Mawy yşyk zyňylyşynyň smartfon ekranlaryna täsiri: Giňişleýin syn

Giriş

Mawy yşyk zyňylyşynyň smartfon ekranlaryna täsiri: Giňişleýin syn

Theagdaýy göz öňüne getireliň: giç agşam, düşegiňizde rahat höwürtge döredýärsiňiz, smartfon tutup, iň täze dünýä habarlaryny aýlap bilersiňiz. Tanyşmy? Biziň hemmämiz edýäris, şeýlemi? Brightöne ýadaw gözleriňiziň öňünde yzygiderli piksel tans edende, hakykatdanam nämeleriň bolup geçýändigi hakda pikir edip gördüňizmi? Bu gün smartfon ekranlaryndan gök ýagtylyk çykýan dünýäsine çümeris we onuň gündelik durmuşymyza edýän täsirini öwreneris.

Esasy zatlara düşünmek: Gök çyra näme?

Ilki bilen gök çyra näme?

Gök ýagtylygyň ylmy düşündirişi

Plyönekeý söz bilen aýdylanda, ýokary tolkunly gysga tolkun uzynlygy bolan ýagtylygyň bir görnüşidir. Sciencelemgoşary göz öňüne getiriň, ylym okuw kitaplarynda gören görnüşiňiz. Mawy yşyk, ýokary energiýa reňkleriniň ýerleşýän ýerinde.

Smartfonlar we gök ýagtylyk zyňyndylary

Radiasiýa prosesi

Mawy yşyk zyňylyşynyň smartfon ekranlaryna täsiri: Giňişleýin synMawy çyranyň nämedigini kesgitlänimizden soň, halaýan smartfonlarymyzyň nädip çykýandygyna düşünmegiň wagty geldi. “Samsung Galaxy S22” ýa-da “Apple” -iň “iPhone 14” ýaly häzirki zaman smartfonlarynyň ekranlarynda ýokary derejede gök yşyk çykarýan LED tehnologiýasy ulanylýar.

Mawy ýagtylyk radiasiýasynyň täsiri: has ýakyndan syn

Oňyn taraplary: oýanmak we keýpiňi kadalaşdyrmak

Geň zat, gök ýagtylyk radiasiýasynyň täsirleriniň hemmesi negatiw däl. Hüşgärligi artdyryp, ukydan oýanmak siklimizi ýa-da sirkad ritmini sazlamaga kömek edip biler. Şeýle hem bu siziň keýpiňize gowy täsir edip biler. Gyzykly, şeýlemi?

Ativearamaz taraplary: ukynyň bozulmagy

Indi has ýakymly tarapa geçeliň. Gijeki smartfon sessiýasyndan soň uklamakda kynçylyk çekdiňizmi? Bu mesele. Mawy ýagtylyga täsir etmek, esasanam ýatmazdan ozal, uky gormony bolan melatoniniň önümçiligini bozup biler we bu uky düzgünleriniň bozulmagyna sebäp bolup biler.

Ativearamaz täsirleri: gözüň dartylmagy we görüşiň zeperlenmegi

Islendik zadyň gaty köp bolmagy erbet bolup biler, şeýlemi? Mawy ýagtylyga uzak wagtlap täsir etmek, gözüň gury bolmagyna, kelleagyry we görüşiň bulaşmagyna sebäp bolup, sanly gözüň döremegine sebäp bolup biler. Iň agyr ýagdaýlarda, hatda görüşiň zaýalanmagyna hem sebäp bolup biler.

Smartfon öndürijilerini deňeşdirmek: gök yşyk zyňyndylaryny azaltmakda kim öňde barýar?

“Apple Night Shift”

“Apple” iOS 9.3-de Night Shift-i hödürledi, bu aýratynlyk ekranyňyzyň reňk temperaturasyny gök ýagtylygyň zyňyndylaryny azaltmak üçin spektriň has kölegesine üýtgedýär. Bu aýratynlyk, iň soňky iPhone 14-i goşmak bilen, iPhone 5s-den başlap, ähli iPhone modellerinde elýeterlidir.

Samsung Mawy ýagtylyk süzgüji

“Apple” ýaly, “Samsung” Samsung Galaxy S22 we öňki wersiýalarynda bar bolan gök yşyk süzgüç aýratynlygyny hem hödürledi. Mawy ýagtylygyň täsirini ýumşatmak üçin displeýiňize ýyly öwüşgin goşup işleýär.

Mawy ýagtylyk zyňyndylaryny azaltmak üçin iň oňat üçünji tarap programmalary

Android üçin Twilight

Twilight, Android ulanyjylary üçin meşhur üçünji tarap programmasy bolup, günüň wagtyna baglylykda enjamyňyzyň reňk shemasyny awtomatiki düzýär. Gijelerine gök yşyk zyňyndylaryny azaltmak üçin gyzyl süzgüç ulanylýar.

Gijeki nobat: iOS üçin gök çyra süzgüji

“Apple” enjamlary gurlan aýratynlyk bilen gelse-de, “Night Shift: Blue Light Filter” ýaly üçünji tarap programmalary has özleşdirme opsiýalaryny hödürleýär.

Netije

Mawy yşyk zyňylyşynyň smartfon ekranlaryna täsiri: Giňişleýin synŞeýlelik bilen, smartfonlarymyz bizi has ýagty geljege açýar, ýöne olar bizi howp astyna alyp biler. Smartfonlardan gök ýagtylygyň çykmagy käbir oňyn täsirleri döredip biler, ýöne aşa köp täsir etmek, esasanam ýatmazdan ozal, birnäçe saglyk problemalaryna sebäp bolup biler. Bagtymyza, “Apple” we “Samsung” ýaly öňdebaryjy öndürijiler, şeýle hem üçünji tarap döredijiler bu töwekgelçilikleri azaltmak üçin çözgütler hödürleýärler. Netijede, oýlanmak we aramlyk gök yşyk dünýäsinde gezmekde iň gowy ýaranlarymyz bolýar.

You may also like...