Professional suratçylar üçin iň oňat 5 aýnasyz kamerany gözden geçiriň

Fotosuratda täze döwür

Professional suratçylar üçin iň oňat 5 aýnasyz kamerany gözden geçiriňProfessional surata düşüriş dünýäsinde dogry enjamlar, suratkeşiň obýektiw arkaly çeper gözleri ýaly möhümdir. Soňky ýyllarda iň möhüm täzelikleriň biri aýnasyz kameralaryň peýda bolmagy boldy. Öňdebaryjy tehnologiýany ulanyp işlenip düzülen, awtofokus kameralarynyň göterijiligini DSLR kameralarynyň şekil hili bilen birleşdirýärler. Onda bu sanawda haýsy kameralar bar? Ine, hünärmen suratçylaryň gaty ynamly iň oňat bäş aýnasyz kamerasyna çuňňur çümmek.

Topar ölçegleri

Suratyň hili

Gysga, düşnükli we baý jikme-jik suratlar öndürmek ukyby hünär derejeli kamera üçin zerur talapdyr. Sanawymyzdaky ähli modeller ýokary hilli şekilleri üpjün edýär.

Ulanyş aňsatlygy

Işiňizi kynlaşdyrman, işiňizi aňsatlaşdyrýan kamera hakyky sowgat. Ulanyjynyň interfeýsini, gözegçilik düzülişini we kameranyň baha berlende duýgurlygyny göz öňünde tutduk.

Ygtybarlylyk

Hünärmen hökmünde dürli gurşawda surata düşmegiňiz mümkin, şonuň üçin bu kameralaryň gurluşynyň hilini we howa möhürlemesini göz öňünde tutduk.

Bahasy we hili

Hünär enjamlary ep-esli maýa goýumy görkezip biler. Şonuň üçin hödürlenýän aýratynlyklary göz öňünde tutup çykdajylary hem göz öňünde tutduk.

Iň gowy 5 aýnasyz kameralar

Sony Alpha A7 III

Gudratygüýçli doly ramka kamerasy

Professional suratçylar üçin iň oňat 5 aýnasyz kamerany gözden geçiriň“Sony Alpha a7 III” doly çarçuwaly aýnasyz kamera bolup, dünýädäki hünärmenleriň uly seslenmesine eýe boldy. Onuň 24.2 megapiksel datçigi, BIONZ X bilim prosessory bilen bilelikde, pes ýagtylyk şertlerinde-de ýokary hilli şekilleri üpjün edýär. Ulanyjy üçin amatly interfeýs we berk dizaýn, islendik surata düşmek üçin ulanmagy ýakymly we ygtybarly ýoldaş edýär.

Canon EOS P6

Tizlik we takyklygyň ajaýyp utgaşmasy

Canon EOS R6 ajaýyp tizligi we takyklygy bilen tapawutlanýar. Onda 20 megapikselli doly çarçuwaly datçik we bir pursatam ýitirmezligiňizi üpjün edýän ösen awtofokus ulgamy bar. 4K wideo düşürmek ukyby ony suratçylar we wideograflar üçin köp taraply gural edýär.

Fujifilm X-T4

Retro işgäri

“Fujifilm X-T4” diňe retro jadysy bilen owadan ýüz däl. Onda ajaýyp şekil hilini üpjün edýän 26MP APS-C datçigi bar. Oňa çalt awtofokus ulgamyny, bedeniň içindäki şekilleri durnuklaşdyrmagy we ajaýyp batareýanyň ömrüni goşuň, urmak kyn kamera bar.

Nikon Z6 II

Köpugurly ýerine ýetiriji

Nikon Z6 II özünden öňki prosessorlary, goşa prosessorlary, awtofokusy we has çalt atyş tizligini gowulandyrýar. Bu köpugurly mümkinçilikleri bolan doly çarçuwaly aýnasyz kamera.

Panasonic Lumix S1R

Rugsat ýok

“Panasonic” -iň “Lumix S1R” iň ýokary çözgüdi talap edýänler üçin niýetlenendir. 47.3 megapikselli doly çarçuwaly datçik bilen bu kamera iň kiçi jikme-jiklikleri takyklyk bilen düşürýär. Onuň berk dizaýny we ýokary çözgütli görnüşi ony peýza. We studiýa suratçylary üçin ajaýyp saýlamaga öwürýär.

Netije

Professional suratçylar üçin iň oňat 5 aýnasyz kamerany gözden geçiriňProfessional suratçy hökmünde aýnasyz kamerany saýlamak, aýratyn zerurlyklaryňyza we býudjetiňize laýyk gelýär. Aboveokardaky kameralaryň hemmesiniň öz güýçli taraplary bar we ajaýyp gurallar. Öz stiliňize laýyk birini saýlaň we ýalňyşyp bilmersiňiz.

Sorag-jogap

  • Aýnasyz kameralar professional surata düşmek üçin DSLR-den has gowumy?
  • Aýnasyz kameralar has ýeňil, kiçi, has çalt we wideo üçin has gowudyr. Şeýle-de bolsa, batareýanyň ömri we obýektiw saýlamak ýaly ugurlarda henizem artykmaçlyklary bolan DSLR kameralaryny hökman çalyşmaýarlar.
  • Doly çarçuwaly datçigiň artykmaçlygy näme?
  • Doly çarçuwaly datçik, esasanam pes ýagtylyk şertlerinde has gowy şekil hilini üpjün edýär we meýdanyň çuňlugyna has uly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.
  • Bedeniň içindäki şekilleri durnuklaşdyrmak (IBIS) nä derejede möhüm?
  • IBIS pes ýagtylykda düşürilende ýa-da uzyn linzalary ulananyňyzda möhüm bolup biler, sebäbi kamera çalşygynyň täsirini azaltmaga kömek edýär.
  • Professional kamerada 4K wideo ýazgy gerekmi?
  • 4K wideo professional kameralarda standart bolýar. Gaýtadan işlemekde has giňişleýin we has döredijilik mümkinçilikleri berýär.
  • Professional aýnasyz kamera saýlanyňyzda haýsy aýratynlyk has möhümdir?
  • Suratçy hökmünde aýratyn zerurlyklaryňyza bagly. Şeýle-de bolsa, şekiliň hili, awtofokus öndürijiligi, gurluşyň hili we ulanylyşy ýaly faktorlar adatça möhümdir.
You may also like...