HDMI 2.1 bilen tanyşdyrmak: Telewizorlar üçin indiki nesil birikmesi

Giriş: Aragatnaşyklaryň ewolýusiýasy

HDMI 2.1 bilen tanyşdyrmak: Telewizorlar üçin indiki nesil birikmesiTelewizory gurmak üçin onlarça sim bilen iş salyşmaly günleriňizi ýadyňyzdamy? Gamea-da oýun konsolyňyzy, Blu-ray pleýerini ýa-da gürleýiş ulgamynyň işlemegi üçin sazlamalary düzmeli we sazlamaly bolanda? Hemişe öňküsi ýaly bolup görünýär, şeýlemi? Emma hakykatda beýle öň däldi, şonda-da tehnologiýanyň gazananlary haýran galdyrdy.

Telewizorda görmek tejribämizi üýtgeden şeýle öňegidişlikleriň biri HDMI (High-Definition Multimedia Interface) tehnologiýasydyr. Iň soňky wersiýasy HDMI 2.1 telewizion dünýäsini sarsdyrdy. Emma näme beýle üýtgeşik edýär? Çuňňur çümeliň.

HDMI 2.1: Teleýaýlym tehnologiýasynda oýun çalşygy

HDMI 2.1 syn

HDMI 2.1 diňe täzelenme däl; Bu ozal göz öňüne getirip bolmajak mümkinçilikleri açýan rewolýusiýa açyşy. Has ulurak, has çalt, has ýumşak we has dinamiki wizual tejribeleri göz öňüne getiriň. Sheöne bularyň hemmesini nädip edýär? Geliň muny anyklalyň.

Esasy HDMI 2.1 aýratynlyklary

Täzelenme nyrhlarynyň ýokarlanmagy

HDMI 2.1 has ýokary täzeleniş nyrhlaryny goldaýar, şol sanda 4K durulykda 120Hz we hatda 8K durulykda 60Hz. Halaýan wideo oýunlaryňyzy şeýle ajaýyp tizlikde oýnamagy ýa-da deňsiz-taýsyz tekizlik we aýdyňlyk bilen çalt hereket edýän filme tomaşa etmegi göz öňüne getiriň.

Dinamiki diapazon HDR

High Dynamic Range (HDR) tehnologiýasy HDMI üçin täze däl, ýöne HDMI 2.1 ony Dynamic HDR bilen täze derejä çykarýar. Bu reňk çuňlugyny, ýagtylygyny, kontrastyny ​​we giň reňkli gamutlary sahnada ýa-da çarçuwalaýyn esasda optimizirleýär. Reňklenen reňkler bilen hoşlaşyň we janly, janly wizuallara salam.

eARC goldawy

Öňdebaryjy gürleýiş ulgamyňyz bar diýeliň. HDMI 2.1-iň güýçlendirilen ses gaýtarma kanaly (eARC) gysylmazdan ýa-da hilini ýitirmezden ýokary hilli ses çykarmak üçin mümkinçilik berýär. Dolby Atmos we DTS: X sesini pikir ediň.

Kämilleşdirilen oýun aýratynlyklary

HDMI 2.1 oýunçylar üçin hudaý. “Auto Low Latency Mode” (ALLM), Üýtgeýän täzeleniş tizligi (VRR) we “Çalt çarçuwaly transport” (QFT) ýaly aýratynlyklar bilen oýun sessiýalaryňyz kemsiz, täsirli we düýbünden çuňňur bolar.

Deňeşdirme: HDMI 2.1 vs HDMI 2.0

Näme üçin meseleleri täzelemeli

HDMI 2.1 bilen tanyşdyrmak: Telewizorlar üçin indiki nesil birikmesiBir seretseň, HDMI 2.0-den HDMI 2.1-e täzelenmek gaty bir zat ýaly bolup görünmez, ýöne beýle däl. Ine, biri-biri bilen çaknyşýarlar.

Zolak giňligi: kwant böküşi

HDMI 2.0 18 Gbit / s geçirijilik ukybyna eýe. Täsirli? HDMI 2.1 muny haýran galdyryjy 48 Gb / s çenli ýokarlandyrýar. Bu 8K durulykda, has ýokary çarçuwaly nyrhlarda we HDR dinamiki diapazonda mümkinçilik berýär.

Bahalary täzeläň: oýun dowam edýär!

HDMI 2.0 4K durulykda iň ýokary 60Hz goldaýan bolsa, HDMI 2.1 muny 4K-da 120Hz-a çenli güýçlendirýär we hatda 60Hz-da 8K goldaýar. Oýunçylar, begeniň!

Ses: ýitgisiz we gysylan

Iki wersiýa hem ARC-ni goldaýar, ýöne HDMI 2.1-de eARC ses hiliniň ep-esli gowulaşmagyny üpjün edýär we ösen ses formatlaryny goldaýar.

HDMI 2.1-e täzelemäge mynasypmy?

HDMI 2.1-iň hödürleýän ajaýyp mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, anyk jogap hawa. Şeýle-de bolsa, bu häzirki enjamlaryňyza we zerurlyklaryňyza baglydyr.

HDMI 2.1-e täzelenmegi haçan göz öňünde tutmaly

Iň soňky oýun konsoly bilen höwesli oýunçy bolsaňyz ýa-da 8K telewizor satyn almagy meýilleşdirýän bolsaňyz, HDMI 2.1 hökman radaryňyzda bolmaly.

Netije: Geljek şu ýerde HDMI 2.1 bilen

Çalt depginde ösýän tehnologiýa dünýäsinde HDMI 2.1 has çuňňur, dinamiki we hakyky öý güýmenjelerini döretmek ugrundaky indiki ädimini görkezýär. Peýdalary aýdyňdyr, dogry enjamyňyz bar bolsa ýa-da täzelemäge taýyn bolsaňyz, HDMI 2.1-ni güýmenje meýdançasyna garşy almagyň wagty geldi.

Sorag-jogap

  • HDMI 2.1 näme?
  • HDMI 2.1 -okary kesgitli multimediýa interfeýsiniň iň soňky wersiýasy. Has ýokary geçirijilik giňligini, gowulaşan täzeleniş nyrhlaryny, HDR dinamiki diapazony we öňki wersiýasyna garanyňda has ösen aýratynlyklary goldaýar.
  • HDMI 2.1 8K durulygy goldap bilermi?
  • Hawa, HDMI 2.1 60Hz çenli 8K çözgüdi goldap biler.
  • HDMI 2.1-iň geçirijilik giňligi nämeden ybarat?
  • HDMI 2.1 48 Gbit / s ullakan geçiriş giňligini hödürleýär.
  • HDMI 2.1 oýun üçin haýsy peýdalary üpjün edýär?
  • HDMI 2.1, Auto Low Latency Mode (ALLM), Üýtgeýän Täzelenme Bahasy (VRR) we Çalt Çarçuwaly Ulag (QFT) ýaly oýun aýratynlyklaryny hödürleýär, bu oýunlary has täsirli we täsirli edýär.
  • HDMI 2.1 öňki wersiýalary bilen gabat gelýärmi?
  • Hawa, HDMI 2.1 HDMI-iň öňki wersiýalary bilen yza gabat gelýär.
You may also like...