Noutbuk displeý tehnologiýalaryna düşünmek: LCD, LED we OLED.

Noutbuk displeý tehnologiýasy dünýäsinde gezmek, keseki dili dekodlamak ýaly duýup biler. Notöne gorkma, biz terjime etmek üçin geldik. LCD, LED we OLED ekran tehnologiýalarynyň çuňlugyna çümeliň. Bu gysgaldylan sözleriň aňyrsyndaky tehnologiki täsinlikleri gurşap alarys, öňdebaryjy öndürijileriň modellerini deňeşdireris we ahyrynda noutbukyňyz üçin iň gowy displeýi saýlamaga kömek ederis. Başlalyň!

Noutbuk displeý tehnologiýalarynyň ABC

Noutbuk displeý tehnologiýalaryna düşünmek: LCD, LED we OLED.Noutbuk displeýleri barada aýdanymyzda, kompýuteriňiziň wizual çykyşy, gün-günden täsirleşýän ekranyňyz hakda gürleşýäris. Häzirki wagtda bazarda üç sany esasy displeý tehnologiýasy bar: LCD, LED we OLED. Theseöne bu gysgaldylan sözleriň aňyrsynda näme gizlenýär we olary aýratynlaşdyrýan näme?

Suwuk kristal displeý (LCD)

LCD tehnologiýasy iki gat polýarizasiýa materialynyň arasynda sandwiçlenen suwuk kristallary ulanýar.

LCD displeý nähili işleýär?

Yzky çyra, geçýän ýagtylygyň mukdaryny sazlaýan we ekranda şekil döredýän bu suwuk kristallary ýagtylandyrýar. Lightagtylygy sazlamak üçin sansyz kiçijik ýapyklaryň açylmagyny we ýapylmagyny göz öňüne getiriň – gaty ussat, şeýlemi?

Lightagtylyk diodlary (LED)

Ondan soň LCD tehnologiýasynyň bir bölegi bolan LED displeýler bar.

LED displeýleri nähili tapawutlanýar?

Adaty yşyklandyryş ýerine, LED ekranlar yşyklandyrmak üçin yşyk-diodly lampalary ulanýarlar. Bu has gowy ýagtylyga, kontrasta we energiýa netijeliligine getirýär. Adaty lampa bilen deňeşdirilende LED lampalaryň hatary bilen ýakylýan jaýy göz öňüne getiriň – bu yşyklandyryjylar bilen adaty LCD-leriň arasyndaky tapawut.

Organiki ýagtylyk çykaryjy diodlar (OLED)

Indi bu ugurdaky iň täze oýunçy OLED-e geçeliň.

OLED – ynkylapçy

OLED displeýleri elektrik togy ulanylanda ýagtylyk çykarýan inçe organiki materialdan durýar. OLED bilen her piksel öz ýagtylygyny öndürýär, netijede ajaýyp janly reňkler we çuň, baý gara reňkler bolýar. Noutbukyň ekranynda feýerwerk simfoniýasyna tomaşa eden ýaly!

LCD, LED we OLED displeýleri deňeşdirmek

Indi bu tehnologiýalaryň esaslaryny bilemizsoň, geliň, biri-birine garşy deňeşdireliň!

Ightagtylyk we kontrast

Brightagtylyk we kontrast barada aýdylanda, LED we OLED displeýleri LCD-lerden ep-esli ýokarydyr. Her piksel aýratynlykda yşyklandyrylanda, OLED ekranlary iň ýokary kontrast üpjün edýär, ondan soň yşyk-diodly indikatorlar bar.

Takyklyk we reňk bilen doýmak

OLED displeýleri ajaýyp takyklygy we reňk doýmagy bilen bu ýerde öňdeligi eýeleýär. LED ekranlar gowy reňk köpeltmegi hödürleýär, LCD-ler bolsa gowy bolsa beýleki ikisinden pesdir.

Burçlary görmek

Againene-de OLED we LED artykmaçlyga eýe. Giňişleýin burçlary üpjün edýär, LCD displeýleri dogry görünmese ýuwulan ýaly görünýär.

Iň oňat modellere üns beriň

Noutbuk displeý tehnologiýalaryna düşünmek: LCD, LED we OLED.Indi bu tehnologiýalary ulanýan bazardaky käbir öňdebaryjy modellere göz aýlalyň.

Dell XPS 15 – OLED ekrany

Dell XPS 15 ajaýyp şekilleri we ajaýyp reňk köpeltmegi hödürleýän ajaýyp OLED displeýine eýe. Bu noutbuk OLED jadysynyň özenidir!

Apple MacBook Pro – LED displeý

“Apple” -iň “MacBook Pro” -da janly reňkleri we açyk teksti berýän ajaýyp Retina LED displeýi bar. Bu LED tehnologiýasynyň güýjüni görkezýär.

Lenovo ThinkPad – LCD displeý

Ookary hilli LCD ekrany bolan Lenovo ThinkPad noutbugy ygtybarly öndürijiligi we şekil hilini hödürleýär, LCD displeýleriň henizem möhüm artykmaçlyklaryny görkezýär.

Dogry ekrany saýlamak boýunça gollanmaňyz

Noutbuk saýlanyňyzda, aýratyn zerurlyklaryňyza üns beriň. Grafiki dizaýner ýa-da film buffy bolsaňyz, OLED ýa-da LED displeýleri synlamaga mynasypdyr. Umumy meseleler we ofis işleri üçin ýokary hilli LCD ekrany size laýyk bolup biler.

Netije

Ine, biz noutbuk displeý tehnologiýasynyň düýbünde. Indi bu bilim bilen ýaraglanan LCD, LED we OLED displeýleriň arasynda arkaýyn gezip bilersiňiz we zerurlyklaryňyza laýyk birini saýlap bilersiňiz.

Sorag-jogap

  • Haýsy displeý tehnologiýasy batareýanyň ömri üçin has gowudyr?
  • LED displeýler, adatça, iň tygşytly bolup, noutbukyňyzyň batareýasynyň ömrüni gowulandyryp biler.
  • Haýsy displeý oýun üçin has gowy?
  • Oýun üçin OLED displeýi, ýokary kontrastly we ajaýyp reňk köpelmegi bilen ajaýyp, bu hakykatdanam tejribäňizi artdyrar.
  • OLED displeýi üçin goşmaça pul tölemelimi?
  • Colorokary reňk takyklygy we kontrast talap edýän bolsaňyz, mysal üçin suraty redaktirlemek ýa-da wideo redaktirlemek üçin, OLED displeýiniň goşmaça bahasy oňa laýyk bolup biler.
You may also like...