Smartfon fotosuraty üçin başlangyç gollanma: El bilen enjam bilen sungaty özleşdirmek

Smartfon suraty bilen tanyşlyk

Smartfon fotosuraty üçin başlangyç gollanma: El bilen enjam bilen sungaty özleşdirmekWagtyňy doňdurmaga we gymmatly pursatlary eliňdäki eliňe almaga güýjüň bardygyny göz öňüne getir. Smartfon suratlaryny hödürleýän zat! Döwrebap tehnologiki ösüşler bilen smartfonyňyz göçme studiýa ýaly gowy. Fotosurat indi ýokary hünärli hünär däl – bu hemmeleriň gürleýän ähliumumy dili we smartfon kameralary başlamak üçin iň amatly ýerdir.

Smartfonlar vs adaty kameralar

Elýeterlilik we ykjamlyk

Canon EOS 5D ýa-da Nikon D850 ýaly adaty kameralar deňsiz-taýsyz şekil hilini üpjün edýär. Şeýle-de bolsa, uly DSLR kamerasyny hemmeler alyp bilmeýär. Beýleki tarapdan, “iPhone 12 Pro Max” ýa-da “Samsung Galaxy S21 Ultra” ýaly flagman smartfonlar ykjam, ýeňil we garaşylmadyk pursatlar üçin elmydama elinde.

Elýeterlilik

Gymmat DSLR kamerasyna maýa goýmak size bir teňňe sarp edip biler. Munuň tersine, smartfonlar diňe bir kamera bolup hyzmat etmän, aragatnaşyk, güýmenje we iş meselelerini hem ýeňilleşdirýär we olary has tygşytly saýlaýar.

Smartfon kameranyňyza düşünmek

Smartfon fotosuraty üçin başlangyç gollanma: El bilen enjam bilen sungaty özleşdirmekSmartfonyňyz diňe surata düşmek we düwmä basmak üçin enjam däl. Dürli funksiýalary bolan çylşyrymly gural we olara düşünmek, suratlaryňyzy ýokarlandyrmaga kömek eder.

Kameranyň aýratynlyklary

Apertura, megapiksel we datçigiň ululygy ýaly aýratynlyklar şekiliň hilinde möhüm rol oýnaýar. Mysal üçin, Google Pixel 5-de f / 2.0 draýwer bar, pes ýeňil surata düşmek üçin ajaýyp edýär.

Kamera rejeleri

Dürli kamera reesimlerine düşünmek – awto, portret, panorama ýa-da hünärmen – suratyňyzda uly üýtgeşiklik döredip biler. Mysal üçin, “iPhone 13 Pro” -da portret rejimi haýran galdyryjy bokeh effektlerini döredýär.

Kompozisiýany we çarçuwany özleşdirmek

Enjamyňyz näçe ösen bolsa-da, gowy kompozisiýa we çarçuwalar ajaýyp fotosuratyň esasyny düzýär.

Üçünji düzgün

Bu, smartfonlara-da degişli surata düşmegiň nusgawy düzgüni. Ekrany dokuz deň bölege bölmegi göz öňüne getiriň; mowzugyňyzy şu setirlere ýerleşdirmek deňagramly we görmegeý şekilleri döredýär.

Ugur çyzyklaryny ulanmak

Setirler tomaşaçylaryň gözüni mowzuga gönükdirip biler. Suratyňyzy düzeniňizde ýollar, binalar ýa-da derýalar görnüşinde gözläň.

Lightagtylygy öz peýdasyna ulanmak

Smartfon fotosuraty üçin başlangyç gollanma: El bilen enjam bilen sungaty özleşdirmekLightagtylyk, fotosuratyň özenidir. Dürli ýagtylyk çeşmeleri bilen oýnamagy bilmek, suratlaryňyza çuňluk we drama goşup biler.

Tebigy yşyk

Altyn sagadyň dowamynda ýumşak, ýyly yşyk (gün dogandan soň ýa-da gün ýaşmanka) owadan kölegeleri we öwüşginleri döredýär, şekilleriňizi güýçlendirýär.

Emeli yşyk

Köçe çyralary bolsun ýa-da telefonyňyzyň çyrasy bolsun, emeli yşyk, esasanam pes ýagtylyk şertlerinde ajaýyp täsirleri döredip biler.

Jübi gaýtadan işlemek boýunça gözleg

Smartfon suratlarynyň esasy peýdasy, redaktirleme programmalarynyň köp bolmagydyr. “Adobe Lightroom Mobile”, “Snapseed” we “VSCO” köp sanly redaktirleme gurallaryny hödürleýän meşhur saýlawlardan biridir.

Ekspozisiýany we reňkini sazlamak

Kölegeleri ýagtylandyrmak, reňkleri ýokarlandyrmak ýa-da suratlary ak-ak öwürmek suratlaryňyzyň keýpini düýpgöter üýtgedip biler.

Süzgüçler we effektler goşmak

Wignetting ýa-da däne ýaly süzgüçleri ýa-da effektleri ulanmak şekilleriňize üýtgeşik täsir edip biler.

Netije

Smartfonyňyz we bu maslahatlar bilen ýaraglanan, ajaýyp surata düşmäge barýarsyňyz. Şonuň üçin dünýäni öwreniň we ony öz ýoluňyz bilen ele alyň!

Sorag-jogap

 • Haýsy smartfon surata düşmek üçin iň gowusy?
  Jogap şahsy islegiňize we býudjetiňize bagly, ýöne meşhur saýlawlara iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 we Samsung Galaxy S21 Ultra degişlidir.
 • Smartfony surata düşürmek endiklerimi nädip ösdürip bilerin?
  Enjamyňyzyň kamera sazlamalaryna düşüniň, kompozisiýa düzgünlerini öwreniň, dürli yşyklandyryş şertleri bilen synag ediň we redaktirläň.
 • Smartfon bilen düşürilen suratlar hünär taýdan ýokary bolup bilermi?
  Elbetde! Dogry başarnyklar we gaýtadan işlemekden soň, smartfon suratlary hakykatdanam hünär derejesine ýetip biler.
 • Smartfon suraty üçin fiziki süzgüçler zerurmy?
  Fiziki süzgüçler belli bir effekt hödürläp bilýän hem bolsa, köpüsini redaktirleme programmalary arkaly döredip bolýar.
 • Smartfon suratlarynda iň uly kynçylyk näme?
  Apertura we ýapyk tizligi ýaly sazlamalara çäkli gözegçilik etmek kyn bolup biler, ýöne bu çäklendirmeleriň içinde nädip işlemelidigine düşünmek döredijilikli çözgütlere sebäp bolup biler.
You may also like...