Her bir suratçynyň bolmalysy ýaly iň oňat 10 kamera esbaplary

Giriş

Her bir suratçynyň bolmalysy ýaly iň oňat 10 kamera esbaplaryOýlanyp görüň: Diňe çotgaly suratkeş, diňe pyçakly aşpez ýa-da gitaraly sazanda. Näme ýitirýärler? Garnituralar, şeýlemi? Bu suratçylara-da degişlidir. Diňe kameranyň bolmagy sizi has gowy suratçy edip bilmez. Surata almak endikleriňizi indiki derejä çykarmak üçin dogry gurallar gerek. ‘Öne’ dogry ‘gurallar haýsylar? Her bir suratçynyň bolmaly iň gowy 10 kamera esbaplaryny açanymyzda üns beriň.

Ygtybarly üçburçlyk

Üçburçlygyň ähmiýeti

Pes ýagtylyk şertlerinde düşüren düşnüksiz suratlaryňyzy ýadyňyzdamy? Üçburç bilen başgaça çykardylar, şeýlemi? Manfrotto MT055XPRO3 ýaly üçlük durnuklylygy üpjün edýär we düşnükli, düşnükli şekilleri öndürýär.

Manfrotto MT055XPRO3

Alýuminiýden ýasalan Manfrotto MT055XPRO3 çydamlylygy üpjün edýär. Çalt gulplamak funksiýasy bilen durnuklylygy ýokarlandyrýar we kyn şertlerde-de aýdyň şekilleri öndürýär.

Hil kamera sumkasy

Näme üçin kamera sumkasy gerek?

Kamera sumkasy diňe bir halta däl; bu siziň gymmatly kameraňyz we onuň esbaplary üçin öý. Enjamlaryňyzy goramaly we daşamagy ýeňilleşdirmeli. Iň oňat wariantlardan biri “Lowepro ProTactic 450 AW II” .

“Lowepro ProTactic 450 AW II”

“Lowepro” -dan alnan bu kamera sumkasy diňe bir köp ýer hödürlemän, iň ýokary goragy hem üpjün edýär. Köpugurly dizaýny, elýeterli jübüleri we howany goramak ony has özüne çekiji edýär.

Linza arassalaýjy enjam

Linzaňyzy arassa saklaň

Suratlaryňyzda hapa ýa-da tozan islemeýändigiňize jedel edýäris. Şonuň üçin “Giottos Rocket Air Blaster” ýaly obýektiw arassalaýjy enjam zerurdyr.

Giottos Roketa howa partlaýjy

Bu amatly gural, obýektiwiňiziň arassa bolmagyny üpjün edýär. Ykjam, güýçli we ulanmak aňsat, ony iň esasy saýlanlarymyzyň birine öwürýär.

Daşarky çyra

Näme üçin daşarky fleşkany ulanmaly?

Elbetde, kameranyňyzyň içinde fleş bar, ýöne bu hemişe ýeterlik däl, esasanam pes ýagtylykda. Canon Speedlite 430EX III-RT ýaly daşarky fleş kömek edip biler.

Canon Speedlite 430EX III-RT

Canon-dan alnan bu daşarky fleş ygtybarly we köp taraply bolup, ýokary tizlikli sinhron we içerki radio hödürleýär. Iň garaňky burçlarda-da gowy ýagtylandyrylan suratlary almaga kömek eder.

Goşmaça batareýalar

Hiç wagt iýmitsiz gitmäň

Kameranyňyzyň ajaýyp surata düşmeginiň ortasynda öçendigini göz öňüne getiriň! Bu bizar edýär, şeýlemi? Canon-dan LP-E6N ýaly goşmaça batareýalary ulanyp, bu zatlardan gaça duruň .

Canon-dan batareýa LP-E6N

Bu zarýad berilýän litiý-ion batareýasy hiç haçan ýitgini ýitirmezligi üpjün edýär. Hemişelik çykyş tokyny üpjün edýär we ýadyň täsirinden ejir çekmeýär.

Cardat kartlary

Elmydama goşmaça ammar saklaň

Her bir suratçynyň bolmalysy ýaly iň oňat 10 kamera esbaplary

Atyşyň ortasynda boşluk gutarmak, güýjüň gutarmagy ýaly erbet bolup biler. Munuň öňüni almak üçin elmydama SanDisk Extreme Pro ýaly ätiýaçlyk ýat kartalary bolmaly .

SanDisk Extreme Pro

Çalt okamak we ýazmak tizligi bilen bu ýat kartasy möhüm ramkalary sypdyrmazlygy üpjün edýär. Mundan başga-da, şoka çydamly, suw geçirmeýän we temperatura çydamly.

Linza süzgüçleri

Suratlaryňyzy gowulandyryň

Linza süzgüçleri suratlaryňyzy hiç wagt göz öňüne getirip bolmajak görnüşde ösdürip biler. Linzaňyzy gorap biler, şöhlelenmäni azaldyp biler we ş.m. Iň oňat saýlawlaryň biri, Hoýa tegelek polýarizasiýa süzgüçidir .

Hoýa tegelek polýarizasiýa süzgüji

Hoýadan bu süzgüç, şöhleleri azaltmak bilen kontrast we reňk doýgunlygyny güýçlendirýär. Peýzaapeslary we açyk sahnalary surata düşürmek üçin ajaýyp.

Kamera gaýyş

Kameranyňyzyň ýykylmagyna ýol bermäň

Kamera kemeri hereket edende kameranyň tötänleýin gaçmagyndan goraýar. Ygtybarlylyk üçin Peak Design Slide Lite maslahat berýäris .

Peak Lite slaýd dizaýny

Bu guşak berk we amatlydyr. Köpugurly dizaýnynyň kömegi bilen ony boýnuňyza ýa-da egniňize eşik hökmünde geýip bilersiňiz.

Reflektorlar

Lightagtylyk dolandyryşy

Reflektorlar has deňagramly we hünär netijelerini berip, suratlaryňyzdaky ýagtylygy dolandyrmaga kömek edýär. “Neewer 5-in-1” reflektor ajaýyp saýlawdyr.

Täze 5-in-1 reflektor

Bäş dürli şöhlelendiriji ýüzleri (altyn, ak, gara, kümüş we açyk) hödürläp, Neewer-den bu reflektor islendik yşyklandyryş ýagdaýy üçin mümkinçilikleri berýär.

Uzakdan dolandyrmak

Suratyň bulaşmagyndan gaça duruň

Canon RC-6 ýaly uzakdan ýapyk dolandyryş, bulam-bujarlygy ýok etmäge kömek edýär, esasanam uzak wagtlap täsir etmek ýa-da makro surata düşmek.

Canon RC-6

Bu simsiz pult, kamerany zaýalamazdan uzak aralykdan surata düşmäge mümkinçilik berýär, anyk suratlary üpjün edýär.

Netije

Fotosurat diňe bir kamera hakda däl; dogry gurallardyr. Aboveokarda agzalan esbaplar bilen döredijiligiňizi giňeldip, tehniki çäklendirmeleri ýeňip geçip we daş-töweregimizdäki gözelligi ele almak üçin has köp üns berip bilersiňiz.

Sorag-jogap

  • Täze başlanlara bu garnituralaryň hemmesi gerekmi?
  • Bularyň hemmesi ilkibaşdan zerur bolmasa-da, ösüşiňize görä surat çekmek endikleriňizi ösdürip bilerler.
  • Marka esbaplary has gowumy?
  • Hemişe däl. Ady markaly esbaplar köplenç gowy hilli bolsa-da, az tanalýan ýa-da markasyz aksessuarlary hem gowy önümleri hödürläp biler. Hil bu ýerde markadan has möhümdir.
  • Haýsy aksessuar iň möhüm?
  • Bu, esasan, suratçy hökmünde zerurlyklaryňyza bagly. Şeýle-de bolsa, berk üçburç we ýokary hilli kamera sumkasy köplenç zerur hasaplanýar.
  • Accessorieshli esbaplary birbada satyn almalymy?
  • Zerur bolanda we maliýe mümkinçilikleriňize görä satyn almak has amalydyr. Iň zerur zadyňyza baha beriň we şol ýerden başlaň.
  • Bu esbaplar ähli kamera görnüşleri üçin amatlymy?
  • Bu garnituralaryň köpüsi ähliumumydyr we dürli görnüşli kameralar bilen ulanylyp bilner. Şeýle-de bolsa, satyn almazdan ozal olaryň laýyklygyny barlamak maslahat berilýär.
You may also like...