OLED vs QLED Deňeşdirme: Iň oňat teleýaýlym tehnologiýasy üçin söweş

-Okary çydamly displeýler dünýäsinde OLED we QLED tehnologiýalary bu pudakda öňdebaryjy oýunçylaryň hataryna girýär. Emma bu tehnologiýalaryň arasynda nähili tapawutlar bar? Geliň, jikme-jikliklere çümeliň we öwreneliň.

OLED we QLED-e düşünmek: esaslar

OLED näme?

OLED vs QLED Deňeşdirme: Iň oňat teleýaýlym tehnologiýasy üçin söweşOLED-ler ýa-da organiki ýagtylyk çykaryjy diodlar, aýratyn açyp we ýapyp bolýan kiçijik ýagtylyk çykaryjy komponentlerdir. Bu, OLED telewizorlaryna çuňňur, baý garaýagyzlary we ajaýyp reňkleri görkezmegiň ajaýyp artykmaçlygyny berýär.

QLED näme?

“Kwant Dot LED” diýmegi aňladýan QLED, “Samsung” tarapyndan goldanýan tehnologiýa. QLED telewizorlary reňkleriň köpelmegini we ýagtylygyny ýokarlandyrýan, şekilleri ajaýyp ýagty we baý edýän kwant nokatlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

OLED vs QLED Deňeşdirme: Çuňlugyň derňewi

Ightagtylyk we kontrast

OLED baý garaýagyzlary we haýran galdyryjy kontrastlary bilen meşhur bolsa-da, QLED ýagtylygy üçin baýraga mynasyp. Bu, köp tebigy yşykly otaglar üçin QLED-i ileri tutýan saýlama edýär.

Reňk takyklygy we doýma

OLED vs QLED Deňeşdirme: Iň oňat teleýaýlym tehnologiýasy üçin söweşOLED we QLED ikisi hem ajaýyp reňk takyklygyny hödürleýär. Şeýle-de bolsa, OLED panelleriniň öz-özüni yşyklandyrmagy sebäpli, reňk doýmakda artykmaçlygy bar.

Esasy oýunçylar: LG-iň OLED vs Samsung-yň QLED

TV LG CX OLED

LG OLED segmentinde esasy oýunçy bolup, LG CX OLED TV ýaly modellerde 4K durulyk, surat we ses güýçlendirmek üçin AI bar we HDR formatlarynyň köpüsine laýyk gelýär.

Samsung Q80T QLED telewizory

Samsung, QLED bazaryna Samsung Q80T QLED telewizory bilen öňde barýar. Ajaýyp ýagtylygy, ajaýyp reňk göwrümi we ýakyn görnüşde görmek burçy bar.

Çydamlylyk we “ýadawlyk” meselesi

OLED ýanmak meselesi

OLED telewizorlarynyň köp peýdasyna garamazdan, statiki şekiller wagtyň geçmegi bilen ekranda hemişelik yz galdyryp bilýän “ýanmak” hadysasyna has ýykgyn edýär.

QLED-iň çydamlylygy artykmaçlygy

Beýleki tarapdan, QLED telewizorlary ýanmaga has az ýykgyn edýär we olara has uzak ömür berýär.

Bahalary deňeşdirmek

OLED: Qualityokary hilli enjama maýa goýmak

OLED vs QLED Deňeşdirme: Iň oňat teleýaýlym tehnologiýasy üçin söweşOLED telewizorlary çylşyrymly tehnologiýasy we ajaýyp surat hili sebäpli has gymmat bolýar.

SORAG: Gapjyk üçin has elýeterli

QLED telewizorlary, ýokary hilli tomaşa tejribesini saklamak bilen, umuman alanyňda has amatly bolup, býudjetden peýdalanýanlar üçin has meşhur saýlama bolýar.

Haýsy has gowusy?

“Iň oňat” tehnologiýa, şahsy zerurlyklaryňyza we islegleriňize baglydyr. Iň ýokary kontrast we reňk doýgunlygyna baha berýän bolsaňyz, OLED siziň üçin bolup biler. Brightöne ýagtylyk we has amatly baha ileri tutýan bolsaňyz, QLED has amatly wariant bolup biler.

Jemleýji pikirler

Netijede, OLED we QLED tehnologiýasy hem ýokary hilli tomaşa tejribesini hödürleýär. Saýlawyňyz, aýratyn zerurlyklaryňyza, daşky gurşawyňyza we býudjetiňize bagly bolar.

Sorag-jogap

  • QLED telewizorlary ýanmak meselesinden ejir çekip bilermi?
  • TVhli telewizorlar teoretiki taýdan ýanmagyň bir görnüşini başdan geçirip bilse-de, OLED bilen deňeşdirilende QLED tehnologiýalarynda has az duş gelýär.
  • Haýsy telewizor tehnologiýasy iň gowy tomaşa burçuny üpjün edýär?
  • OLED telewizorlary, köplenç öz-özüni ýagtylandyrýan tebigaty sebäpli has gowy görmek burçlaryna eýe.
  • OLED telewizorlary QLED telewizorlaryndan has tygşytlymy?
  • Umuman, OLED telewizorlary has tygşytly bolýar, sebäbi garaňky şekiller görkezilende az güýç sarp edýär, QLED telewizorlary ekranda näme görkezilýändigine garamazdan şol bir mukdarda güýç sarp edýär.
  • Haýsy telewizor tehnologiýasy oýun üçin iň gowusy?
  • Iki tehnologiýanyň hem oýun üçin peýdasy bar. OLED telewizorlary has ýokary hereketi gaýtadan işlemegi teklip edýär, QLED telewizorlarynda bolsa giriş pesligi pes.
  • Haýsy telewizor ýagtylandyrylan otag üçin iň gowusy?
  • QLED telewizorlary, ýokary ýagtylygy sebäpli, köplenç ýagtylandyrylan otaglar üçin has amatlydyr.
You may also like...