Smartfon howpsuzlygy: Maglumatlaryňyzy we gizlinligiňizi goramagyň çuňňur görnüşi

Giriş: Smartfonyň howpsuzlygy näme üçin möhüm?

Smartfon howpsuzlygy: Maglumatlaryňyzy we gizlinligiňizi goramagyň çuňňur görnüşiSanly dünýäniň tükeniksiz giňişligi gudrat, şeýlemi? Muňa garamazdan, bu iki elli gylyç. Smartfonlarymyzy gözden geçirip, bu ägirt äleme çümenimizde, köplenç gizlin howplara üns bermeýäris: maglumatlaryň syzmagy, şahsy durmuşyň bozulmagy we kiber howplar. Bu gün smartfon howpsuzlygynyň syrlaryny açarys we maglumatlaryňyzy we gizlinligiňizi nädip goramalydygyny öwreneris. Gizlin, şeýlemi? Geliň, bu dünýä çümeliň.

Smartfon howpsuzlygynyň ähmiýeti

Şahsy maglumatlary goramak

Öýüňizi gulpsyz goýmazdyňyz, şeýlemi? Smartfonyňyzy howpsuz saklamaly şahsy maglumatlardan doly sanly öý diýip pikir ediň. Poçta, aragatnaşyklar, maliýe maglumatlary – näme bolsa-da. Dogry goragsyz, kiber hüjümçiler üçin gapyny açyk goýýarsyňyz.

Islenilmeýän yzarlamalardan gaça durmak

Kimdir biri her ädimde yzarlasa, özüňizi nähili duýarsyňyz? Gorkunç pikir, şeýlemi? Indi sanly dünýäde bolup geçýän wakany göz öňüne getiriň. Islenilmeýän yzarlamak gorkunç hakykat, ýöne ygtybarly smartfon bu kiber yzarlaýjynyň öňüni almaga kömek edip biler.

Howpsuzlyga gönükdirilen smartfon öndürijilerine has ýakyndan serediň

“Apple” -iň “iPhone”: ygtybarly bäsdeş

 

Smartfon howpsuzlygy: Maglumatlaryňyzy we gizlinligiňizi goramagyň çuňňur görnüşi

“Apple” ýapyk ekosistemasy sebäpli hemişe howpsuzlygyň nyşanydy. IOS-yň güýçli şifrlemek we programmany berk gözden geçirmek proseduralary sebäpli “iPhone” ýokary derejededir. Hiç bir enjam täsir edip bilmeýär, ýöne “Apple” -iň ulanyjylaryň şahsy durmuşyna ygrarlylygy öwgä mynasyp.

Garaýagyz: Ygtybarly klassik

“Blackberry” gaharjaňlygy ýadyňyzdamy? Häzirki wagtda beýle meşhur bolmasa-da, “Blackberry” hemişe ýokary derejeli maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek bilen buýsanýar we maglumat howpsuzlygyny ileri tutýanlar üçin ajaýyp saýlaw bolýar.

Samsung Knox: Howpsuzlyk täzeliklere laýyk gelýär

“Galaxy Knox” “Galaxy” enjamlarynda köp gatlakly howpsuzlygy bilen ünsi özüne çekýär. Maglumatlary izolirlemek, şifrlemek we goramak arkaly goşmaça gorag gatlagyny goşýar. Täsir galdyryjy, şeýlemi?

Iň oňat smartfon howpsuzlyk programmalary

Awast ykjam howpsuzlygy: Ynamly weteran

“Avast Mobile Security” wiruslardan, zyýanly programma üpjünçiliginden we içaly programma üpjünçiliginden hemme taraplaýyn goragy üpjün edýän köne döwürdir.

Norton ykjam howpsuzlygy: Güýçli gural

Norton Mobile Security, ogurlyga garşy başlap, göz aýlamak, sanly galaňyzy howpsuz saklamak üçin köp sanly aýratynlygy hödürleýän ägirtdir.

“Bitdefender” ykjam howpsuzlygy: Garaňky at

“Bitdefender Mobile Security” beýle bir belli bolman biler, ýöne batareýaňyza az täsir edýän güýçli goragçy we ygtybarly gezmek üçin VPN. Hakyky gizlin daş!

Smartfonyň gizlinlik aýratynlyklaryna düşünmek

Iki faktory tanamak: goşa dolandyryş

Iki faktorly tanamaklyk gapyňyzdaky iki gulp ýalydyr. Howpsuzlygyň başga bir gatlagyny goşýar, adatça parolyňyza goşmaça özboluşly kod talap edýär. Goşmaça ädim, ýöne howpsuzlygyňyz üçin gymmatly.

Wirtual Hususy Torlar (VPN): Görünmeýän eşik

Garri Potteriň göze görünmeýän eşigi ýaly, VPN onlaýn işleriňizi gizleýär, sizi gizlin saklaýar we maglumatlaryňyzy diňleýjilerden we hakerlerden goraýar.

Ahyrky şifrlemek: Gizlin söhbetdeşlik

Ahyrky şifrlemek, diňe iberijiniň we alyjynyň aragatnaşyklary okap biljekdigini üpjün edýär. Başga hiç kimiň eşitmeýän syryny pyşyrdamak ýaly.

Netije: Sanly dünýäňiziň iň ýokary goragçysy

Şeýlelik bilen, smartfon howpsuzlygy sizi sanly kölegelerde gizlenýän zyýanly guramalardan goraýan goragçy perişde ýalydyr. “Apple”, “Samsung” ýaly markalar we “Avast”, “Norton” we “Bitdefender” ýaly howpsuzlyk programmalary möhüm rol oýnasa-da, VPN ýaly aýratynlyklary ulanmak, iki faktorly tanamak we ahyrky şifrlemek başga bir gatlak ýaragyny goşup biler. Şeýlelik bilen, smartfonyňyzyň howpsuzlygyny berkitmegiň wagty geldimi?

Sorag-jogap

  • Haýsy smartfon iň ygtybarly?
  • Hiç bir smartfon geçip bolmajak bolsa-da, ygtybarly iOS dizaýny we berk programma gözden geçirmek prosesi netijesinde “Apple” -iň “iPhone” -y, adatça, iň ygtybarly hasaplanýar.
  • Smartfon howpsuzlyk programmalary zerurmy?
  • Hawa. “Avast”, “Norton” we “Bitdefender” ýaly howpsuzlyk programmalary wiruslardan, zyýanly programmalardan we beýleki howplardan goşmaça gorag üpjün edip biler.
  • VPN smartfon howpsuzlygyna nähili goşant goşýar?
  • VPN onlaýn maglumatlaryňyzy maskalanýar, maglumatlaryňyzy gizlin saklaýar we diňleýjilerden we hakerlerden goraýar.
  • Ahyrky şifrlemek näme?
  • Ahyrky şifrlemek, diňe aragatnaşyk saklaýan ulanyjylar habarlary okap bilýän, söhbetdeşligiňiziň öňüni almagyny üpjün edýän ulgamdyr.
  • Smartfonlar onlaýn bank işi üçin ygtybarlymy?
  • Ygtybarly tor ulanýan bolsaňyz we smartfonyňyz güýçli howpsuzlyk aýratynlyklary we programmalar bilen goralýan bolsa, onlaýn bank işi howpsuz bolmalydyr. Şeýle-de bolsa, hemişe hüşgär bolmagy ýatdan çykarmaň.
You may also like...