Oýun serhedi: Oýun telewizorlarynda giriş gijikdirilişiniň möhüm roly

Oýun telewizorlary we Giriş Lag

Oýun serhedi: Oýun telewizorlarynda giriş gijikdirilişiniň möhüm roly“Call of Duty” -da möhüm bir pursady sypdyrdyňyzmy ýa-da jogap bermeýän kontroller sebäpli Forza Horizon-da ajaýyp drift ýerine ýetirip bilmediňizmi? Belki, günäkärlenýän oýun edermenligiňiz däl, “giriş yza galmak” diýilýän zat. Wideo oýunlarynyň çalt depginde ösýän dünýäsinde ýeňiş bilen ýeňmegiň arasyndaky bölünen sekunt bolup biler. Oýun telewizorlarynyň az bilinýän, ýöne möhüm ähmiýetli tarapyna göz aýlamagyň wagty geldi: giriş yza galmak.

Giriş yza galmagyna düşünmek

Simpleönekeý sözler bilen aýdanyňda, giriş yza galmagy kontrolda bir düwmä basanyňyzdan we hereketiňiziň ekranda görkezilýän pursatynyň arasyndaky gijä galmak hökmünde häsiýetlendirilip bilner. Kiçijik mesele ýaly bolup görünýärmi? Reaksiýa wagtlary millisekuntda ölçelýän oýun dünýäsinde bu kiçijik zat däl!

Giriş yza galmagyň oýunlara täsiri

Girişiň yza galmagy barada pikir ediň: edil maşyn süren ýaly, ýöne ruly öwüren wagtyňyz bilen awtoulagyň jogap berýän wagtynyň arasynda gijä galmak bolýar. Bizar etmeýärmi? Pes giriş yza galmak, her bir oýunçynyň gazanmaga çalyşýan has ýumşak we has täsirli oýun tejribesini döredýär.

Giriş yza galmagyny nädip ölçemeli

Giriş yza galmagy adatça telewizor spesifikasiýalarynda görkezilmeýär, sebäbi göni ölçemek kyn. Şeýle-de bolsa, aladalanmaň, dürli telewizion modeller üçin giriş yzky ölçegleriniň maglumat bazalaryny üpjün edýän “DisplayLag” ýaly garaşsyz web sahypalary bar.

Oýun tertibiniň roly

Oýun telewizorlarynyň köpüsinde giriş yza galmagyny azaltmak üçin döredilen Oýun rejimi atly aýratynlyk bar. Itöne bu nähili işleýär? Aslynda, bu re theim telewizorda şekilleri gaýtadan işlemegiň käbir ädimlerinden geçýär we şeýlelik bilen gijä galýar.

Oýun teleýaýlym öndürijilerine we olaryň giriş yzky ýerine ýetirişine üns beriň

Oýun serhedi: Oýun telewizorlarynda giriş gijikdirilişiniň möhüm rolyDürli markalar we oýun telewizorlarynyň modelleri dürli derejedäki giriş derejesini hödürleýär. Käbir meşhur öndürijilere seredeliň we olaryň öndürijiligini deňeşdireliň.

Realm Samsung QLED

Q80T ýaly Samsung QLED telewizorlary, täsirli pes girişleri üçin yzygiderli ýokary bahalary alýarlar. Oýun re modeiminiň bary-ýogy 14ms gijä galmagy bilen, “Samsung” -yň bu ugurda öňdebaryjydygyna geň däl.

LG OLED: mynasyp bäsdeş

Meşhur C9 we CX ýaly LG OLED telewizorlary hem girişde yzagalak ýerine ýetirijidir. “Samsung” -yňky ýaly pes bolmasa-da, gijä galmak oýun telewizorlary üçin “iň oňat” aralykda.

Oýun telewizorlarynyň hemmesi deňmi?

Gysga jogap ýok. Giriş yza galmagy bolsa olary tapawutlandyrýan faktorlaryň biridir. Oýun telewizoryny saýlanyňyzda, giriş yza galmagy göz öňünde tutmagy ýatdan çykarmaň. Iň haýran galdyryjy suratyň hem jogap bermeýän gözegçi tarapyndan zaýalanyp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň!

Satyn almak boýunça gollanma: Oýun telewizorynda näme gözlemeli?

Oýun telewizoryny satyn alanyňyzda näme göz öňünde tutmaly? Rezolýusiýa, täzeleniş tizligi we HDR ýaly beýleki möhüm faktorlar bilen bir hatarda giriş yza galmagy möhüm rol oýnaýar. Iň oňat oýun teleýaýlymy, ösen oýun tejribesi üçin 30 metr ýa-da ondanam az giriş bolmaly.

Jemleýji pikirler

Giriş yza galmak, uly oýun öndürijilik enjamynda kiçijik baglanyşyk ýaly bolup biler, ýöne bu oýun tejribäňize uly täsir edip biljek baglanyşyk. Indiki gezek oýun telewizoryny satyn alanyňyzda, diňe ululygyna ýa-da açyk reňklerine üns bermäň – wirtual durmuş bilen ölümiň arasynda tapawut bolup biläýjek sähelçe giriş hakda pikir ediň!

Sorag-jogap

  • Oýun telewizory üçin gowy giriş yza galmak näme hasaplanýar?
  • Oýun telewizory üçin gowy giriş yza galmak, adatça 30ms ýa-da ondanam pesdir.
  • Telewizorymda giriş yza galmagyny nädip azaldyp bilerin?
  • Telewizorda giriş yza galmagyny azaltmagyň iň aňsat usullaryndan biri, bar bolsa Oýun rejesini işletmekdir.
  • Giriş yza galmagy oýunlaryň ähli görnüşlerine täsir edýärmi?
  • Giriş yza galmak ähli oýunlara täsir edip biler, ýöne çalt reaksiýalaryň zerur bolan çalt depginde we bäsdeşlik oýunlarynda has göze ilýär.
  • Telewizoryň girişde gaty az bolmagy mümkinmi?
  • Bu teoretiki taýdan mümkin, ýöne girişiň yza galmagy barada alada etmeli däl. Oýun maksatlary üçin näçe pes bolsa şonça gowy.
  • Giriş yza galmak we jogap wagty bir zatmy?
  • , Ok, giriş yza galmak we jogap wagty dürli düşünjeler. Giriş yza galmagy, giriş buýrugy bilen ekranda görkezilmeginiň arasyndaky gijä galmagy aňladýar, jogap wagty bolsa pikseliň bir reňkden beýlekisine üýtgäp bilýän tizligini aňladýar.
You may also like...