Noutbuk howpsuzlygy: Maglumatlaryňyzy howpsuz saklamak üçin giňişleýin gollanma

Bu diňe bir enjam däl, noutbukyňyz sanly durmuşyňyzyň derwezesidir. Ony we içindäki gymmatly maglumatlary sanly ýyrtyjylardan nädip gorarsyňyz? Bu giňişleýin gollanma size kömek eder!

Noutbuk howpsuzlygynyň barha artýan ähmiýeti

Noutbuk howpsuzlygy: Maglumatlaryňyzy howpsuz saklamak üçin giňişleýin gollanmaSanly dünýämizde wirtual giňişliklerimizi howpsuz saklamak, fiziki giňişliklerimizi howpsuz saklamak ýaly möhüm ähmiýete eýe boldy. “Öňüni alyş unsiýasy bir funt bejergä mynasyp” diýen sözleri eşitdiňizmi? Noutbuk howpsuzlygynyň näme üçin ileri tutulmalydygyny ajaýyp görkezýär.

Howpsuzlyk peýza .y

Zyýanly programma üpjünçiligi, töleg tölegi, balyk tutmak – wah! Sanly dünýä seýilgähde gezelenç etmek däl-de, eýsem magdan käninde gezmek. Maglumatlaryňyzyň gizlinligini bozup biljek kiber howpy haçan basyp biljekdigiňizi hiç wagt bilmeýärsiňiz.

Şahsy maglumatlaryňyz gymmatlydyr

Kredit kartoçka maglumatlaryňyzy, şahsy suratlaryňyzy ýa-da iş resminamalaryňyzy nätanyş adama gowşurmagy göz öňüne getiriň. Düşünip bolmajak ýaly görünýär, şeýlemi? Netijeli noutbuk howpsuzlygy bolmasa, edil şol bir zady edýärsiňiz.

Noutbuk howpsuzlygyny ýokarlandyrmagyň esasy strategiýalary

Programma üpjünçiligini täzelemek

Programmalaryň iň soňky wersiýalaryny ulanmak, belli bir howpsuzlyk mehanizmi bilen galaňyzy berkitmek ýalydyr. Programma üpjünçiliginiň täzelenmeleri köplenç kiber jenaýatçylaryň aralaşmagyny kynlaşdyrýan howpsuzlyk gowulaşmalaryny öz içine alýar.

Parol dolandyryşy

Güýçli, üýtgeşik parollary ulanmak, gapyňyza döwrebap gulp goýmak ýalydyr. Hakerlere parolyňyzy çaklamagy aňsatlaşdyrmaň – dürli we çylşyrymlylyk siziň ýaranlaryňyz bolar.

Iki faktorly tanamak

Bu, adaty bolmadyk giriş synanyşyklary barada duýduryş berýän emlägiňizdäki garawul itine meňzeş başga bir howpsuzlyk gatlagyny goşýar.

Yzygiderli ätiýaçlyk nusgalary

Insurancetiýaçlandyryş polisi ýaly pikir ediň. Noutbukyňyzdaky maglumatlar bozulsa, täze ätiýaçlyk nusgasy bolmak, gymmatly maglumatlary ýitirmän çalt dikelmäge mümkinçilik berer.

Dogry howpsuzlyk gurallaryny saýlamak

Noutbuk howpsuzlygy: Maglumatlaryňyzy howpsuz saklamak üçin giňişleýin gollanmaHowpsuzlyk aýratynlyklarynyň hemmesi deň däl. Bazar liderleriniň aýratynlyklaryna we artykmaçlyklaryna seredeliň.

Bitdefender umumy howpsuzlyk

Noutbuk howpsuzlygy Olimpiýa sporty bolan bolsa, Bitdefender mydama münberde bolardy. Güýçli wirusy goramak, maliýe amallary üçin ygtybarly brauzer, hatda howpsuz web-serfing üçin VPN hödürleýär.

Norton 360 Deluxe

Norton, Şweýsariýa goşunynyň kiberhowpsuzlyk pyçagy bolup, parol dolandyryjysy, bulut ätiýaçlyk nusgasy we ene-atanyň gözegçilik aýratynlyklary ýaly bir topar howpsuzlyk gurallaryny hödürleýär.

“McAfee” doly gorag

Adyna görä, McAfee wiruslardan, töleg programma üpjünçiliginden we beýleki howplardan giňişleýin goragy hödürleýär. Mundan başga-da, noutbukyňyzyň kadaly işlemegi üçin öndürijilik optimizasiýasy guraly bar.

Вебрут SecureAnyvere

Webroot, noutbukyňyzy haýallatmajak ýeňil bulut antiwirus çözgüdi. Maglumatlaryňyzy howplardan ýuwaşlyk bilen goraýan ninja ýaly.

Fiziki howpsuzlyk çäreleri

Sanly howpsuzlyk möhüm bolsa-da, fiziki howplary ýatdan çykarmalyň. Ogrular, dökülýär, ýykylýar – wirus ýaly köp zyýan ýetirip biler.

Ygtybarly noutbuk gulpuny satyn alyň

Noutbuk üçin welosiped gulpy ýaly. Bu kesgitli bir ogry saklap bilmez, ýöne elbetde baý awçylary kowar.

Gorag noutbuk halatlary

Noutbuk üçin ýarag hökmünde pikir ediň. Gowy gorag enjamy enjamyňyzy tötänleýin damjalardan ýa-da dökülmelerden gorar.

Noutbuk gizlinlik ekranlaryny ulanmak

Gözleriňizi ekranyňyza sokmakdan saklamak isleýärsiňizmi? Noutbuk gizlinlik ekrany ekranyňyz üçin görünmeýän eşik hökmünde çykyş edýär.

Netije

Noutbuk howpsuzlygy: Maglumatlaryňyzy howpsuz saklamak üçin giňişleýin gollanmaNoutbuk howpsuzlygy tutanýerliligi, akylly endikleri we dogry gurallary talap edýän köptaraply kynçylykdyr. Paroly dolandyrmakdan başlap, fiziki howpsuzlyk çärelerine çenli her bir strategiýa güýçli howpdan goramaga kömek edýär. Sanly giňişligiň fiziki dünýä ýaly howply bolup biljekdigini we noutbukyňyzyň bu dünýä üçin portalyňyzdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Oňa mynasyp ideg we gorag bilen serediň.

Sorag-jogap

  • Programma üpjünçiligimi näçe gezek täzelemeli?
  • Täze wersiýa çykan badyna täzelenmek iň gowusydyr. Bu täzelenmeler köplenç soňky howplardan goraýan howpsuzlyk täzelenmelerini öz içine alýar.
  • Mugt antiwirus programma üpjünçiligine ynanyp bilersiňizmi?
  • Käbir mugt wirusa garşy programmalar esasy goragy üpjün edip bilýän hem bolsa, tölegli wersiýalar köplenç has giňişleýin aýratynlyklary we has güýçli goragy hödürleýär.
  • Noutbuk gulpundan näme gözlemeli?
  • Ulanmak aňsat, ýöne berk howpsuzlygy üpjün edýän gulpy gözläň. Çydamly materiallardan ýasalmaly we noutbukyňyzyň howpsuzlyk ýerine berk ýapyşmaly.
  • Maglumatlarymy näçe gezek ätiýaçlamaly?
  • Hepdelik ätiýaçlyk gowy başlangyç nokady, ýöne möhüm maglumatlar üçin gündelik ätiýaçlyk nusgalary gerek bolup biler.
  • Enjamlarymyň hemmesi howp astyndamy?
  • Hawa, internete birikdirilen islendik enjam howp astyndadyr. Smartfonlary we planşetleri goşmak bilen ähli enjamlaryňyza deň derejede howpsuzlyk derejesini ulanmak möhümdir.
You may also like...