Sanly fotosuratda ISO-a düşünmek: Giňişleýin syn

Sanly fotosurat bilen tanyşlyk

Sanly fotosuratda ISO-a düşünmek: Giňişleýin synSanly surata düşürmek, köp sanly döredijilik gurallaryny elimiziň ujuna goýup, mümkinçilikler dünýäsini açdy. Şeýle möhüm gurallaryň biri ISO. Yşyklandyryş şertlerine garamazdan ajaýyp surata düşürip biljekdigiňiz hakda pikir edip gördüňizmi? Munuň syry ISO-a düşünmekdir.

ISO esaslary

ISO näme?

Fotosurat manysynda “ISO” adalgasy, kamera datçikleriniň ýagtylyga duýgurlygy üçin Halkara standartlaşdyryş guramasyna degişlidir. Bu, esasan, kameranyňyzyň ýagtylyga näderejede duýgurdygyny görkezýär. ISO-nyň ýokary sazlamalary datçigi ýagtylyga has duýgur edýär, pes ýagtylyk şertlerinde surata düşmäge mümkinçilik berýär. Beýleki tarapdan pes sazlamalar ters täsir edýär.

ISO we Ekspozisiýa

ISO, fotosuratyň täsirini kesgitleýän üç sany esasy sütünleriň biridir, beýlekileriň ýapyk tizligi we dykyzlygy. Bu üçlüge “ekspozisiýa üçburçlygy” diýilýär. Apertura kamera girýän ýagtylygyň mukdaryny we ýapyk tizligi datçigiň ýagtylyga näçe wagt gözegçilik edýändigini, ISO datçigiň ýagtylyga duýgurlygyny dolandyrýar. Bilelikde suratyň umumy ýagtylygyny kesgitleýärler.

Dürli ýagdaýlarda ISO-ny nädip ulanmaly

Daşarda surata düşmek

Sanly fotosuratda ISO-a düşünmek: Giňişleýin synBrightagty gün daşarda bolsaňyz, adatça pes ISO bilen girip bilersiňiz. Mysal üçin, Canon EOS R6 bilen, adaty ISO diapazony 100-den 102400 aralygyndadyr, bu şekiliň hilini ýitirmän, ýagty gün şöhlesinde 100-200 ISO-da howpsuz atmaga mümkinçilik berýär.

Içerde ýa-da pes ýagtylykda surata düşmek

Içerde ýa-da pes ýagtylyk şertlerinde surata düşýän bolsaňyz, ISO-ny köpeltmeli bolmagyňyz mümkin. “Sony Alpha A7 III” ýaly kameralar täsirli ýokary ISO öndürijiligine eýe bolup, suratçylara garaňky şertlerde has çeýeligi üpjün edýär. Şeýle-de bolsa, has ýokary ISO şekilde has köp ses ýa-da däne döredip biler.

Hereket edýän zatlary atmak

Sport çäreleri ýa-da haýwanlar ýaly çalt hereket edýän temalary ele aljak bolanyňyzda, has çalt ýapyklyk tizligi gerek bolar. Çalt ýapyş tizliginden dörän ýagtylygyň azalmagynyň öwezini dolmak üçin ISO-ny köpeltmeli bolmagyňyz mümkin. Hereket etmek üçin ajaýyp ukyby bilen tanalýan Nikon D6 ýokary ISO-lary gowy dolandyrýar we bu ýagdaýlar üçin ajaýyp saýlama bolýar.

ISO sesi we oňa nähili çemeleşmeli

ISO sesine näme sebäp bolýar?

ISO sesi, ýokary ISO sazlamalaryny ulananyňyzda suratlarda bolup biläýjek däneli ýa-da nokatly görnüşi aňladýar. Bu, pes ýagtylyk şertleriniň öwezini dolmak üçin şekil datçiginden sanly signal işlemegiň netijesidir.

Tokaý dolandyryşy ISO

Nikon, Canon we Sony ýaly kamera öndürijileri ISO sesini dolandyrmak we azaltmak üçin tehnologiýa köp maýa goýýarlar. Mysal üçin, Nikon D850, ýokary ISO-larda-da arassa we çylşyrymly şekilleri öndürýän EXPEED 5 şekil prosessoryny ulanýar. Mundan başga-da, “Adobe Lightroom” ýaly önümçilikden soňky programma üpjünçiligi önümçilikden soňky sesleri azaltmak üçin aýratynlyklar bilen üpjün edýär.

Balans: ISO, ýapyk tizligi we deri

Sanly fotosuratda ISO-a düşünmek: Giňişleýin synISO-ny çekiş tizligi we apertura bilen deňleşdirmek ajaýyp surata düşmegiň açarydyr. Canon EOS 5D Mark IV ýaly kameralar, giň ISO diapazony we ösen täsir sazlamalary bilen bu deňagramlylygy öwrenmek we synag etmek üçin ajaýyp platforma üpjün edýär. Expadyňyzdan çykarmaň, bu täsir edýän üçburçlugy özleşdirmek tejribe we her elementiň suratlaryňyza nähili täsir edýändigine düşünmekdir.

Netije

ISO-a düşünmek we özleşdirmek sanly surata düşüriş syýahatyňyzyň möhüm bölegidir. Nikon D6 bilen çalt hereket edýärsiňizmi ýa-da Canon EOS R6 bilen peýza .yň rahatlygyny ele alýarsyňyzmy, ISO-ny netijeli ulanmagy öwrenmek suratyňyzy ep-esli gowulaşdyryp biler. Şonuň üçin kameranyňyzy alyň, gezelenje çykyň we synag geçirip başlaň!

Sorag-jogap

  • Açyk surata düşmek üçin gowy ISO bahasy näme?
  • Açyk, güneşli günde ISO 100 ýa-da 200 ýeterlik bolmaly.
  • ISO şekiliň hiline nähili täsir edýär?
  • ISO-nyň ýokary sazlamalary suratlaryňyzda has köp ses ýa-da däne döredip biler, pes ISO sazlamalary bolsa has arassa, has ýiti şekilleri döredip biler.
  • ISOokary ISO näme hasaplanýar?
  • Adatça, ISO 1600 we ondan ýokarylar ýokary hasaplanýar, ýöne bu aýratyn kamera modeline we yşyklandyryş şertlerine baglylykda üýtgäp biler.
  • ISO sesini nädip azaltmaly?
  • Has pes ISO ulanmak, kameraňyzda ses azaltmak tehnologiýasyny ulanmak ýa-da gaýtadan işleýän programma üpjünçiligini ulanmak ISO sesini azaltmaga kömek edip biler.
  • Gije haýsy ISO bahasyny ulanmaly?
  • Gije ýa-da pes ýagtylyk şertlerinde has ýokary ISO zerur. Şeýle-de bolsa, belli bir san daşky gurşawyň derejesine, obýektiwiňize we kameranyňyzyň mümkinçiliklerine bagly bolar.
You may also like...