Noutbuk ýa-da iş stoly: Siziň üçin dogry saýlaw haýsy?

Noutbuk bilen iş stoly kompýuteriň arasynda saýlamak meselesi, köp ýyllap kompýuter höwesjeňlerini we potensial alyjylary bulaşdyrdy. Bu gün size çuňňur düşünje bermek we habarly karara gelmek üçin bu mowzuga gireris.

Esasy zatlara düşünmek

Noutbuk näme?

Noutbuk ýa-da iş stoly: Siziň üçin dogry saýlaw haýsy?Noutbuk göterijilik we amatlylyk üçin döredilen şahsy kompýuteriň ykjam görnüşi. Belli markalara “Apple” -iň “MacBook” seriýasy, “Dell” -iň “XPS” we “HP” -iň “Specter” liniýalary girýär.

Stol kompýuter näme?

Iş stoly kompýuter, bir ýerde yzygiderli ulanmak üçin döredilen şahsy kompýuter. Olar köplenç ofislerde, öýlerde we mekdeplerde bolýar. Meşhur markalara Dell’s OptiPlex, HP-iň EliteDesk we Apple-iň iMac seriýalary girýär.

Öndürijilik deňeşdirmesi

Noutbuk öndürijiligi

Dell XPS 15 ýa-da MacBook Pro ýaly noutbuklar kiçi göwrümine garamazdan ýokary öndürijiligi bilen tanalýar. Şeýle-de bolsa, ululykdaky çäklendirmeler sebäpli ýokary derejeli iş stoly kompýuteriniň öndürijilik ukybyna laýyk gelmezligi mümkin.

Stoluň işleýşi

Stol kompýuterleri, esasanam adaty gurlan kompýuterler has ýokary öndürijilik hödürleýär. Alienware Aurora R10 ýaly oýun ulgamlary ýa-da HP Z2 diňi ýaly öndürijilik iş stansiýalary nusgawy mysallardyr.

Ykjamlyk

Noutbuk: ýoldaş

Noutbuk ýa-da iş stoly: Siziň üçin dogry saýlaw haýsy?Ykjam Dell XPS 13 ýa-da MacBook Air ýaly noutbuklar ýolda ulanmak üçin niýetlenendir. Olar ýeňil, ykjam we içerki batareýasy bar, olary islendik ýerden syýahat etmek ýa-da işlemek üçin amatly edýär.

Iş stoly: Statik güýç

Stol kompýuterleri ýerinde galýar. Aýratyn iş meýdany üçin ajaýyp we has amatly, ergonomiki gurnama hödürläp biler, esasanam Dell Ultrasharp U2720Q ýa-da LG 27UK850-W ýaly has uly monitorlar bilen.

Döwrebaplaşdyrmak mümkinçiliklerine baha bermek

Noutbuk täzelenme opsiýalary

Noutbuk täzelenmeleri çäkli bolup biler. Köplenç diňe RAM ýa-da ammary täzeläp bilersiňiz. “MacBook Air” ýaly käbir noutbuklarda, elektron tagtasyna berkidilen komponentler bar, kämilleşdiriş mümkin däl.

Iş stolunyň täzelenişi

Stol kompýuterleri kämilleşdirmek üçin giň mümkinçilik berýär. CPU, GPU, RAM we ammar ýaly komponentleri çalşyp ýa-da goşup bilersiňiz. Bu, CyberPowerPC Gamer Xtreme VR ýaly iş stoly kompýuterlerini uzak möhletleýin peýdaly maýa goýumyna öwürýär.

Çykdajylara düşünmek

Noutbuk çykdajylary

Noutbuk ýa-da iş stoly: Siziň üçin dogry saýlaw haýsy?“Lenovo Yoga C940” ýaly noutbuklar amatly bahadan gowy öndürijilik hödürleýär. Şeýle-de bolsa, “MacBook Pro” ýaly ýokary derejeli noutbuklar iş stolundaky kärdeşlerinden has gymmat bolup biler.

Iş stolunyň çykdajylary

Stol kompýuterleri, adatça, iň gowy baha / öndürijilik gatnaşygyny hödürleýärler. Şeýle hem, býudjetiňizi ýatda saklamak we zerurlyklaryňyza görä komponentleri saýlamak arkaly öz iş stoly kompýuteriňizi gurup bilersiňiz.

Aşakdaky setir: noutbuk ýa-da iş stoly

Noutbuk bilen iş stoly kompýuteriň arasynda saýlamagyňyz, şahsy zerurlyklaryňyza bagly bolmaly. Göçme we amatlylyk gerek bolsa, noutbuk saýlamaly. Eger öndürijilik, kämilleşdiriş we çykdajy netijeliligi ileri tutulýan bolsa, iş stoly kompýuter has gowy wariant bolup biler.

Haýsyny saýlamaly?

Noutbuk ýa-da iş stoly kompýuter – saýlamak şahsy. Islegleriňize baha beriň, karar bermezden ozal ýaşaýyş durmuşyňyzy, býudjetiňizi we islegleriňizi göz öňünde tutuň. Iň oňat saýlawyň size laýyk gelýänini ýadyňyzdan çykarmaň.

Sorag-jogap

  • Noutbuk iş stoly kompýuteriniň işine laýyk bolup bilermi?
  • Endokary derejeli noutbuklar ýakynlaşyp bilse-de, has netijeli sowadyş ulgamlary we has güýçli energiýa üpjünçiligi sebäpli iş stollary çig öndürijilik taýdan artykmaçlyga eýe.
  • Stol kompýuterleri noutbuklardan has gymmatmy?
  • Stol kompýuterleri, adatça, pul we öndürijilik üçin has gowy baha hödürleýär we has gowy baha bolup biler, esasanam öz kompýuteriňizi býudjetde gurmak isleseňiz.
  • Noutbukymy iş stoly kompýuter ýaly täzeläp bilerinmi?
  • Noutbuklaryň köpüsinde iş stoly kompýuterler bilen deňeşdirilende çäkli täzeleniş opsiýalary bar. Adatça, RAM-yňyzy ýa-da ammaryňyzy täzeläp bilersiňiz, ýöne CPU ýa-da GPU däl.
  • Oýun üçin haýsysyny saýlamaly – noutbuk ýa-da iş stoly kompýuter?
  • Ol ýerde oýun noutbuklary bar bolsa, ýokary derejeli iş stoly, has uly ekranlar we has gowy ses sebäpli has gowy öndürijilik we has täsirli oýun tejribesini hödürleýär.
  • Haýsysy öýde işlemek üçin has amatly?
  • Bu siziň iş zerurlyklaryňyza bagly. Herekete mätäç bolsaňyz we köplenç dürli ýerlerden işlemeli bolsaňyz, noutbuk has amatly wariantdyr. Eger işiňiz çylşyrymly programmalary ulanmagy öz içine alýan bolsa ýa-da uly, amatly iş gurnamagy makul bilýän bolsaňyz, iş stoly kompýuter has gowy saýlama bolup biler.
You may also like...