Potensialy açmak: Noutbuk batareýasynyň ömrüni nädip uzaltmaly

Önümçiligi halas etmek

Potensialy açmak: Noutbuk batareýasynyň ömrüni nädip uzaltmalyHaýsydyr bir taslama çuňňur gireniňizde we noutbukyňyz birden size “Pes batareýa!” Diýip gygyrsa, dildüwşükli triller ýaly dälmi? Adrenalin garaňky düşmänkä iň ýakyn elektrik rozetkasyny tapmaga howlukýarmy? Bu meselede ýeke dälsiňiz. Şeýle-de bolsa, beýle ssenariýa durmuşyňyzda gaýtalanmaly däl. Dogry çemeleşmek bilen, noutbukyňyzyň batareýasynyň ömrüni artdyryp, bu trillerden dynyp bilersiňiz.

Noutbuk batareýasynyň ömri: çalt syn

Batareýany optimizasiýa dünýäsine girmezden ozal, “noutbuk batareýasynyň ömri” nämedigine düşüneliň. Çydamlylygy diýip pikir ediň – rozetka dakylman näçe wagtlap işläp biler. Bularyň hemmesi hereket, amatlylyk we erkinlik hakda, şeýlemi?

Noutbuk batareýasynyň ömri näme üçin möhüm?

Noutbukyň düýp manysy onuň ykjamlygydyr. Göçme manyda Islendik ýerde işlemek ukyby. Söwda nokatlary bilen çäklenýändigini ýa-da zarýad berijiniň töwereginde yzygiderli ýüklenmegini göz öňüne getiriň. Indi noutbuk däl, dostlarym, başga bir görnüşde iş stoly kompýuter. Şonuň üçin noutbuk batareýasynyň ömrüni uzaltmak möhümdir.

Näme üçin noutbuk batareýamyň ömri azalýar?

Potensialy açmak: Noutbuk batareýasynyň ömrüni nädip uzaltmalyGeliň, göni nokada geçeliň – noutbuk batareýasynyň ömri wagtyň geçmegi bilen azalýar. Ilkibaşda 8 sagatlap işleýän noutbukyňyzyň indi 4 sagatlyk bellige ýetmek üçin göreşýändigini gören bolmagyňyz mümkin. Näme boldy?

Batareýanyň zaýalanmagy

Noutbuk batareýalary, esasanam häzirki zaman litiý-ion batareýalarynyň belli bir ömri bar, şondan soň tebigy ýagdaýda peselýär. Bu, üýtgedip bilmeýän durmuşymyz, ýöne täsirini haýalladyp bileris.

Programma üpjünçiligi täzelenmeleri

Programma üpjünçiligiňizi täzeläniňizden soň batareýaňyzyň has çalt gaçýandygyny gördüňizmi? Programma üpjünçiliginiň täzelenmeleri, adatça, batareýaňyzy goşmak bilen enjamyňyzdan has köp çeşme talap edýär.

Ulgam artykmaçlygy

Bir wagtyň özünde birnäçe aç-açan programma işleýärmi? Oýunlar? Definitionokary kesgitli wideonyň yzygiderli akymy? Bu hereketleriň hemmesi, batareýany kynlaşdyrýar we hyzmat möhletini gysgaldýar.

Noutbuk batareýasynyň ömrüni uzaltmak: Esasy nokatlar

Bolýar, geliň işe gireliň – noutbuk batareýasynyň ömrüni nädip ýokarlandyrmaly?

Sazlamalaryňyzy düzüň

Bu barada oýlan. Noutbukda ekranyň iň ýokary ýagtylygyny näçe gezek ulanýarsyňyz? Bu köplenç däl, şeýlemi? Ekranyň ýagtylygyny peseltmek ep-esli energiýa tygşytlap biler. Şonuň ýaly-da, batareýanyň optimal ömri üçin güýç sazlamalaryňyzy sazlamagy göz öňünde tutuň.

Köp adamy azaltmak

Her açyk programma batareýanyň güýjüniň bir bölegini ulanýar. Programmalar näçe köp işlese, şonça-da köp energiýa sarp edilýär. Häzirki wagtda ulanmaýan programmalaryňyzy ýa-da goýmalary ýapyň. Noutbukyňyza biraz arakesme beriň.

Yzygiderli täzelenmeler

Bu, öň gürleşenlerimize ters gelýän ýaly bolup görünse-de, täzelenmeleriň hemmesi batareýanyň ömrüne täsir etmeýär. Käbir täzelenmeler batareýanyň ömrüni gowulandyryp biljek ulgamyň işleýşini optimizirlemek üçin döredildi.

Çuňluga çümmek: Toolsörite gurallar we usullar

Potensialy açmak: Noutbuk batareýasynyň ömrüni nädip uzaltmalyBu ýerde esaslaryň üstünden barýarys, noutbuk batareýasynyň ömrüni hasam gowulandyrmak üçin käbir gurallary öwrenýäris we usullary hödürleýäris.

Windows Gurallary

Windows ulanyjylary üçin ýagdaýy tygşytlap bilýän Batareýa tygşytlaýjy (Windows 10) ýa-da Eko rejimi (Windows 11) ýaly gurallar bar. Batareýany has netijeli işlemek üçin fon işjeňligini çäklendirýärler we enjam sazlamalaryny sazlaýarlar.

Mac gurallary

“Apple” ulanyjylary hem galanok. MacOS has gowy dolandyryşy üpjün edýän ‘Energiýa tygşytlaýjy’ ulgam sazlamasyny we batareýanyň garramagyny haýalladýan ‘Batareýa saglygy dolandyryş’ guralyny hödürleýär.

Gizlin gahryman: Apparat

Enjamy ýatdan çykarmaň. Gaty diskler (HDD), gaty prosessorlar (Inteliň 10-njy nesli ýa-da Apple M1 ýaly) ýerine gaty döwlet diskleri (SSD) we RAM-yň mukdary batareýanyň ömrüne ep-esli täsir edýär. Käwagt apparat täzelenmesi batareýanyň ömrüni ep-esli gowulaşdyryp biler.

Hakyky ssenariýalar

Iki noutbugy göz öňüne getiriň: 10-njy Gen Intel Core i7 prosessorly Dell XPS 13, SSD we Windows 11-iň iň soňky wersiýasy we gaty diskli 2012-nji ýyldaky MacBook Pro, köne Intel prosessor we macOS-nyň köne wersiýasy. Netijeli prosessor we SSD bilen “Dell” noutbugy, batareýanyň ömründe “MacBook” -y ýeňer.

Netije

“Pes batareýa” duýduryşyndan gorkup ýaşamagyň zerurlygy ýok. Birnäçe düzediş we dogry gurallar bilen noutbukyňyzyň batareýasynyň ömrüni artdyryp bilersiňiz. Has akylly işlemek, kyn däl.

Sorag-jogap

  • Ekranyňyzy öçürmek hakykatdanam batareýanyň güýjüni tygşytlaýarmy?
  • Elbetde! Ekrany iň köp energiýa sarp edýän komponentlerden biridir. Ekranyň ýagtylygyny peseltmek batareýanyň ömrüni ep-esli ýokarlandyryp biler.
  • Noutbukyňyzy elmydama dakmalymy?
  • Maslahat berilmeýär. Bu batareýanyň wagtyň geçmegi bilen zarýad saklamak ukybynyň ýitmegine sebäp bolup biler.
  • Artykmaç zarýad bermek batareýany zaýalap bilermi?
  • Döwrebap noutbuklar batareýa doly zarýad alanda zarýad bermegi bes etmek üçin döredildi, şonuň üçin aşa köp zarýad bermek adatça aladalanmaýar.
  • Noutbuk batareýasyny näçe gezek çalyşmaly?
  • Adatça noutbuk batareýasy takmynan 2-4 ýyl dowam edýär. Şeýle-de bolsa, bu ulanylyş mukdaryna, noutbukyň dizaýnyna we oňa nädip ideg edýändigiňize baglydyr.
  • Programma üpjünçiliginiň täzelenmeleri batareýanyň ömrüni gowulandyryp bilermi?
  • Hawa, käbir programma üpjünçiliginiň täzelenmeleri ulgamyň işleýşini optimizirlemäge kömek edýär, bu bolsa öz gezeginde batareýanyň ömrüni artdyryp biler.
You may also like...