Smartfon kamerasynyň aýratynlyklaryny öwreniň: ulaltmak, portret tertibi we ş.m.

Smartfon suratlarynyň döwri

Smartfon kamerasynyň aýratynlyklaryny öwreniň: ulaltmak, portret tertibi we ş.m.Bu sanly döwürde hemmeler suratçy, şeýlemi? Köçeden ýöräp, doglan gün dabarasyna gatnaşyp ýa-da pursatdan peýdalanmak üçin smartfonlarymyzy sypyrman nahardan lezzet alyp bilmeýän ýaly. Smartfonlar durmuş hakda pikir edişimizi we paýlaşma usulymyzy özgertdi we hödürleýän kamera aýratynlyklary bu meselede uly rol oýnaýar. Ulaltmak, portret tertibi, gijeki re … im … sanaw dowam edýär. Theseöne bu aýratynlyklaryň näme edýändigine we suratlarymyzyň hilini nädip üýtgetýändigine düşünýärismi? Geliň, bilelikde öwreneliň.

Smartfon kamerasynyň funksiýalaryna ýakynlaşmak

Ulaltmak: Optiki we sanly ýakynlaşdyrma düşünmek

Siz konserte gatnaşýarsyňyz we halaýan toparyňyz çalyp başlaýar. Elbetde, surata düşmek isleýärsiňiz, ýöne olar uzakda. Giriş: kiçeltmek funksiýasy. Smartfon kameralarynda ýakynlaşdyrmagyň iki esasy görnüşi bar – optiki we sanly. “IPhone 13 Pro” we “Samsung Galaxy S22 Ultra” ýaly ýokary derejeli modellerde tapylan optiki ýakynlaşdyrma, şekiliň hilini saklamak bilen predmeti ulaltmak üçin fiziki linzanyň hereketini ulanýar. Beýleki tarapdan, býudjet modellerinde has ýygy duş gelýän sanly ulaltmak, köplenç pikselleşdirilmegine we şekiliň hiliniň peselmegine getirýän şekili ulaldýar.

Bulaşyklyk sungaty: Portret rejesiniň jadysy

Dostlaryňyzyň şol Instagram-a mynasyp suratlary mowzukda we fonda owadan bulaşyk surata düşürmegi hakda pikir edip gördüňizmi? Portret re modeiminiň jadysy. “Google Pixel 6” we “iPhone 13” ýaly smartfonlarda bar bolan bu aýratynlyk, bokeh diýlip atlandyrylýan çeperçilik goşmaçasyny goşup, bir predmeti fonundan aýyrmak üçin çuňňur maglumatlary ulanýar. Netijede, sosial media hasabyňyz üçin ajaýyp professional görnüş.

Smartfon suratlaryny indiki derejä çykalyň

Garaňkylygy gujaklamak: Gijeki tertibi özleşdirmek

Smartfon kamerasynyň aýratynlyklaryny öwreniň: ulaltmak, portret tertibi we ş.m.Gijelerine ajaýyp şäher keşbini surata düşürmäge synanyşyp gördüňizmi, ýöne ýerine garaňky, däneli şekil bilen gutardyňyzmy? Bu ýagdaýda gijeki re modeim kömege gelýär. “Samsung Galaxy S22 Ultra” we “Huawei P50 Pro” ýaly smartfonlar has köp täsir etmek mümkinçiligini berýär we has köp ýagtylygyň datçige ýetmegine mümkinçilik berýär. Netijede, iň garaňky şertlerde-de açyk, düşnükli şekiller bolýar.

Doňdurma hereketi: Burst re usingimini ulanmak

Çalt hereketleriň ajaýyp görnüşini almak kyn bolup biler, ýöne Burst rejesi bilen mümkinçiligiňiz ep-esli artýar. Bu aýratynlyk, “iPhone 13” we “Google Pixel 6” ýaly smartfonlarda duş gelýär we yzly-yzyna birnäçe surata düşmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa her kimiň gözüniň açyk we ýylgyryşynyň iň ajaýyp ýerini saýlamaga mümkinçilik berýär.

Smartfon kamerasynyň aýratynlyklaryny deňeşdirmek

Apple iPhone 13 Pro vs. Samsung Galaxy S22 Ultra: ýakynlaşdyrmak we portret tertibi

Optiki ýakynlaşdyrmak we portret tertibi barada aýdylanda, “iPhone 13 Pro” we “Samsung Galaxy S22 Ultra” ikisi hem ajaýyp, ýöne azajyk tapawutlar bar. “iPhone 13 Pro” gysga, düşnükli suratlar üçin 3x optiki ýakynlaşdyrma hödürleýär, “Galaxy S22 Ultra” bolsa haýwanlary ýa-da konsertleri surata düşürmek üçin amatly 10x optiki ýakynlaşdyrma bilen çyzgyny hasam ýokarlandyrýar. Portret re modeimi barada aýdylanda, iki telefon hem täsirli netijeleri hödürleýär, ýöne “iPhone 13 Pro” kinematiki re modeimi bilen tapawutlanýar, bu wideolaryňyza meýdan täsirini goşýar.

Google Pixel 6 vs Huawei P50 Pro: Gijeki tertip

“Google Pixel 6” we “Huawei P50 Pro” ikisi hem pes ýagtylyk şertlerinde ajaýyp çykyş edýärler. “Night Sight Pixel 6” ýyldyzly asmany düşürmek üçin ideal astrofotografiýa mümkinçiliklerini hödürleýär, P50 Pro-nyň “Super Night” rejesi janly, arka görnüşli şäher keşplerini döredýär. Sesi peseltmek we reňk takyklygy barada aýdylanda, iki telefon hem kellä geçýär we täsirli netijeleri berýär.

Smartfon kamerasynyň funksiýalary barada gysgaça mazmun

Smartfon kamerasynyň aýratynlyklaryny öwreniň: ulaltmak, portret tertibi we ş.m.Netijede, smartfon saýlamak, esasan, surata düşmek zerurlyklaryňyza baglydyr. “Galaxy S22 Ultra” -nyň optiki ýakynlaşdyrmasy bolsun, “iPhone 13” -iň portret rejimi ýa-da “Huawei P50 Pro” gijeki re modeimi bolsun, her aýratynlyk suratlaryňyza öz lezzetini berýär. Smartfon surata düşüriş dünýäsinde mümkinçilikler hakykatdanam çäksizdir.

Sorag-jogap

  • Optiki we sanly ýakynlaşdyrmagyň arasynda näme tapawut bar?
  • Optiki ýakynlaşdyrma, obýekti hilini ýitirmän ulaltmak üçin obýektiwiň fiziki hereketini ulanýar. Sanly ulaltmak şekili sanly ulaldýar, pikselleşdirilmegine we şekiliň hiliniň peselmegine sebäp bolup biler.
  • Portret tertibi smartfonlarda nähili işleýär?
  • Portret rejesi temany fonda aýyrmak üçin çuňluk maglumatlary ulanýar we fonda bokeh diýlip atlandyrylýan bulaşyk effekt goşýar.
  • Gijeki tertip näme we pes ýagtylyk suratyny nädip gowulandyrýar?
  • Gijeki re modeim täsir ediş wagtyny köpeldýär, has köp ýagtylygyň datçige ýetmegine mümkinçilik döredýär, netijede pes ýagtylyk şertlerinde-de açyk, düşnükli şekiller bolýar.
  • Haýsy smartfon ýakynlaşdyrmak üçin iň gowusy?
  • “Samsung Galaxy S22 Ultra”, 10x optiki ýakynlaşdyrma sebäpli kiçeltmek suraty üçin ajaýyp saýlawdyr.
  • Smartfonymy ulanyp, ýokary hilli suratlary alyp bilerinmi?
  • Smartfon professional kamerany doly çalşyp bilmese-de, optiki ýakynlaşdyrma, portret rejimi we gijeki re likeim ýaly ösen tehnologiýalar we aýratynlyklar ýokary hilli, hünärli suratlara sebäp bolup biler.
You may also like...