Smartfon aýratynlyklary üçin doly gollanma

Smartfonlar dünýäsi, çylşyrymly aýratynlyklardan we aýratynlyklardan doly, hemişe ösýän peýza .dyr. Bu giňişleýin gollanmada, smartfonlaryň hozlaryna we boltlaryna çümüp, aýratynlyklary döwüp, indiki enjamyňyzy satyn alanyňyzda nämä maýa goýýandygyňyza düşünmäge kömek ederis.

Smartfonlaryň tehniki aýratynlyklaryna düşünmek

Merkezi gaýtadan işleýän bölüm (CPU)

Smartfon aýratynlyklary üçin doly gollanmaKöplenç enjamyň “beýni” diýlip atlandyrylýan CPU iş tizligine täsir edýär. Telefonyňyzyň näderejede işleýändigini kesgitleýji faktor. Smartfon prosessor bazarynda öňdebaryjy oýunçylaryň köpüsi “Snapdragon” seriýaly “Qualcomm”, “Bionic” çipleri bilen “Apple” we “Exynos” seriýaly Samsung.

Tötänleýin giriş ýady (RAM)

RAM köpugurly mümkinçilikleriňize täsir edýär. RAM näçe köp bolsa, dürli programmalaryň arasyndaky geçiş şonça-da aňsatdyr. “Samsung Galaxy S21 Ultra” we “Apple” -iň “iPhone 12 Pro Max” ýaly meşhur smartfonlar degişlilikde täsirli 16 Gb we 6 Gb RAM hödürleýär.

Ekranyň aýratynlyklaryna düşünmek

Ekranyň ölçegi

Piksel bilen ölçelip, ekranyň ölçegi şekiliň näderejede açyk görkezilmegine täsir edýär. “IPhone” “Retina” displeýini ulanýar, “Samsung” bolsa “Galaxy S21” seriýasyndaky açyk we düşnükli suratlar üçin “Dynamic AMOLED 2X” displeýini ulanýar.

Ekranyň ululygy

Dýuýmda diagonally ölçelýän ekranyň ululygy, ekranyň meýdanyny kesgitleýär. 6,7 dýuýmlyk “iPhone 12 Pro Max” ýaly uly ekranlar, esasanam multimediýa mazmunyny göreniňizde, çuňňur tejribe berýär.

Kameranyň aýratynlyklary

Megapiksel (MP)

Smartfon aýratynlyklary üçin doly gollanma

Köp megapikseliň has gowy suraty aňladýandygyna köplenç ynanýarlar, ýöne bu mydama beýle däl. Mysal üçin, Google Pixel telefonlary 12.2MP kameralary bilen ajaýyp suratlar alýar, bu obýektiwiň hiliniň we programma üpjünçiliginiň hem möhümdigini subut edýär.

Diafragma

“IPhone 12 Pro” -daky f / 1.8 ýaly has kiçi duralga belgisi, az ýagtylykly surata düşmegi gowulandyrýan linza has köp ýagtylygyň girmegini aňladýar.

Batareýa we ýat

Batareýanyň ömri

Batareýanyň ömri onuň kuwwatyna (mAh bilen ölçelýär) we telefonyň programma üpjünçiliginiň dolandyrylyşyna baglydyr. Mysal üçin, “Samsung 13 S Max Ultra” (5000 mAh) bilen deňeşdirilende has kiçi batareýasynyň (3687 mAh) bardygyna garamazdan, “iPhone 13 Pro Max”, netijeli programma üpjünçiligi sebäpli deňeşdirip boljak batareýanyň ömrüni hödürleýär.

Içki ýat

Telefonyň içinde saklap boljak maglumatlaryň mukdary. Samsung Galaxy S21 Ultra ýaly ýokary derejeli telefonlar 512 Gb içerki ammar hödürleýär.

Tor we birikme

Tor goldawy

Smartfon aýratynlyklary üçin doly gollanmaBu, telefona birikdirip boljak ykjam torlary kesgitleýär. Häzirki zaman smartfonlary ýokary tizlikli maglumat geçirmek üçin 5G torlaryny goldaýar.

Wi-Fi we Bluetooth

Simsiz birikmek üçin zerur. Smartfonlar, adatça çalt we ygtybarly birikmeler üçin iň täze Wi-Fi we Bluetooth standartlaryny hödürleýärler.

Goşmaça funksiýalar

Operasiýa ulgamy (OS)

OS telefonyň programma üpjünçiligi platformasydyr. “Android” we “iOS” iki esasy platforma bolup, hersiniň özboluşly aýratynlyklary we programma ekosistemalary bar.

Biometrik howpsuzlyk

Enjamyňyzy goramak üçin barmak yzy datçikleri we ýüz tanamak ýaly aýratynlyklary öz içine alýar. “IPhone 12 Pro” ýaly enjamlar “Face ID” tehnologiýasyny ulanýarlar, Samsung Galaxy S21 Ultra bolsa ýüz tanamaklygy we ekranda barmak yzy datçigini hödürleýär.

Suw we tozana çydamly

“IPhone 12 Pro” we “Samsung Galaxy S21 Ultra” ýaly ýokary derejeli telefonlaryň köpüsi suwa we tozana belli bir derejede çydamly.

Güýç

Telefonyň gurluşygynda ulanylýan materiallar, “iPhone 12 Pro” -yň keramiki öň tarapy ýaly, onuň berkligine goşant goşýar.

Smartfonlaryň tehniki aýratynlyklarynyň derňewi

Habarly karar bermek

Smartfonyňyz maýa goýumdyr. Bu aýratynlyklara düşünmek bilen, özboluşly zerurlyklaryňyza we islegleriňize esaslanyp habarly kararlar berip bilersiňiz.

Günüň ahyrynda siziň üçin iň oňat smartfon, talaplaryňyza laýyk gelýän enjamdyr. Fotosurat, oýun, köp adamly ýa-da diňe sosial mediýa göz aýlamak bolsun, hemmeler üçin smartfon bar!

Frequygy-ýygydan berilýän soraglar (FAQ)

 • Näme üçin smartfonda CPU gerek?
  CPU ýa-da merkezi gaýtadan işleýän bölüm, esasan, smartfonyň beýnisidir. Telefonyňyzyň näderejede işleýändigini we tabşyryklary ýerine ýetirýändigini kesgitleýär.
 • Smartfon kameralary üçin has köp megapiksel mydama has gowumy?
  Hökmany däl. Megapiksel şekiliň hiline täsir etse-de, obýektiwiň hili we şekili gaýtadan işlemek programma üpjünçiligi ýaly beýleki faktorlar hem möhümdir.
 • RAM näme üçin smartfonda möhüm?
  RAM (tötänleýin giriş ýady) telefonyňyza bir wagtyň özünde birnäçe programmadan maglumatlary saklamaga mümkinçilik berýär. Has köp RAM has köp işlemegi üpjün edýär.
 • Smartfon kamerasynda aperturanyň maksady näme?
  Apertura kamera girýän ýagtylygyň mukdaryny dolandyrýar. Has kiçi duralga belgisi, az ýagtylygy surata düşürmegi gowulandyrýan has köp ýagtylygyň geçmegine mümkinçilik berýär.
 • Operasiýa ulgamy (OS) smartfonyň ulanylmagyna nähili täsir edýär?
  OS smartfonyň interfeýsini we işledip boljak programmalaryny kesgitleýär. Esasy operasiýa ulgamlary, özboluşly aýratynlyklary we programma ekosistemalary bolan Android we iOS.
You may also like...