Smartfon görkeziş tehnologiýalaryna düşünmek: OLED vs LCD

Giriş

Smartfon görkeziş tehnologiýalaryna düşünmek: OLED vs LCDIň täze smartfon displeý tehnologiýasyna öwrenişenimiz ýaly, täze bir ýagdaý statusy üýtgetmäge taýyn. Smartfonlaryň üýtgäp durýan dünýäsinde OLED we LCD esasy rol oýnaýar. Emma bu adalgalar aslynda nämäni aňladýar? Olaryň arasynda näme tapawut bar? Çuňňur çuňluga çümüp, bu syrlary açalyň.

Harp çorbasy: OLED we LCD kesgitlemek

OLED näme?

“OLED” organiki ýagtylyk çykaryjy diodlary aňladýar. Bu ýerde “Organiki”, elektrik togundan geçende ýagtylyk çykarýan önümçiliginde ulanylýan organiki materialy aňladýar.

LCD näme?

“LCD” suwuk kristal displeýi aňladýar. LCD tehnologiýasy, ekranda görýän reňklerimizi we şekillerimizi döretmek üçin bir topar gatlakdan geçýän yşyk çyrasyny öz içine alýar.

Titanlaryň çaknyşygy: OLED vs LCD

Suratyň hili we reňk takyklygy

OLED displeýleri

Smartfon görkeziş tehnologiýalaryna düşünmek: OLED vs LCDApple iPhone 12 Pro Max-daky Super Retina XDR ekrany ýaly OLED ekranlar janly, takyk reňkleri öndürýär. Her piksel öz ýagtylygyny çykarýandygy sebäpli, OLED displeýleri täsirli gara kontrast gatnaşyklaryna goşant goşýan hakyky garaýagyzlary öndürmäge ukyplydyr.

LCD displeýler

Beýleki tarapdan, “Apple iPhone 11” -däki Suwuk Retina HD displeýi ýaly LCD displeýler henizem ýokary hilli üpjün edýär, ýöne reňk çuňlugy OLED displeýleri ýaly baý bolup bilmez. Garaýagyzlar yşyk çyrasy sebäpli çuň däl.

Kuwwat sarp etmek

OLED displeýleri

OLED ekranlar garaňky şekilleri görkezende LCD-lerden has az güýç ulanýarlar. Bu bolýar, sebäbi her piksel aýratyn yşyklandyrylýar. Şeýlelik bilen, ekran esasan gara bolanda, pikselleriň köpüsi öçürilip, güýji tygşytlaýar.

LCD displeýler

LCD displeýler bilen, ekran ulanylanda yzky yşyk hemişe ýakylýar, netijede şekiliň görkezilmegine garamazdan hemişelik güýç sarp edilýär. Bu, esasanam garaňky temalary ýa-da rejeleri halaýan ulanyjylar üçin has köp sarp edilmegine sebäp bolup biler.

Çözgüdi: OLED we LCD arasynda saýlamak

Smartfon saýlanyňyzda, OLED ýa-da LCD displeýi saýlamalydygyny kesgitlemek köp sarp edijiniň ýüzbe-ýüz bolýan meselesi. OLED ekranlary adatça ýokary hilli hil, has çuňňur gara we baý reňkler hödürleýär, ýöne has gymmat bolup biler. LCD ekranlar, deň derejeli wizual öndürijiligi hödürlemese-de, köplenç has elýeterlidir we tutuş ekranda has yzygiderli ýagtylygy üpjün edýär.

OLED we LCD displeýli iň oňat smartfonlar

Smartfon görkeziş tehnologiýalaryna düşünmek: OLED vs LCDIň oňat displeýli smartfon gözleýän sarp edijiler üçin bazaryň käbir liderleri:

OLED displeýli iň oňat smartfonlar

Samsung Galaxy S21 Ultra: Ajaýyp janly reňkler we çuň gara reňkler üçin “Dynamic AMOLED 2X” displeýli “Samsung” -yň flagman enjamy.

“Apple iPhone 12 Pro Max”: “Apple” -iň “Super Retina XDR” displeýi, reňkleriň ajaýyp takyklygyny we ýagtylygyny üpjün edýän başga bir ýokary derejeli OLED displeýidir.

LCD displeýli iň oňat smartfonlar

“Apple iPhone 11”: Suwuk Retina HD displeýi “iPhone 11” ajaýyp reňk takyklygy we ýagtylygy bilen bazardaky iň oňat LCD ekranlardan biridir.

Google Pixel 4a: Doly HD + OLED ekrany Pixel 4a reňk takyklygy we aýdyňlygy üçin ýokary bahalary aldy.

Netije

Smartfon displeýleriniň umumy suratynda OLED we LCD tehnologiýalarynyň peýdasy bar. Siziň üçin iň gowusy, şahsy islegleriňize, býudjetiňize we ulanyş endikleriňize baglydyr.

Sorag-jogap

  • OLED näme diýmek?
  • OLED organiki ýagtylyk çykaryjy diodlary aňladýar. Bu, her pikseliň öz ýagtylygyny çykarýan displeý tehnologiýasynyň bir görnüşidir.
  • LCD näme diýmek?
  • LCD suwuk kristal displeýi aňladýar. Bu ekrandaky pikselleri yşyklandyrmak üçin yşyklandyryşdan peýdalanýan displeý tehnologiýasydyr.
  • Haýsy has gowusy – OLED ýa-da LCD?
  • OLED ýa-da LCD has gowudygy belli bir ulanyşa baglydyr. OLED displeýleri has çuňňur gara we açyk reňkler hödürleýär, ýöne LCD displeýler adatça arzan we tutuş ekranda has yzygiderli ýagtylygy hödürleýär.
  • Haýsy smartfonlarda OLED displeýleri ulanylýar?
  • OLED displeýlerini ulanýan smartfonlarda Samsung Galaxy S21 Ultra we Apple iPhone 12 Pro Max bar.
  • Haýsy smartfonlar LCD displeýleri ulanýarlar?
  • LCD displeýleri ulanýan smartfonlara “Apple iPhone 11” we “Google Pixel 4a” degişlidir.
You may also like...