Noutbukyňyzyň işleýşini optimizirlemek üçin maslahatlar

Giriş

Noutbukyňyzyň işleýşini optimizirlemek üçin maslahatlarNoutbuk ulanyjylary hökmünde köplenç haýal we yza galan enjamyň gahar-gazabyna duçar bolýarys. Bu hemmetaraplaýyn çözgüdi talap edýän ähliumumy mesele. Bagtymyza, birnäçe täsirli maslahatlar bilen, noutbukyňyzyň işleýşini optimizirläp we täze ýaly işlemegini dowam etdirip bilersiňiz. Gyzykly? Başlalyň!

Yzygiderli täzelenmeleriň roly

Näme üçin yzygiderli täzelenmeler möhüm?

Noutbukyňyzyň näme üçin täzelenmeleri soraýandygyny pikir edip gördüňizmi? Yzygiderli täzelenmeler diňe täze aýratynlyklar goşmaýar; ulgamy optimizirlemäge gönükdirilendir. Dell, HP ýa-da Apple ýaly öndürijiler täzelenmeleri çykaranda, kemçilikleri düzetmäge we öndürijiligi ýokarlandyrmaga kömek edýän ýamalar berýär.

Yzygiderli täzelenmeli

Yzygiderli täzelenmeler, noutbukyňyzy optimizirlemegiň açarydyr. Ulgamlaryň köpüsinde ulgam sazlamalaryna girip boljak awtomatiki täzelenme aýratynlygy bar. Mysal üçin, “MacBook” -da ulgam ileri tutmalary> Programma üpjünçiligi täzelenmesi astynda awtomatiki täzelenmeleri düzüp bilersiňiz.

Noutbukyňyzy arassalamak

Gaty diskiňizi arassalamak

Noutbukyňyzyň işleýşini optimizirlemek üçin maslahatlarDykylan gaty diskler noutbukyň haýal işlemeginiň esasy sebäplerinden biridir. Gereksiz faýllary we goýmalary yzygiderli arassalamak ulgamyňyza dem almaga we has netijeli işlemäge mümkinçilik berýär.

Diski arassalaýjy gurallaryň jadysy

MacOS üçin “CleanMyMac X” ýa-da Windows üçin “CCleaner” ýaly disk arassalaýjy gurallar bar. Bu gurallar ulgamyňyzy gereksiz faýllar üçin gözden geçirýär we olardan dynmaga kömek edýär, netijede has çalt noutbuk bolýar.

Noutbukyňyzy bozmak

Defragmentasiýa düşünmek

Defragmentasiýa – gaty diskiňizdäki boşlugy üýtgedip gurmak. Bu amal, maglumatlaryň has çalt girmegine we noutbukyň işleýşiniň gowulaşmagyna sebäp bolan dargadylan maglumatlary birleşdirýär.

Noutbukyňyzy nädip bozmaly

Noutbukyňyzyň işleýşini optimizirlemek üçin maslahatlarOperasiýa ulgamlarynyň köpüsinde içerki defragmentasiýa gurallary bar. Mysal üçin, Windows ulanyjylary Ulgam gurallarynda tapylan Disk Defragmenter we Optimizer guralyny ulanyp bilerler.

Başlangyç programmalaryny dolandyrmak

Başlangyç programmalarynyň täsiri

Noutbukyňyzy açanyňyzda dürli programmalar awtomatiki başlaýar. Käbirleri zerur bolsa, beýlekiler ýükleme prosesini we umumy noutbuk işleýşini haýalladyp bilerler.

Dogry başlangyç programmalaryny saýlamak

Başlangyç programmalaryny dolandyrmak üçin ulgam meselesi dolandyryjysyny ulanyp bilersiňiz. Mysal üçin, Windows noutbukynda, Task dolandyryjysyna girmek üçin Ctrl + Shift + Esc basyp, başlangyç programmalaryny dolandyrmak üçin Başlangyç goýmasyna girip bilersiňiz.

Yzygiderli açmak zerurlygy

Näme üçin gaýtadan açmak möhümdir

Noutbukyňyzyň işleýşini optimizirlemek üçin maslahatlarNoutbukyňyzy täzeden açmak, ulgam ýadyny arassalamagyň we gereksiz fon amallaryny ýapmagyň aňsat usulydyr. Bu optimizirlemegiň ýönekeý, ýöne täsirli usulydyr.

Netije

Noutbukyňyzyň işleýşini optimizirlemek tehniki başarnyklary ýa-da gymmat programma üpjünçiligini talap etmeýär. Yzygiderli täzelenmeler, arassalamak, defragmentasiýa, başlangyç programma dolandyryşy we täzeden açmak bilen, noutbukyňyzyň işleýşini ep-esli gowulaşdyryp bilersiňiz.

Indi bu optimizasiýa strategiýalaryňyz bar bolsa, olary durmuşa geçirip başlamagyň wagty geldi. Lyatda saklaň, gowy saklanylýan noutbuk diňe bir has gowy ýerine ýetirmän, eýsem has uzak dowam edýär.

Sorag-jogap

Noutbukymy näçe gezek täzelemeli?

  • Umuman aýdanyňda, täzelenmeler elýeterli bolansoň gurmaly. Ulgam täzelenmeleriniň köpüsinde noutbukyňyzyň işleýşini optimallaşdyryp biljek möhüm näsazlyklar we gowulaşmalar bar.
  • Faýllary pozmak meniň noutbukymy çaltlaşdyryp bilermi?
  • Hawa, esasanam gaty diskiňiz doly bolsa. Gaty disk ýerini boşatmak, noutbukyňyzyň işleýşini ep-esli gowulaşdyryp biler.
  • SSD-ni bozmalymy?
  • No.ok. Gaty döwlet diskleri (SSD) defragmentasiýa talap etmeýär. Defragmentasiýa prosesi SSD-iň ömrüni gysgaldyp biler.
  • Gaty köp başlangyç programmalary meniň noutbukymy haýalladyp bilermi?
  • Hawa, bootda başlaýan gaty köp programma noutbukyňyzy ep-esli haýalladyp biler. Başlangyç programmalaryny diňe size zerur bolanlar bilen çäklendirmek maslahat berilýär.
  • Noutbugy täzeden açmak onuň işleýşini gowulaşdyrmaga kömek edýärmi?
  • Hawa, noutbukyňyzy täzeden açmak ýadyňy arassalamaga we işleýşini çaltlaşdyryp biljek zerur däl fon amallaryny ýapmaga kömek edýär.
You may also like...