LED we LCD telewizorlary deňeşdirmek: haýsy tehnologiýa has gowy?

Öýde güýmenmek üçin ajaýyp telewizor saýlanyňyzda, saýlawlaryňyz gaty köp bolup biler. Diňe tehniki jargon köp sarp edijini bulaşdyryp biler. Bu gün, iň meşhur iki teleýaýlym tehnologiýasy: LED we LCD bilen giňişleýin deňeşdireliň. Haýsy has gowusy? Geliň muny anyklalyň.

Telewizor tehnologiýalarynyň esaslary

LCD telewizorlara düşünmek

LED we LCD telewizorlary deňeşdirmek: haýsy tehnologiýa has gowy?Suwuk kristal displeýler ýa-da LCD telewizorlar, ýagtylyga gözegçilik etmekde özboluşly tehnologiýany ulanýarlar. Suratlary ekrana çykarmak üçin suwuk kristallary ulanýarlar. Bu suwuk kristallar öz-özünden ýagtylyk çykarmaýarlar, şonuň üçin yşyk çyrasy diýlip atlandyrylýan aýratyn ýagtylyk çeşmesi zerurdyr.

LED telewizorlary dekodlamak

Beýleki tarapdan, LED yşyklandyryjy telewizorlar ýa-da LED telewizorlar, tehniki taýdan LCD telewizorlaryň bir bölegi. Bu telewizorlar şekil öndürmek üçin şol bir suwuk kristal tehnologiýasyny ulanýarlar, ýöne yzky yşykda esasy tapawut bar. LED telewizorlary ekrany yşyklandyrmak üçin kiçi, energiýa tygşytlaýan yşyklandyryjylary ulanýar.

Deňeşdirme: LED vs LCD telewizor

Suratyň hili

Suratyň hili barada aýdylanda, LED telewizorlary, adatça, LCD telewizorlaryndan ýokarydyr. Bu, ilkinji nobatda, çuňňur gara we has doýgun reňkleri döretmek üçin yşyk-diodly lampalary saýlap öçürip bolýar. Suwuk kristal displeýler, birmeňzeş yşyklandyryş bilen köplenç hakyky garaýagyzlary köpeltmekde kynçylyk çekýär.

Ightagtylyk we reňk takyklygy

LED telewizorlary köplenç LCD kärdeşlerinden has ýagty bolýar we ýagty otaglarda görmek üçin has gowy saýlaýar. Şeýle hem, LED telewizorlary, dürli yşyklandyryş opsiýalarynyň kömegi bilen, adatça has ýokary reňk takyklygyna eýe.

Energiýa netijeliligi

LED telewizorlary hem energiýa tygşytlylygy bilen ýaşyl burçda şöhle saçar. LCD telewizorlaryndan has az energiýa sarp edýärler, eger telewizoryňyzy köp ulansaňyz, elektrik toguňyza ep-esli täsir edip biler.

LED we LCD tehnologiýasyndaky iň ýokary markalar

Samsung LED telewizorlary

LED we LCD telewizorlary deňeşdirmek: haýsy tehnologiýa has gowy?Samsung öňden bäri LED teleýaýlym pudagynda ägirt bolup gelýär. Mysal üçin, olaryň QLED setiri kwant nokat tehnologiýasyny LED yşyklandyryjy bilen birleşdirip, ajaýyp surat hilini döredýär. Iň oňat wariantlaryň biri, ajaýyp reňk takyklygyny we çuň gara reňkleri hödürleýän Samsung Q80T.

LG-den LCD ussatlygy

LG ajaýyp surat hili bilen ygtybarly LCD telewizorlary bilen tanalýar. Mysal üçin, LG UM7300PUA giň görnüşli burçly IPS panelini hödürleýär we maşgala görmek üçin amatly edýär.

Garaňky at: Sony

“Sony” iki tehnologiýany hem aňsatlyk bilen gurşap alýar. Olaryň “LED” telewizory, “Sony Bravia XR X90J” ajaýyp surat hilini we reňk köpelmegini üpjün edýär. Şol bir wagtyň özünde olaryň LCD modeli, Sony X800H, şekiliň aýdyňlygy we ulanylmagy aňsat interfeýsi bilen haýran galdyrýar.

Haýsy has gowusy: LED ýa-da LCD?

Bu soraga takyk jogap ýok, sebäbi LED we LCD telewizorlaryň ikisiniňem artykmaçlyklary bar. Suratyň hili, ýagtylygy we energiýa netijeliligi esasy ölçegleriňiz bolsa, LED telewizor iň gowy saýlan zadyňyzdyr. Şeýle-de bolsa, býudjetiňizi tygşytlaýan we gowy surat hilini isleýän bolsaňyz, iň oňat warianty LCD telewizor bolup biler.

Netijeler

Esasy zat, LED we LCD tehnologiýalarynyň ikisi hem täze telewizor üçin ajaýyp saýlawlary üpjün edýär. Bularyň hemmesi şahsy islegleriňize we zerurlyklaryňyza bagly. Indi bu maglumatyňyz bar bolsa, saýlamak size bagly. Görmekden lezzet alyň!

Sorag-jogap

  • LED telewizorlary LCD telewizorlaryndan has gymmatmy?
  • Hawa, LED tehnologiýalary, ösen tehnologiýasy we ýokary surat hili sebäpli LCD telewizorlaryndan has gymmat.
  • LED telewizorlary LCD telewizorlaryndan has köp energiýa tygşytlaýarmy?
  • Hawa, LED telewizorlary adatça LCD telewizorlaryndan has az güýç sarp edip, olary has tygşytly edýär.
  • LCD telewizorlary LED telewizorlary bilen ýagtylykda bäsleşip bilermi?
  • LCD telewizorlar ýagty şekilleri hödürläp bilýän hem bolsa, LED telewizorlary ösen yşyk tehnologiýasy sebäpli adatça has ýagty displeý berýär.
  • Haýsy marka iň gowy LED telewizor hödürleýär?
  • Samsung köplenç LED telewizorlary, esasanam QLED liniýasy üçin öwülýär.
  • LCD telewizorlary üçin haýsy marka iň gowusy?
  • LG ajaýyp surat hili bilen ýokary hilli LCD telewizor öndürmek bilen meşhurlyga eýe.
You may also like...