Jübi töleglerinde we sanly gapjyklarda smartfonlaryň roluna düşünmek

Giňişleýin syn

Jübi töleglerinde we sanly gapjyklarda smartfonlaryň roluna düşünmekSmartfonyňyza seretseňiz, ony aragatnaşyk guraly ýa-da töleg derwezesi hökmünde görýärsiňizmi? Hakykat, telefonyňyz biziň işimizi we durmuşymyzy emele getirip, maliýe amallary üçin güýçli gurala öwrüldi. Bu özgerişlik diňe bir amatlylyk däl. Bu rewolýusiýa. Geliň, muňa has içgin seredeliň, şeýlemi?

Smartfonlar: täze sanly gapjyklar

Dükanda özüňizi tapyp, gapjygyňyzy ýatdan çykardyňyzmy? Sanly gapjygyňyzyň kömegi bilen indi geçmişdäki zat. “Apple Pay”, “Google Wallet” we “Samsung Pay” ýaly ägirtler bilen smartfonlar töleg meýdançasyny üýtgedýärler we nagt däl jemgyýet döredýär. Emma bu görünýän mekiriň aňyrsynda näme bar?

Jübi tölegleriniň jadysy

Smartfonlar tölegleri nädip üpjün edýär

Aragatnaşyksyz NFC tehnologiýalary

Azyk dükanynda telefonyňyz bilen töläniňizde, NFC ulanyp işleýär. Bu, fiziki taýdan biri-birine ýakyn enjamlaryň arasynda maglumat alyşmak üçin tehnologiýa. Töleg maglumatlaryňyz telefonyňyzda ygtybarly saklanýar we telefonyňyzy saklanyňyzda POS terminalyna geçirilýär.

Çalt jogap QR kodlary

Şol kwadrat, pikselleşdirilen kodlary hemme ýerde gördüňiz, şeýlemi? Bular QR kodlary we ykjam töleglerde öwrülişik. QR kody telefonyňyz bilen gözden geçireniňizde, töleg maglumatlary okaýar we geleşigi işleýär.

Oýunyň esasy gatnaşyjylary

Jübi töleglerinde we sanly gapjyklarda smartfonlaryň roluna düşünmekApple Pay

“Apple Pay”, “Apple” -iň aragatnaşyksyz töleg ulgamy, “iPhone”, “iPad” ýa-da “Apple Watch” -i gapjyga öwürýär. Face ID ýa-da Touch ID bilen iki derejeli howpsuzlyk, her tölegiň ygtybarlydygyny üpjün edýär.

Google gapjyk

Google-yň sanly gapjygy we onlaýn töleg ulgamy, deň-duşlaryň arasyndaky amallary ýeňilleşdirýär. Beýleki Google hyzmatlary we platformalary bilen integrasiýa, ulanyjylar üçin üznüksiz töleg tejribesini üpjün edýär.

Samsung Pay

Samsung Pay, NFC we MST (Magnetic Secure Transfer) -ni goldamagyň özboluşly artykmaçlygyna eýe. Şeýlelik bilen, islendik terminalda, hatda NFC bilen enjamlaşdyrylmadyk töleg töläp bilersiňiz.

Jemgyýete täsiri

Ykdysady täsir

Sanly gapjyklar has amatly we has çalt amallary ýeňilleşdirmek arkaly ykdysady ösüşe itergi berdi. Elýeterli tölegleri gaýtadan işlemek usulyny hödürläp, kiçi telekeçilik bazaryna girmekdäki päsgelçiligi azaltdylar.

Jemgyýetçilik täsiri

Jübi tölegleri, bank däl ýa-da banksyz ilat üçin elýeterliligi üpjün edýän maliýe hyzmatlaryny demokratiýalaşdyrdy. Maliýe amallaryny maliýe goşulyşmagyny öňe sürüp, hemmeler üçin has aňsat, has çalt we amatly etdi.

Jübi tölegleriniň geljegi

Jübi töleglerinde we sanly gapjyklarda smartfonlaryň roluna düşünmekGeljekde ykjam tölegler we sanly gapjyklar, smartfonlaryň köpelmegi we biometrika we blockchain ýaly tehnologiki ösüşleriň netijesinde töleg pudagynda agdyklyk eder.

Jemleýji pikirler

Jübi tölegleri indi kaşaň däl, zerurlyga öwrüldi. Smartfonlaryň we ykjam programmalaryň üýtgäp durýan dünýäsinde sanly gapjyk indi diňe gowy zat däl, hökmany zat. Tehnologiýanyň ösýän depgini bilen, mundan soň näme boljakdygyny kim bilýär?

Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri