Smartfonyň biometrik howpsuzlygyny öwrenmek: ýüzüň gulpuny açmak, barmak yzlaryny skaner we ş.m.

Howpsuzlyk geçelgesinden ýöräň: Biometrik tanamak

Smartfonyň biometrik howpsuzlygyny öwrenmek: ýüzüň gulpuny açmak, barmak yzlaryny skaner we ş.m.Telefonyňyzyň sizi derrew tanaýandygy hakda pikir edip gördüňizmi? Munuň syry biometrika. Retinal skanerden başlap, barmak yzyny tanamaklyga çenli biometrik tanamak, enjamlarymyza giriş usulymyzy üýtgedip, maglumatlarymyzy öňküsinden has ygtybarly etdi. Geliň, bu tolgundyryjy tehnologiýa we smartfon howpsuzlygynda ulanylyşyna has içgin seredeliň.

Biometrik howpsuzlyk näme?

Esasy esaslar

Biometrik howpsuzlyk, özboluşly fiziki ýa-da özüni alyp baryş aýratynlyklary arkaly sanly kesgitlemegiň we tassyklamagyň usulydyr. Bularyň arasynda ýüz tanamak, barmak yzlaryny skanirlemek, retinany kesgitlemek, ses tanamak we başgalar bar. Principleörelge ýönekeý: paroldan barmak yzyny ýasamak has kyn!

Smartfonlarda rol

Biometrik howpsuzlyk, goşmaça gorag gatlagyny goşup, smartfonlaryň esasy aýratynlygyna öwrüldi. Iň ýaýran usullar ýüz tanamak we barmak yzlaryny skanirlemekdir.

Barmak yz skanerleri

Barmak yzyny skanirlemek

Smartfonyň biometrik howpsuzlygyny öwrenmek: ýüzüň gulpuny açmak, barmak yzlaryny skaner we ş.m.Ilkinji gezek 2011-nji ýylda “Motorola Atrix 4G” -de hödürlenen barmak yzlary skanerleri smartfon howpsuzlygynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Telefonyňyzy açmak üçin barmak yzlaryňyzda özboluşly nagyşlary ulanýarlar.

Barmak yz skanerleri bilen iň oňat önümler

Birnäçe smartfon, Samsung Galaxy S21, Apple’s iPhone 13 we Google-yň Pixel 6 ýaly tehnologiýa eýe boldy.

Aceüz açmak

Faceüzüň açylmagynyň aňyrsyndaky ylym

Faceüz açmak, ulanyjynyň ýüzüniň kartasyny döretmek we saklanylýan maglumatlar bilen deňeşdirmek üçin biometrik programma üpjünçiligini ulanýar. Bu gözleriň arasyndaky aralyk ýa-da burnuň görnüşi ýaly aýratyn aýratynlyklary derňemegi öz içine alýar.

Iň oňat ýüz açmak önümleri

“Apple” ýaly markalar, “iPhone X” -dan başlap, “Google” we “Google”, “Pixel” seriýalary bilen ýüz açmak tehnologiýasyny üstünlikli ulanýarlar. Şeýle hem, “Samsung” -yň “Galaxy Z Fold3” -iň ýüzüni açmak aýratynlygy bilen bellemelidiris.

Biometrik howpsuzlygyň beýleki görnüşleri

Smartfonyň biometrik howpsuzlygyny öwrenmek: ýüzüň gulpuny açmak, barmak yzlaryny skaner we ş.m.Barmak yzlaryny skanerlemek we ýüzüň gulpuny açmak iň köp ýaýran görnüş bolsa-da, biometrik howpsuzlygyň beýleki görnüşleri bar. Bularyň arasynda retinal skaner, ses tanamak we hatda damar tanamak bar!

Biometrik howpsuzlygyň oňaýly taraplary

Üstünlikleri

Biometrik howpsuzlyk, ulanylyş aňsatlygy, howpsuzlygy ýokarlandyrmak we çalt giriş ýaly peýdalary hödürleýär. Parollary ýatda saklamaly dälsiňiz we parolyňyzy ýa-da PIN-iňizi çaklamak howpy aradan aýrylýar.

Kemçilikler

Emma, ​​beýle bir ýönekeý däl. Gizlinlik meselesi ýüze çykyp biler we käwagt ulgamlar sizi dogry tanamaýar, göwnüçökgünlige sebäp bolup biler.

Deňeşdiriş derňewi

Faceüz açmak we barmak yz skaneri

Iki usul hem çalt we ygtybarly, ýöne barmak yzy skaneri köplenç tizlik we ygtybarlylyk nukdaýnazaryndan gulpdan ýokarydyr. Şeýle-de bolsa, ellik geýeniňizde käbir ýagdaýlarda ýüz açmak has amatly bolup biler.

“Apple’s Face ID” – “Samsung” -yň barmak yz skaneri

Aýratyn enjamlary deňeşdireniňde, “Apple” -iň “Face ID” takyklygy we howpsuzlygy bilen tapawutlanýar, ýöne “Galaxy S21” seriýasyndaky “Samsung” -yň ultrases barmak yz skanerinden has haýal bolup biler.

Geljek bize näme garaşýar?

Smartfonyň biometrik howpsuzlygynyň geljegi wada bilen doly. Gezelenç tanamak, ýürek urşunyň derňewi, hatda beýniniň işjeňligini tanamak ýaly täzelikleri görüp bileris!

Jemleýji pikirler

Smartfonyň biometrik howpsuzlygyny öwrenmek: ýüzüň gulpuny açmak, barmak yzlaryny skaner we ş.m.Faceüzüň gulpuny açmak we barmak yzlaryny skanerlemek ýaly biometrik smartfon howpsuzlygy, enjamlarymyzy howpsuz saklamagymyzy şübhesiz üýtgedi. Tehnologiýanyň ösmegi bilen geljekde has çylşyrymly we has ygtybarly usullara garaşyp bileris.

Sorag-jogap

  • Haýsy has ygtybarly, ýüzüň gulpuny açmak ýa-da barmak yzyny skanirlemek?
  • Iki usul hem gaty howpsuz, ýöne netijelilik enjama we şertlere baglylykda üýtgäp biler. Adatça, barmak yzlaryny skanirlemek birneme has ygtybarly hasaplanýar.
  • Biometrik maglumatlary ogurlap bolarmy?
  • Kyn bolsa-da, mümkin däl. Smartöne ýatdan çykarmaly däldiris, smartfonlardaky biometrik howpsuzlyk köplenç şifrlemek bilen doldurylýar we maglumatlary nädogry ulanmagy kynlaşdyrýar.
  • Faceüzüň gulpuny açmagyň ýa-da barmak yzyny barlamagyň takyklygyny nädip ýokarlandyryp bilerin?
  • Faceüzüň gulpuny açmak we barmak yzlaryny skanirlemek üçin gury, arassa barmaklar üçin gowy yşyklandyryşyň bardygyna göz ýetiriň. Enjamyňyzy yzygiderli täzeläp, öndürijiligi ýokarlandyrmaga hem kömek edýär.
  • Goýmalar üçin biometrik howpsuzlygy ulanmak mümkinmi?
  • Hawa, köp programmalar, esasanam bank we maliýe, giriş üçin biometrik howpsuzlygy ulanmaga mümkinçilik berýär.
  • Smartfonlarda biometrik howpsuzlygyň geljegi nähili?
  • Geljek, damarlary tanamak we ýöreýiş derňewi ýaly has üýtgeşik we ygtybarly usullary getirip biler. Mümkinçilikler tükeniksiz!
You may also like...