Netflix we beýleki platformalary akdyrmak üçin iň oňat telewizorlara iň soňky gollanma

Giriş

Netflix, Hulu ýa-da Disneý + -de iň gowy görýän tomaşanyňyza marafona tomaşa etmäge taýyn, eliňizdäki popkorn bilen halaýan düşegiňizde eglenmekden has rahat zat näme? Elbetde, bu tejribäni ýokarlandyrmak üçin ajaýyp akym mümkinçilikleri bolan täsirli telewizor gerek bolar. Theöne iň gowusyny nädip saýlamaly? Alada etme! Halaýan platformalaryňyzda akym üçin iň oňat telewizorlara giňişleýin gollanma taýýarladyk. Geliň indi çümeliň!

Göz öňünde tutmaly esasy aýratynlyklar

Netflix we beýleki platformalary akdyrmak üçin iň oňat telewizorlara iň soňky gollanmaIň ýokary saýlamalarymyza ýetmezden ozal, akym üçin ajaýyp telewizoryň nämedigine düşünmek möhümdir. Biz bu ýerde diňe bir uly ekran we şekiliň aýdyňlygy hakda gürleşemzok.

Akylly birikme

Akylly telewizorlar toplumlaýyn akym platformalary we üznüksiz akym tejribesi üçin Wi-Fi birikmesi bilen gelýär. Goşmaça simler ýa-da daşarky enjamlar ýok!

Resolutionokary ölçeg

Iň oňat wizual tejribe üçin ýokary kesgitli telewizor gerek. “Full HD” -den 4K we hatda 8K telewizorlara çenli ajaýyp surat aýdyňlygy we jikme-jiklikleri hödürleýär.

Refreshokary täzeleniş tizligi

Täzelenme tizligi çalt hereket edýän sahnalar üçin amatly geçişleri üpjün edýär we hereketiň bulaşmagynyň öňüni alýar. 60 Hz-den ýokary ýygylyklar gowy başlangyç.

Giňiş burçlary

Maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz bilen tomaşa görmegi halaýarsyňyzmy, giň tomaşa burçlary, oturan ýerlerine garamazdan her kim üçin birmeňzeş hilli suraty üpjün edýär.

Iň ýokary dalaşgärler

Netflix we beýleki platformalary akdyrmak üçin iň oňat telewizorlara iň soňky gollanmaBu möhüm aýratynlyklary göz öňünde tutup, Netflix we beýleki platformalary akdyrmak üçin iň oňat telewizorlar bar.

LG CX OLED

LG CX OLED akymlary görmek üçin iň ýokary standartdyr. Ajaýyp reňk takyklygy, çäksiz kontrast gatnaşygy we Dolby Vision we HDR10 goldawy bilen ajaýyp tomaşa tejribesini başdan geçirýärsiňiz.

LG CX OLED-iň oňaýly taraplary

LG CX OLED teleýaýlymy Netflix, Hulu we Amazon Prime ýaly birnäçe platformany goldaýar. Şeýle-de bolsa, bu has gymmat wariantlaryň arasynda bolup, käbir ulanyjylar şekiliň hemişelik ýanmagy töwekgelçiligi barada alada edip bilerler.

Samsung Q80 / Q80T QLED

Samsung teleýaýlym pudagynda tanyş at, Q80 / Q80T QLED hem muňa gabat gelmeýär. Bu telewizor ajaýyp ýagtylygy, takyk reňkleri we ýokary kontrast gatnaşygy üpjün edýär, akym üçin amatly.

Samsung Q80 / Q80T QLED-iň oňaýly taraplary

Täsirli programma dükany bar bolsa, görmek burçlary birneme çäklidir. Şeýle-de bolsa, elýeterliligi bu birneme oňaýsyzlygy öwezini dolup biler.

Sony A8H OLED

OLED Sony A8H giň reňkli gamut, ajaýyp ýokary ýagtylygy we ajaýyp gara derejesi bilen ajaýyp şekilleri hödürleýär. Şeýle hem, dürli akym hyzmatlaryna girmäge mümkinçilik berýän “Android TV” bilen üpjün edilýär.

Sony A8H OLED-iň oňaýly taraplary

Birneme gymmat bolsa-da, Sony A8H OLED ajaýyp tomaşa tejribesini hödürleýär. Şeýle-de bolsa, haýal jogap beriş wagtlary käbir ulanyjylar üçin mesele bolup biler.

Deňeşdiriş derňewi

Iň ýokary dalaşgärlerimiz bar bolsa, geliň olaryň esasy aýratynlyklaryna has içgin seredeliň.

Suratyň hili

LG CX OLED we Sony A8H OLED ikisi hem ajaýyp surat hilini hödürleýär, emma Dolby Vision goldawy sebäpli birneme gyrasy bar. Samsung Q80 / Q80T QLED hem gowy surat hilini hödürleýär, ýöne OLED telewizorlaryndan birneme pes.

Ulanyjy interfeýsi

“Android A” bilen “Sony A8H” has ulanyjy interfeýsine eýe. Şeýle-de bolsa, “Samsung” we “LG” interfeýsleri içgin we gezmek aňsat.

Bahasy

Samsung Q80 / Q80T QLED iň amatly bolmak bilen bu kategoriýada ýeňiji bolýar. “LG” we “Sony” -niň iki görnüşi has gymmat modeller.

Netije

Netflix we beýleki platformalary akdyrmak üçin iň oňat telewizory saýlamak şahsy islegiňize we býudjetiňize bagly. Her niçigem bolsa, LG CX OLED, Samsung Q80 / Q80T QLED we Sony A8H OLED ajaýyp öndürijilik we çuňňur tomaşa tejribesini hödürleýär.

Sorag-jogap

 • Smarthli akylly telewizor akym üçin amatlymy?
  Hawa, ýöne akymyň hili, çözgüdi, täzeleniş tizligi we ulanyjy interfeýsi ýaly telewizor aýratynlyklaryna baglylykda gaty üýtgäp biler.
 • Has ýokary çözgüt elmydama has gowy akymy aňladýarmy?
  Hökmany däl. Has ýokary çözgüt has ýiti şekilleri üpjün etse-de, kontrast gatnaşygy, reňk takyklygy we ýagtylygy ýaly beýleki faktorlar hem möhüm rol oýnaýar.
 • Akym üçin ses paneli gerekmi?
  Gerek däl bolsa-da, ses paneli, esasanam täsirli içerki gürleýjileri bolan telewizorlar üçin ses tejribesini gowulaşdyryp biler.
 • OLED telewizorlary akym üçin QLED-den gowumy?
  Olaryň hersiniň öz artykmaçlyklary bar. OLED telewizorlary, adatça, has ýokary kontrast gatnaşygy we görmek burçlaryna eýe, QLED telewizorlary bolsa has ýagty şekilleri gazanyp biler.
 • Akym üçin ýokary tizlikli internet birikmesi gerekmi?
  Hawa, durnukly we ýokary tizlikli internet birikmesi, esasanam ýokary kesgitli wideolara tomaşa edýän bolsaňyz, akymly akym üçin zerurdyr.
You may also like...