Noutbuk aýratynlyklary barada doly gollanma

Noutbuk aýratynlyklary barada doly gollanmaNoutbuklar dünýäsinde gezmek gaty kyn mesele bolup biler, esasanam şol terminleriň we spesifikasiýalaryň ýerlikli atylmagy bilen. Bularyň hemmesi näme many berýär? Indi taparsyňyz. Noutbuk aýratynlyklaryna düşünmek üçin bu gollanmanyň içine çuňňur göz aýlaýarys.

Noutbuk esaslaryna düşünmek

Noutbuk näme?

Jikme-jikliklere girmezden ozal noutbukyň nämedigine düşünmek möhümdir. Noutbuk iň esasy derejesinde prosessor, ýat, ýatda saklamak, displeý we klawiatura ýaly esasy komponentleri bir enjama birleşdirýän göçme şahsy kompýuterdir.

Aýratynlyklar näme üçin möhüm?

Noutbukyň işleýşini kesgitleýänligi üçin aýratynlyklar möhümdir. Enjamyň mümkinçiliklerine, tizligine, köp hereket etmek ukybyna we başga zatlara düşünmäge kömek edýär.

Prosessor: noutbukyň beýni

Intel vs. AMD

Prosessor bazarynda iki esasy oýunçy agdyklyk edýär: Intel we AMD. “Intel” -iň “Core” seriýasy (i3, i5, i7 we i9) dürli noutbuklarda giňden ulanylýar. Beýleki tarapdan AMD, Ryzen seriýasyny hödürleýär. Adatça, seriýa sany näçe köp bolsa, prosessor şonça-da güýçli bolar. Mysal üçin, Intel i7 i5-den has güýçlidir.

11-nji Gen Intel Core i7 vs AMD Ryzen 7

Iki sany meşhur prosessoryň mysaly bilen mysal getireliň: Intel-iň 11-nji Gen Core i7 we AMD-iň Ryzen 7. Beýleki tarapdan, “Core i7” bir ýadroly meselelerde şöhle saçyp biler.

RAM: köp adamly iň gowy dost

RAM näme üçin möhüm?

Tötänleýin giriş ýady (RAM) noutbukyňyzyň gysga möhletli ýadydyr. Has köp RAM enjamyňyzy haýal etmän birbada has köp işlemäge mümkinçilik berýär.

Maňa näçe RAM gerek?

Noutbuk aýratynlyklary barada doly gollanmaAdatça, ulanyjylaryň köpüsi üçin 8 Gb RAM iň amatly saýlawdyr. Şeýle-de bolsa, wideo redaktirlemek ýa-da oýun ýaly çeşmeleri köp talap edýän meseleler üçin 16 Gb ýa-da 32 Gb RAM bilen opsiýalary göz öňünde tutup bilersiňiz.

Saklamak: hemme zadyň saklanýan ýeri

HDD vs SSD

Gaty disk (HDD) we gaty döwlet sürüjisi (SSD) saklaýyş enjamlarynyň iki esasy görnüşidir. SSD-ler has çalt we ygtybarly, ýöne has gymmat. HDD-ler arzan bahadan has köp kuwwat hödürleýär, ýöne haýal we ygtybarly däl.

SSD: Samsung 970 EVO Plus vs. HDD: Seagate BarraCuda

Mysal üçin, Samsung 970 EVO Plus SSD çalt maglumat geçiriş tizligini we tizligi bahalandyrýan ulanyjylar üçin amatly dizaýny hödürleýär. Beýleki tarapdan, Seagate BarraCuda gaty diski arzan bahadan has köp kuwwat hödürleýär, bu köp mukdarda maglumat ulanyjylary özüne çekip biler.

Ekran: işiňize penjire

Çözgüt möhüm

Ekranyň çözgüdi şekiliň aýdyňlygyny kesgitleýär. Noutbuklaryň köpüsinde Full HD durulygy (1920 x 1080) bar, ýöne has ýiti suratlar üçin 4K durulykly modelleri hem tapyp bilersiňiz.

Ekranyň ululygy we panel görnüşi

Ekranyň ululygy we panel görnüşi hem möhümdir. Uly ekranlar has köp iş ýerini üpjün edýär, ýöne noutbugy uly edýär. IPS (In-Plane Switching) ýaly panel görnüşleri, TN (Twisted Nematic) panelleri bilen deňeşdirilende has gowy görmek burçlaryny we reňk köpelmegini üpjün edýär.

Portlar we birikme

Noutbukyň peýdalylygy, beýleki enjamlara birikmek ukybyna hem baglydyr. USB portlaryny (has gowusy USB 3.0 ýa-da has ýokary), daşarky monitorlara birikmek üçin HDMI portuny, simli tora birikmek üçin Ethernet portuny we ýygy-ýygydan kameralar bilen işleýän bolsaňyz, SD kart ýerini gözläň.

Netije

Noutbukyň aýratynlyklaryna düşünmek, habarly satyn almak üçin möhümdir. Bularyň hemmesi zerurlyklaryňyz bilen býudjetiňiziň arasynda dogry deňagramlylygy tapmak bilen baglanyşykly.

Sorag-jogap

  • Haýsy has gowy, Intel ýa-da AMD?
  • Bularyň hemmesi siziň aýratyn zerurlyklaryňyza bagly. AMD, adatça, köp işlemek we agyr iş ýükleri üçin amatly edip, has köp multitasking hödürleýär. Beýleki tarapdan, Intel bir ýadroly meselelerde şöhle saçyp biler.
  • Maňa näçe RAM gerek?
  • Umuman ulanmak üçin 8 Gb RAM ýeterlik bolmaly. Oýun ýa-da wideo redaktirlemek ýaly meseleler üçin 16 Gb ýa-da 32 Gb RAM bilen opsiýalary göz öňünde tutuň.
  • HDD we SSD arasynda näme tapawut bar?
  • HDD-ler haýal we ygtybarly däl, ýöne arzan bahadan has köp kuwwat hödürleýär. SSD-ler has çalt, has ygtybarly, ýöne has gymmat.
  • Ekranyň çözgüdi möhümmi?
  • Ekranyň çözgüdi ekranyňyzdaky şekiliň aýdyňlygyny kesgitleýär. Has ýokary çözgüt, göz ýadawlygyny azaldyp we görüş tejribesini ýokarlandyryp biljek has düşnükli şekilleri üpjün edýär.
  • Noutbukda port saýlanyňyzda näme gözlemeli?
  • Iň bolmanda, USB portlaryny (has gowusy USB 3.0 ýa-da has ýokary), daşarky monitorlary birikdirmek üçin HDMI portuny we sanly kameralar bilen ýygy-ýygydan işleýän bolsaňyz, SD kart ýerini gözläň. Ethernet porty simli tora birikmek üçin peýdaly bolup biler.
You may also like...