Iň amatly öndürijilik üçin telewizor sazlamalaryňyzy sazlamak: Çuňňur görnüş

Giriş

Iň amatly öndürijilik üçin telewizor sazlamalaryňyzy sazlamak: Çuňňur görnüşHalaýan filmiňiziň iň soňky sahnasynda bolmagyňyzy göz öňüne getiriň, ýöne gahrymanlaryň ýüzi aşgar sepilen ýaly ýa-da ajaýyp gün ýaşmagy solgun afişa meňzeýär. Pleasantakymly däl, şeýlemi? Bularyň hemmesi telewizoryňyzy dogry gurmak üçin gelýär. , Ok, biz diňe ýagtylyk ýa-da ses hakda gürleşemzok. Iň oňat öndürijilik üçin telewizora sazlamalary çuňňur öwrenip, hakykatdanam özleşdirmegiň wagty geldi.

Dogry telewizor sazlamalarynyň ähmiýeti

Görüş tejribäňizi gowulandyrmakda telewizor sazlamalarynyň roly

Elektron dükanyndaky displeýiň näme üçin öýüňizdäki telewizordan tapawutlydygy hakda pikir edip gördüňizmi? Bularyň hemmesi sazlamalar hakda. Optimallaşdyrylan sazlamalar, görmek tejribäňizi düýpgöter üýtgedip, reňkleri has janly edip, her jikme-jigi tapawutlandyryp biler.

Nädogry sazlamalaryň netijeleri

Artykmaç kontrast, ýitilik ýa-da nädogry reňk deňagramlylygy şekilleriň ýoýulmagyna, jikme-jiklikleriň ýitmegine we hatda gözüň dartylmagyna sebäp bolup biler. Şonuň üçin dogry sazlamalar diňe bir göz aýlamak tejribäňizi däl, eýsem saglygyňyzy we abadançylygyňyzy hem gowulaşdyryp biler.

Telewizor sazlamalary düşündirildi

Ightagtylyk we kontrast

Ightagtylyk we kontrast, telewizor sazlamalarynyň iňňe we ýangyjydyr. Brightagtylyk ekranda gara derejeleri dolandyrýan bolsa, kontrast ak derejelere gözegçilik edýär. Bularyň köpüsi garaňky ýa-da ýagty ýerlerde jikme-jiklikleriň ýitmegine sebäp bolup biler.

Kesgitlilik

Iň amatly öndürijilik üçin telewizor sazlamalaryňyzy sazlamak: Çuňňur görnüşKesgitlemek obýektlere emeli kesgitleme goşýar we olary tapawutlandyrýar. Şeýle-de bolsa, aşa ýitileşmek, şekiliň tebigy däl görünmegine sebäp bolup biler.

Reňk we kölege

Reňk we reňk ekranyňyzdaky reňkleriň intensiwligini we deňagramlylygyny dolandyrýar. Reňkleriň aşa köp bolmagy hemme zady boýalan ýaly edip biler, ýalňyş reňk bolsa hemme zada üýtgeşik reňk berip biler.

Dürli telewizor tehnologiýalaryna düşünmek

Dürli telewizion tehnologiýalar – OLED, QLED we LED ýaly özboluşly aýratynlyklary bar we şonuň üçin amatly işlemek üçin dürli sazlamalary talap edýär. Aşpez bolmak ýaly: ingredientleriňizi bilmek saçagyňyzy ýasap ýa-da döwüp biler.

OLED telewizorlary

LG CX seriýasy ýaly OLED (Organiki ýagtylyk çykaryjy diodlar) telewizorlary çuňňur gara we giň reňkli gamut hödürleýär, ýöne adatça LED kärdeşleri ýaly açyk däl.

QLED telewizorlary

Samsung-yň Q80T seriýasy ýaly QLED (Kwant Dot LED) telewizorlary açyk, baý reňkler we ýokary kontrast hödürleýär, ýöne OLED-iň gara derejesine laýyk bolup bilmeýär.

LED telewizor

“Sony X950H” seriýasy ýaly LED (ýeňil ýaýradýan diodlar) telewizorlary ýagtylygyň we kontrastyň gowy deňagramlylygyny hödürleýär, ýöne olaryň reňk gamutlary adatça OLED ýa-da QLED telewizorlary ýaly giň däl.

Telewizor sazlamalaryny nädip optimizirlemeli

Esasy zatlary açanymyzdan soň, aýratyn telewizoryň sazlamalaryny nädip optimizirläp boljakdygy barada has jikme-jik durup geçeliň.

“Standard” ýa-da “Film” re modeiminden başlaň

Telewizorlaryň köpüsi öňünden kesgitlenen birnäçe reesim bilen gelýär. “Standard” ýa-da “Kino” re modeiminden başlaň. Bu reesimler, adatça, giň mazmun üçin optimal sazlamalara iň ýakyn.

Brightagtylygy we kontrasty sazlamak

Açyk we garaňky elementleri bolan sahnany tapyň. Lightagtylygy we kontrasty sazlaň, şonuň üçin ýagtylykda we garaňky ýerlerde jikme-jiklikleri görüp bilersiňiz.

Kesgitliligi sazlamak

Jikme-jik bir sahna tapyň. Jikme-jiklikleri tebigy däl görünýän gyralary bolmazdan, ýitiligini sazlaň.

Reňk we reňk kalibrlemesi

Dürli reňkli sahnany tapyň. Reňkleri we reňkleri sazlaň, reňkler janly, ýöne tebigy görüner, hiç hili reňk gabat gelmezden.

Netije

Telewizor sazlamalaryňyzy özleşdirmek üçin syýahat ilkinji gezek jeňňelden geçen ýaly bolup biler, ýöne iň gowy telewizor sazlamalarynyň halaýanlaryňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin sazlamalar bilen synag ediň, gözüňize ynanyň we görmek tejribäňizi optimizirläň.

Sorag-jogap

  • Sorag 1: Telewizorymy kalibrlemek üçin bir hünärmene pul tölemelimi?
  • Professional kalibrleme iň amatly sazlamalary üpjün edip bilýän hem bolsa, häzirki zaman telewizorlaryň köpüsi zawod sazlamalary we inçe sazlamak üçin ulanyjy üçin amatly dolandyryşlar bilen gelýär.
  • 2-nji sorag: Dürli görkezişler ýa-da filmler üçin telewizorymy sazlamalymy?
  • Umuman, gowy sazlamalar dürli mazmun üçin işlemeli. Şeýle-de bolsa, özboluşly reňk bejergisine ýa-da yşyklandyrylyşyna esaslanyp, belli görkezişler ýa-da filmler üçin sazlamalary düzmek isläp bilersiňiz.
  • 3-nji sorag: Nädogry sazlamalar telewizorymy zaýalarmy?
  • Nädogry sazlamalar telewizora zyýan bermez, ýöne wagtyň geçmegi bilen kanagatlanarly tomaşa tejribesine we hatda gözüň dartylmagyna sebäp bolup biler.
  • Sorag 4: Şol bir telewizor sazlamalary oýun üçin işlärmi?
  • Oýunlar köplenç pes giriş yza galmak ýa-da has ýokary ýagtylyk ýaly beýleki sazlamalary talap edýär. Köp telewizor munuň üçin aýratyn “Oýun” re modeimine eýe.
  • Sorag 5: Daşky gurşaw ýagtylygy telewizorymyň sazlamalaryna täsir edýärmi?
  • Hawa, daşky gurşaw ýagtylygy duýulýan kontrast we reňklere täsir edip biler. Otagyňyzdaky yşyklandyryş şertlerine baglylykda sazlamalary sazlap bilersiňiz.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri