Makro suratkeşliginiň jadysyny açmak: Öwrenilen usullar we maslahatlar

Makro Fotografiýa bilen tanyşlyk

Makro suratkeşliginiň jadysyny açmak: Öwrenilen usullar we maslahatlar“Bagt ownuk zatlarda” diýen sözleri eşiden bolsaňyz gerek. Suratçy hökmünde makro fotografiýanyň haýran galdyryjy dünýäsine göz aýlanyňyzda bu habar has dogry bolup bilmez. Makro fotosuraty, ýönekeý zatlary dramatiki sahnalara öwrüp, dünýäniň iň ownuk jikme-jikliklerini ýiti ünsi özüne çekýär. Emma nireden başlamaly? Bu gollanma size makro surata düşüriş dünýäsine giňişleýin göz aýlamagy teklip eder, iň oňat atyş tejribesi üçin iň oňat usullar we maslahatlar bilen ýaraglandyrar.

Makro suratkeşligine düşünmek

Makro fotografiýa näme?

Makro suraty ownuk zatlary uly etmekde özüne çekiji sungatdyr. Dünýäni garynjalaryň nukdaýnazaryndan görýär, gözlerimiziň ýitirip biläýjek ownuk zatlarynyň gizlin inçeliklerini janlandyrýar. Imageöne şekili “makro” diýip takyklaşdyrýan zat näme? Geliň, muňa göz aýlalyň.

Makro fotosuratynyň dogry kesgitlemesi

Hakyky makro fotosurat 1: 1 ulaldylan ýa-da has uly temalary görkezýär. Bu, obýektiň kameranyň datçiginde hakyky ululygynda, käte hasam uludygyny aňladýar. Bu ýerde täsir galdyryjy bir zat bar, şeýlemi?

Makro surata düşmegiň jadysy

Zerur enjamlar

Makro suratkeşliginiň jadysyny açmak: Öwrenilen usullar we maslahatlarBirnäçe esasy enjam makro surata düşmek üçin möhümdir. Elbetde, size kamera gerek bolar, ýöne obýektiw saýlamak has möhümdir. Nikon, Canon we Sony ýaly markalar ýörite makro linzalary hödürleýär. Mysal üçin, Canon EF 100mm f / 2.8L IS USM Makro linzasy ýokary hilli optika we şekil durnuklylygy sebäpli meşhurdyr.

Makro fotosuratynda yşyklandyryş

Indi obýekti göni manyda ýagtylandyralyň. Gowy yşyklandyryş islendik ajaýyp fotosuratyň esasy düzüm bölegi, ýöne makro fotosuratda ähmiýeti ulalýar. Nikon SB-700 AF Speedlight ýaly çyralar köplenç makro suratlarda kölegeleriň umumy problemasyna garşy göreşmek üçin ulanylýar.

Makrofotografiýa usullaryny özleşdirmek

Makro fokus

Indi ünsi jemlemek barada gürleşeliň. Sharpiti ünsi gazanmak makro fotosuratda iň uly kynçylyklaryň biri bolup biler. “Sony Alpha a7 III” ýaly aýnasyz kameralarda el bilen fokusirlemek we kömek fokusy ýaly gurallary ulanmak gaty peýdaly bolup biler.

Meýdanyň çuňlugyny ulaltmak

Anotherene bir möhüm tarap, meýdan gözegçiliginiň çuňlugydyr. Meýdanyň dar çuňlugy makro surata düşmegiň gol stilidir, ýöne dogry dolandyrylmasa zyýanly bolup biler. Dürli fokus uzynlygy bolan birnäçe şekiliň birleşdirilen fokus ýygnamak usuly çözgüt bolup biler.

Esasy ussatlyk

Dürli zatlar bilen synag

Makro suratkeşliginiň jadysyny açmak: Öwrenilen usullar we maslahatlarMakro surata düşmek, mör-möjekler we güller bilen çäklenmeýär, ýöne ajaýyp mowzuklar. Dokumalar we nagyşlar horazyň höküm sürýän abstrakt makro surat dünýäsinde näme üçin eliňizi synap görmeli däl?

Makro fotosuratda döredijilik kompozisiýasy

Gowy gönükdirilen we ýagtylandyrylan mowzuk möhüm bolsa-da, döredijilik kompozisiýasynyň güýjüne baha bermäň. Görünýän surata düşürmek üçin üçden biriniň, dürli burçlaryň we fon elementleriniň düzgüni bilen synag.

Makro suratlaryň gaýtadan işlenmegi

Redaktirlemegiň güýji

Makro fotografiýada gaýtadan işlemegiň roluna hiç wagt baha bermäň. “Adobe’s Lightroom” we “Photoshop” önümçilik ülňüleri bolup, makro suratlaryny ajaýyp görnüşe öwrüp biler.

Reňk düzedişi we reňk düzedişi

Ak deňagramlylygy düzetmegi öwrenmek we reňk derejesini özleşdirmek suratlaryňyza goşmaça hünär derejesini goşup biler.

Makro suraty üçin iň oňat maslahatlar

Sabyr etmek bir gowy zat

Sabyr makro suratkeşligiň esasy tarapy. Bu proses köp wagt talap edip biler we käwagt lapykeç bolup biler, ýöne netijesi? Elbetde.

Elmydama öwrenmegi dowam etdiriň

Makro suratçynyň ýoly, hemişe öwrenmek we synagdan geçirmekdir. Ony gujaklamak we hyjuwyňyzy öňe sürmek barada.

Netije

Makro fotosuraty durmuşyň iň ownuk jikme-jikliklerinde gözelligi açyp, adaty zady adatdan daşary ýagdaýa öwrüp biler. Dogry enjamlar, usullar we köp sanly döredijilik bilen siz hem makro surata düşmegiň jadysyny açyp bilersiňiz. Synanyşmaga taýynmy?

Sorag-jogap

  • Makro surata düşmek üçin haýsy obýektiw iň gowusy?
  • Birnäçe ajaýyp wariant bar bolsa-da, Canon EF 100mm f / 2.8L IS USM Makro linzasy ajaýyp şekil hili we içindäki şekil durnuklylygy sebäpli köplenç maslahat berilýär.
  • Makro surata düşmek üçin yşyklandyryşy nädip gowulandyrmaly?
  • Kölegelere garşy göreşmek we mowzugyňyzy dogry yşyklandyrmak üçin fleş ýa-da ýörite makro halka fleş satyn almagy göz öňünde tutuň.
  • Makro surata düşürmek üçin post-gaýtadan işlemek zerurmy?
  • Gaty zerur bolmasa-da, gaýtadan işlemek makro suratlaryňyzy ep-esli gowulaşdyryp biler. Ekspozisiýa, reňk deňagramlylygy we ýitilik ýaly elementleri sazlamak uly üýtgeşiklik döredip biler.
  • Makro surata düşmek üçin haýsy gyzykly zatlary saýlap bilersiňiz?
  • Mör-möjeklerden we güllerden başga-da, görnükli şekilleri döretmek üçin dokumalar, bezegler, suw damjalary we hatda gündelik zatlar bilen synag edip bilersiňiz.
  • Makro fotosuratyň iň kyn tarapy?
  • Makro fotosuratda ýakyn iş aralygy we dar çuňlugy sebäpli ýiti ünsi gazanmak has kyn bolup biler. El bilen fokusirlemek we fokusirlemek ýaly usullar bu kynçylygy ýeňip geçip biler.
You may also like...