“Olympus OM-D E-M10 Mark III” syn: ykjam we köp taraply

Giriş: Tapgyr düzmek

“Olympus OM-D E-M10 Mark III” syn: ykjam we köp taraplyÜzüm jadysyny häzirki zaman aýratynlyklary bilen birleşdirýän kamera gözleýärsiňizmi? Gözlegiňiz gutardy! “Olympus OM-D E-M10 Mark III” iň oňat saýlawdyr. Ykjam, ulanmak aňsat we işleýşinden doly, ony bazarda çynlakaý bäsdeş edýär. Ouröne sözümiz bilen durmaň – geliň, bu kameranyň islenýän zady näme edýändigine has içgin seredeliň.

Esasy aýratynlyklary

Dizaýn: Estetikanyň we ergonomikanyň utgaşmasy

“Olympus OM-D E-M10 Mark III” suratçylaryň halaýan retro stili bilen täsir galdyrýar. Onuň berk gurluşy we ergonomikasy gygyrýar, hili we işleýşi, amatly tutawajyny bellemelidiris.

Sensor: 16.1 megapiksel aýdyňlygy

16.1 megapiksel dörtden üç dýuým datçik, synpynda iň ýokary bolmasa-da, täsirli öndürijiligi we ýokary hilli şekilleri berýär. Theöne hekaýa şu ýerde gutarmaýar.

Suraty durnuklaşdyrmak: Bulaşyklyk ýok, diňe aýdyňlyk

Gurlan 5 okly şekil stabilizasiýasy, kyn şertlerde-de düşnükli, düşnüksiz şekilleri berýän hakyky öwrülişikdir. Bu aýratynlygy nädip haladyňyz?

Çykyş

Awtofokus: Çalt we takyk

“Olympus OM-D E-M10 Mark III” bilen diňe bir çalt däl, eýsem ajaýyp takyk awtofokus ulgamyny alarsyňyz. Indi haýal ünsi jemländigi sebäpli ajaýyp oky sypdyrmaň.

Pes ýagtylyk şertlerinde işlemek: Yşyklandyrylan tejribe

Kameranyň pes ýagtylyk şertlerinde öndürijiligi kabul ederliklidir we garaňkyda aňsatlyk bilen düşürip bilersiňiz. Gije kim surata düşmek isleýär?

Ulanyjy tejribesi

Dolandyryş we işlemek: Süzmek

Dolandyryşlaryň içgin ýerleşişi hatda täze başlanlara-da gitmegi aňsatlaşdyrýar. Mundan başga-da, iki dolandyryş aýlawy hiç wagt pro ýaly sazlamalary düzetmäge mümkinçilik berýär!

Baglanyşyk: Hereketde duruň

“Olympus OM-D E-M10 Mark III” faýly bökdençsiz geçirmek we uzakdan kamera dolandyryşy üçin gurlan Wi-Fi aýratynlyklaryny görkezýär. Kim suratlary derrew paýlaşmak islemez?

Wideo mümkinçilikleri

Wideo hili: Jadyly 4K

“Olympus OM-D E-M10 Mark III” 4K wideo ýazgysy bilen garynjany ýokarlandyrýar. Dynç alyş pursatlaryňyzy surata düşürýärsiňizmi ýa-da blogyňyz üçin mazmun döredýärsiňizmi, bu kameranyň hemmesini öz içine alýar.

Deňeşdirmeler

Olympus OM-D E-M10 Mark III vs Nikon D5600

Nikon D5600 has uly APS-C datçigi we has ýokary çözgüdi bar bolsa, “Olympus OM-D E-M10 Mark III” has ýokary şekil stabilizasiýasy we ykjam dizaýn bilen öwezini dolýar. Gaty kyn saýlaw, şeýlemi?

Olympus OM-D E-M10 Mark III vs Canon EOS M50

“Canon EOS M50” -de aýlanyp bolýan duýgur ekran we çalt üznüksiz surata düşüriş bar. Şeýle-de bolsa, “Olympus OM-D E-M10 Mark III” batareýanyň ömrüni we 4K wideo ýazgyny hödürleýär. Indi bu şübhe!

Höküm

“Olympus OM-D E-M10 Mark III” syn: ykjam we köp taraply“Olympus OM-D E-M10 Mark III” köp aýratynlyklary bilen ykjam, ulanyjy üçin amatly bukjada ajaýyp öndürijilik berýär. Uly DSLR kamerasy bilen özlerini ýüklemän surata düşmek endiklerini ýokarlandyrmak isleýänler üçin geljegi uly çözgüt hödürleýär.

Sorag-jogap

 • 1-nji sorag: “Olympus OM-D E-M10 Mark III” -iň içindäki fleş barmy?
  Hawa, kamerada garaňky şertlerde has gowy yşyklandyrmak üçin oturdylan fleş bar.
 • 2-nji sorag: Bu kamera täze başlanlar üçin amatlymy?
  Elbetde! Ulanyjy üçin amatly dolandyryşlar we aýratynlyklar bilen, täze öwrenýänler ony ajaýyp okuw guraly taparlar.
 • 3-nji sorag: RAW görnüşinde düşürip bilermi?
  Hawa, “Olympus OM-D E-M10 Mark III” RAW we JPEG formatlaryny goldaýar.
 • 4-nji sorag: Duýgur ekrany barmy?
  Hawa, kamera 3 dýuým egriji LCD duýgur ekran bilen enjamlaşdyrylandyr.
 • 5-nji sorag: Howa çydamlymy?
  , Ok, “Olympus OM-D E-M10 Mark III” howa möhürlenmedi, şonuň üçin amatsyz howa şertlerinde atylanda goşmaça seresap bolmaly.
You may also like...