Smartfonyňyzda “Selfi” oýunyny gowulandyrmak üçin doly gollanma

Selfi indi diňe moda däl; häzirki zaman sanly aragatnaşygyň özenine öwrüldi. Näme üçin beýle däl? Smartfonyňyzy eliňiz bilen tutup, paýlaşyp we eliňizdäki ýatlamalary döredip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, gowy selefi almagyň çylşyrymlylygyna düşünmek möhümdir. Şeýlelik bilen, iň oňat smartfon selefi almak üçin iň esasy gollanma.

Smartfon kameranyňyza düşünmek

Smartfonyňyzda “Selfi” oýunyny gowulandyrmak üçin doly gollanmaIlki bilen, smartfonyňyzyň kamerasynyň mümkinçiliklerine düşünmek möhümdir.

Öňki kamera vs arka kamera

Adatça, smartfonyň yzky kamerasy has ýokary çözgüt we has köp aýratynlyga eýe. “Apple” -iň “iPhone 13 Pro” we “Samsung” -yň “Galaxy S21 Ultra” ýaly markalary yzky kameralaryny optiki ýakynlaşdyrmak we gijeki rejimi gowulandyrmak ýaly ösen mümkinçilikler bilen enjamlaşdyrdy. Şeýle-de bolsa, öňdäki kamera ýagdaýy sebäpli selefi üçin has amatlydyr.

Kamera aýratynlyklary: megapiksel we başgalar

Has köp megapiksel has gowy selefi aňladýarmy? Hökmany däl! “Pixel 6” bilen “Google” ýaly kompaniýalar programma üpjünçiliginiň optimizasiýasynyň has az megapiksel bilen hem ajaýyp şekilleri öndürip biljekdigini görkezdiler.

Yşyklandyryşyň ähmiýeti

Gowy selefi esasan gowy yşyklandyryşa baglydyr. Lightagtylandyrylan selefi däne, jikme-jiklik ýok we özüne çekiji bolup biler.

Tebigy yşyk iň gowy dostuňyz

Tebigy ýagtylygy ulanmak, selefi ösdürip biler. Mysal üçin, “Altyn sagatlar” diýilýän zat – gün dogandan soň we gün ýaşmanka – selefi umumy estetikasyny ýokarlandyrýan ýumşak, ýyly öwüşgin hödürleýär.

Emeli yşyklandyryş üçin maslahatlar

Içerde bolsaňyz ýa-da gije selfi alýan bolsaňyz, emeli yşyklandyryş kömek edip biler. Durnukly, ýaýran ýagtylyk çeşmesini ulanmaga synanyşyň. “LuMee” ýaly markalar bu maksat bilen gurlan LED-ler bilen smartfon haltalaryny hödürleýärler.

Burç we perspektiwalar

Smartfonyňyzda “Selfi” oýunyny gowulandyrmak üçin doly gollanmaGowy selefi diňe bir gowy kamera ýa-da yşyklandyryş bilen çäklenmän, ajaýyp burç we perspektiwalar hakda.

Gowy tarapyňyzy tapyň

“Gowy tarapyňyzy” tapmak, selefi hasam gowulaşdyryp biler. Biraz synag geçirip biler, ýöne netijelere mynasyp!

Öz peýdasyna burçlary ulanyň

Has ýokary burçlar ýüzüňizi has ýuka edip biler, aşaky burçlar bolsa sizi has agdyklyk edip biler. Dogry burç subýektiw we selefi arkaly nämäni bermek isleýändigiňize bagly.

Dürli reesimleri we aýratynlyklary öwreniň

Häzirki wagtda smartfonlaryň köpüsi, selfi ösdürip biljek dürli kamera rejeleri we aýratynlyklary bilen gelýär.

Portret tertibi

Ilki bilen “Apple” tarapyndan “iPhone 7 Plus” bilen tanyşdyrylan Portret rejesi, mowzugy ünsi özüne çekýän meýdan effektiniň çuňlugyny döretmek üçin fonuny bulaşdyrýar.

Gijeki tertip

“Google Pixel 6” we “iPhone 13 Pro” ýaly smartfonlar, pes yşykly selefi hilini ep-esli ýokarlandyrýan Gijeki re modeimi hödürleýär.

Redaktirläň, ýöne artykmaç etmäň

Amaldan soňky redaktirleme, özüňizi ösdürip biler, ýöne aşa redaktirlemek ony tebigy däl edip biler.

Inçe üýtgeşmeler

“Facetune” we “Snapseed” ýaly programmalar ownuk üýtgeşmelere kömek edip biler. Rememberadyňyzdan çykarmaň, maksat düýbünden üýtgetmän, tebigy aýratynlyklaryňyzy ösdürmekdir.

Synag etmegi ýatdan çykarmaň

Selfi almak bir sungat we islendik sungat ýaly hemişelik synaglary talap edýär. Synagyňyzy dowam etdiriň we ýolda hezil ediň!

Indi sizde bar! Has gowy selefi almak gizlin ussatlyk däl; smartfon kameranyňyza düşünmek, dogry yşyklandyryş, dogry burçlary tapmak, kamera aýratynlyklaryny ulanmak we minimalist redaktirlemek.

Sorag-jogap

  • Haýsy smartfon selefi üçin iň gowusy?
  • Subýektiw we şahsy islegiňize görä, “iPhone 13 Pro”, “Samsung Galaxy S21 Ultra” we “Google Pixel 6” ýaly telefonlar köplenç öňdäki kameranyň hili üçin öwülýär.
  • Pes ýagty selefi nädip ösdürmeli?
  • Smartfonyňyz goldaýan bolsa, gijeki re modeimi ulanyň. Şeýle hem halka çyrasy ýaly goşmaça yşyklandyryş enjamlaryny satyn almagy göz öňünde tutuň.
  • Gowy surata düşmek üçin programmalary redaktirlemek gerekmi?
  • Hökmany däl. Redaktirlemek selefi gowulaşdyryp bilýän bolsa-da, gowy düşürilen asyl surat köplenç minimal redaktirlemegi talap edýär.
  • Selfi üçin “gowy tarapyňyzy” nädip tapmaly?
  • Bu dürli burçlar we pozalar bilen synag geçirmegi öz içine alýar. Dürli tarapdan selefi alyp görüň we haýsysyny halaýandygyňyzy görüň.
  • Smartfonym bilen ýokary hilli selefi alyp bilerinmi?
  • Elbetde! Dogry usullar we çemeleşmeler bilen, professional ýaly gowy smartfonyňyz bilen ýokary hilli selefi alyp bilersiňiz.
You may also like...