Noutbuklaryň geljegi: çaklamalar we ugurlar

Tehnologiýa dünýäsinde ölmez-ýitmez hemişelik hökmünde noutbuk döredilen gününden bäri uzak ýol geçdi. Bu çuňňur makalada, bu göçme maşynlaryň geljeginiň nämedigine göz aýlarys.

Noutbuklaryň ewolýusiýasy

Pespäl başlangyçlar

Noutbuklaryň geljegi: çaklamalar we ugurlar1990-njy ýyllaryň uly, agyr noutbuklary ýadyňyzdamy? Bu gadymy maşynlar göçme hasaplamanyň öňdebaryjylary bolup, häzirki bilýän ajaýyp dizaýnlarymyzyň düýbüni tutdy.

21-nji asyra bök

Täze müňýyllygyň gelmegi bilen noutbuklar uly göwrümlerini döküp başladylar. “Apple” we “Dell” “MacBook Air” we “XPS” seriýasy ýaly inçe, ýeňil modelleri hödürläp başlady.

Häzirki wagtda noutbuklaryň ýagdaýy

Ultra inçe modelleriň döwri

Häzirki wagtda ultra inçe, ýeňil modellere üns berilýär. “Apple” -iň “MacBook Air”, “HP Specter x360” we “Dell XPS 13” öndürijiligini, dizaýnyny we göterijiligini utgaşdyryp, çyzgyny ýokary goýdy.

Noutbuk-transformatorlar we 1-de 2

Duýgur ekran tehnologiýasynyň peýda bolmagy konwertirlenýän we 2-den 1 noutbuk döretdi. Microsoft-yň “Surface Pro” seriýasy we “Lenovo” -nyň “ogaoga” seriýasy noutbuklar bilen planşetleriň arasyndaky setiri bulaşdyrdy.

Noutbuklar dünýäsinde geljekki tendensiýalar

Emeli intellekt integrasiýasy

Emeli intellekt geljekdäki noutbuklarda möhüm rol oýnar diýlip garaşylýar. “Amazon Alexa” ýaly şahsy kömekçiler “Acer’s Spin” seriýasynda eýýäm bar we has giňden we çylşyrymly bolar.

5G aragatnaşyk

5G tehnologiýasynyň noutbuklara ornaşdyrylmagy, Dell’s Latitude 9510-da eýýäm görşümiz ýaly, 4G LTE-den 100 esse tizlik bilen birikdiriş usulymyzy üýtgeder.

Geljek üçin çaklamalar

Durnuklylyga ünsi artdyrmak

Daşky gurşaw aýak yzymyza has gowy düşünenimizde, noutbuklaryň has durnukly bolmagyna garaşyp bileris. Mysal üçin, “Apple” 2030-njy ýyla çenli doly uglerod bitarap bolmak meýilnamasyny yglan etdi.

Batareýanyň ömri gowulaşdy

Tehnologiýanyň ösmegi bilen batareýanyň ömri has uzyn noutbuklara garaşyp bilersiňiz. “Asus ExpertBook B9” 24 sagatlap täsirli batareýa ömrüne eýe bolup, nämeleriň boljakdygyny görkezýär.

Gözegçilik üçin iň oňat noutbuk markalary

Apple

Noutbuklaryň geljegi: çaklamalar we ugurlar“M1” çipleriniň ornaşdyrylmagy bilen, “Apple” deňsiz-taýsyz öndürijiligi we netijeliligi hödürläp, noutbuk pudagynda tolkun döredýär.

Lenovo

Täzeçillik dizaýnlary bilen tanalýan “Lenovo” hökman gözlemeli marka. Olaryň “ogaoga” we “Legion” seriýalary köp taraplylygy we oýnamak mümkinçiligi bilen täsir galdyrmagyny dowam etdirýärler.

Dell

Premium noutbuklary bilen tanalýan Delliň XPS we Latitude seriýalary pudagyň standartyny kesgitledi. Durnuklylyga we 5G birikmesine ünsi geljekde tomaşa etmek üçin marka eder.

Netije

Noutbuk ewolýusiýasynyň kristal topuna göz aýlasak, bir zat düşnüklidir: geljegi garaşylmadyk ýaly tolgundyryjy. Emeli intellekt, 5G we durnuklylyga has köp üns bermek bilen, noutbuk uly täzeleniş gazanjakdygyny bilşimiz ýaly.

Sorag-jogap

 • Noutbuklar könelermi?
  Smartfonlaryň we planşetleriň meşhurlygyna garamazdan, noutbuklar köne däl. Güýç we göterijiligiň özboluşly utgaşmasy olary aýrylmaz edýär.
 • Noutbuk dizaýnynyň geljegi nähili?
  Geljekdäki noutbuklaryň has inçe we has ýeňil, has uly we has düşnükli bolmagyna garaşyp bileris. Eplenýän we aýlanyp bolýan ekranlar hem hakykata öwrülip biler.
 • Emeli intellekt geljekki noutbuklara nähili täsir eder?
  Emeli intellekt noutbuklary has akylly we has şahsylaşdyrar diýlip garaşylýar. Ses buýruklary, ýüzi tanamak we öňünden ýazmak ýaly aýratynlyklar has öser.
 • Geljekdäki noutbuklaryň hemmesi 5G-ni goldajakmy?
  Kepillendirilmese-de, noutbuklarda 5G goldawyna tarap tendensiýa barha artýar. 5G torunyň ösmegi bilen has köp noutbuk bu tehnologiýany ulanar.
 • Geljekde haýsy noutbuk markalary görmeli?
  “Apple”, “Lenovo” we “Dell” innowasiýa dizaýnlary we ösen tehnologiýalar bilen öňde barýan markalaryň käbiri.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri