar. “Sony A7 III” hem muňa gabat gelmeýär we markanyň abraýly mirasyny buýsanç bilen göterýär.

“Sony” -ni bäsdeşlerinden tapawutlandyrýan näme?

“Sony” ýokary derejeli aýratynlyklary ajaýyp, ulanyjy üçin amatly dizaýnlara gaplamak üçin zehinine eýe. Olaryň sarp edijä bolan ygrarlylygy, öndürýän her önüminde öz beýanyny tapýar.

Sarp edijilere gönükdirilen täzelik

“Sony” önümleri ulanyjylary göz öňünde tutup döredildi. Her aýratynlyk, ajaýyp surat hilinden başlap, ergonomiki dizaýnlara çenli ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Sony A7 III barada jikme-jik syn

“Sony A7 III” -iň jikme-jikliklerine göz aýlalyň we suratçylar üçin özüne çekiji saýlama aýratynlyklaryna seredeliň.

Dizaýn we ergonomika

“Sony A7 III” berk we howa çydamly dizaýny bar. Itsöne onuň ergonomikasy barada näme aýdyp bilersiňiz?

Ykjam we amatly

Kamera ykjam we uzak wagtlap, hatda eliňizde saklamak üçin amatly. Gowy ýerleşdirilen dolandyryşlar ulanylyşyny gowulandyrýar we ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

Suratyň hili

Suratyň hili barada aýdylanda, “Sony A7 III” elbetde täsir galdyrýar.

Ajaýyp şekil hili

24.2 megapiksel kamera datçigi, pes ýagtylyk şertlerinde-de ajaýyp şekil hilini üpjün edýär. Dinamiki diapazon baý reňkler we çylşyrymly jikme-jiklikler bilen täsir galdyrýar.

Awtofokus we tizlik

Gowy kamerada çalt we takyk awtofokus bolmaly. “Sony A7 III” bilen şertnama näme?

Täsirli awtofokus ulgamy

“Sony A7 III” çalt we takyk awtofokus ulgamyna eýe, bu suratlar we wideolar bilen ajaýyp iş edýär. Kyn şertlerde-de ygtybarly.

“Sony A7 III” -ni bäsdeşler bilen deňeşdirmek

Sony A7 III syn: oňat we zyýany“Sony A7 III” Canon EOS R we Nikon Z6 ýaly bäsdeş modeller bilen nädip deňeşdirilýär?

Sony A7 III vs Canon EOS R.

Iki kamera hem ajaýyp şekil hilini üpjün edýär. Şeýle-de bolsa, “Sony A7 III” has gowy dinamiki diapazony we has pes pes öndürijiligi bar.

Sony A7 III vs Nikon Z6

Nikon Z6, şekiliň hili we awtofokusy boýunça Sony A7 III-den pes däl. Şeýle-de bolsa, “Sony” sekuntda has köp ramka hödürleýär, bu hereketleriň düşürilmegi üçin artykmaçlykdyr.

Sony A7 III-iň oňaýly taraplary

Islendik önüm ýaly, Sony A7 III-iň güýçli we gowşak taraplary bar.

oňaýly taraplary

“Sony A7 III” ajaýyp şekil hilini, ygtybarly awtofokus ulgamyny we täsirli wideo mümkinçiliklerini hödürleýär. Mundan başga-da, ulanmak we ykjam etmek aňsat.

Minuslar

Käbir ulanyjylar menýu ulgamyny kyn görýärler. Mundan başga-da, doly düşündirýän ekranyň ýoklugy käbir ulanyjylar üçin kemçilik bolup biler.

Jemleýji karar

Sony A7 III syn: oňat we zyýany“Sony A7 III” deňagramly aýratynlyklary bolan köpugurly kamera. Adetmezçilikleri köp artykmaçlyklary bilen aňsatlyk bilen ýeňilýär we bu hünärmen we höwesjeň suratçylar üçin ajaýyp saýlaw bolýar.

Sorag-jogap

 • “Sony A7 III” täze başlanlar üçin amatlymy?
  Hawa, “Sony A7 III” ulanmak aňsat, bu täze başlanlar üçin ajaýyp saýlawdyr.
 • “Sony A7 III” -iň pes ýagtylykdaky surat hili nähili?
  “Sony A7 III” ýokary dinamiki diapazony sebäpli pes yşykly suratlardan ýokarydyr.
 • “Sony A7 III” wideo düşürmek üçin gowymy?
  Hawa, “Sony A7 III” 4K ýazgyly täsirli wideo mümkinçiliklerine eýedir.
 • “Sony A7 III” -iň awtofokus tizligi nämeden ybarat?
  “Sony A7 III” çalt we takyk awtofokus ulgamyna eýe, hatda kyn şertlerde-de ygtybarly.
 • “Sony A7 III” bahasyndaky beýleki kameralar bilen nädip deňeşdirilýär?
  “Sony A7 III”, suratyň hili, awtofokus tizligi we wideo mümkinçilikleri boýunça bahalary boýunça kameralaryň köpüsinden öňe geçýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri