Gizlinligi açmak: Kameranyň prosessorynyň şekiliň hilindäki roluna düşünmek

Giriş

Eliňizdäki kiçijik enjamyň nädip surata düşürýändigi we ajaýyp şekilleri döredýändigi hakda pikir edip gördüňizmi? Sungatyň tehnologiýa laýyk gelýän we jadyly prosesiň ösýän dünýäsine hoş geldiňiz. Her bir kameranyň merkezinde, smartfonyňyz bolsun ýa-da ýokary derejeli DSLR bolsun, şekili gaýtadan işleýän ýadro – kamera prosessory ýerleşýär. Kapotyň aşagyna göz aýlamagyň we bu esassyz tanalýan surat gahrymanyna düşünmegiň wagty geldi.

Kamera prosessoryny kesgitlemek

Kamera prosessor näme?

Kamera prosessor, şekil prosessory hökmünde hem tanalýar, alýan her sanly suratyňyzyň beýnisidir. Actuallyöne aslynda näme edýär? Itönekeýleşdireliň.

Kamera prosessorynyň roly

Çig maglumatlary üýtgetmek

Gizlinligi açmak: Kameranyň prosessorynyň şekiliň hilindäki roluna düşünmekPanel düwmesini basanyňyzda, ýagtylyk obýektiwden geçýär, datçige degýär we elektrik signallaryna öwrülýär. Soňra bu çig maglumatlar, bu signallary sanly şekile öwürýän kameranyň prosessoryndan geçýär. Prosessor bolmasa maglumatlar diňe bir topar düşnüksiz kodlar bolardy.

Suraty gowulandyrmak

Prosessor diňe bir maglumatlary öwürmek bilen çäklenmän, şekili hem gowulandyrýar. Reňkleri düzedýär, jikme-jiklikleri güýçlendirýär, sesleri azaldýar we ş.m. Suratlaryňyzda gün ýaşmagynyň joşgunly reňklerine haýran galyp gördüňizmi? Bu prosessoryň jadysy.

Kamera prosessorynyň şekiliň hiline täsiri

Karar we jikme-jiklikler

Qualityokary hilli prosessor, ähli möhüm jikme-jiklikleriň saklanmagyny üpjün edip, ýokary çözgütli şekilleri has netijeli işleýär. Nakedalaňaç göz bilen peýza .y görmegiň we dumanly penjireden tapawudy ýaly.

Tizlik we netijelilik

Prosessoryňyz, çalt hereket etmek ýa-da ýabany tebigaty surata düşürmek üçin möhüm bolan kameranyň suratlary nädip düşürip we gaýtadan işläp biljekdigine täsir edýär. Çalt gazel suratçy garaşanok, çagaňyzam garaşmaýar.

Bazardaky dürli kamera prosessorlary

Canon DIGIC prosessorlary

Mysal üçin, Canon EOS R-da tapylan Canon-yň iň soňky DIGIC 8 prosessory, has çalt işlemek we sesiň peselmegini hödürleýär we pes ýagtylyk üçin surata düşýär.

Nikon EXPEED prosessorlary

Nikon D850, ajaýyp reňk köpeltmegi we çalt öndürijiligi bilen meşhur, sport we tebigat suratçylarynyň halaýan EXPEED 5 prosessoryny özünde jemleýär.

BIONZ prosessorlary Sony

“Sony Alpha A7 III” -den tapylyşy ýaly, “Sony” -iň BIONZ X prosessory, köpeltmek, ses azaltmak we reňkleriň köpelmegi bilen jikme-jik bolup, dürli düşüriş ýagdaýlarynda ajaýyp şekil hilini berýär.

Prosessor vs. Sensor: Kameranyň içindäki söweş

Has möhümi näme?

Gizlinligi açmak: Kameranyň prosessorynyň şekiliň hilindäki roluna düşünmekOrta sensor ýa-da tersine birleşdirilen güýçli prosessor size iň gowy netijeleri bermez. Olar bir teňňäniň iki tarapyna meňzeýär, ikisi hem ýokary hilli şekiller üçin zerur.

Netije

Kameranyň prosessorynyň şekiliň hilindäki roluna düşünmek, düşüren her haýran galdyryjy suratymyzyň aňyrsyndaky ylma baha bermäge kömek edýär. Bu tehnologiki täsinlik bilen ýönekeý we ajaýyp ýerine ýetirilen çylşyrymly proses. Indiki gezek owadan surata düşeniňizde, sahnanyň aňyrsynda size ajaýyp surata düşmek üçin köp işleýän kiçijik prosessoryň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Sorag-jogap

  • Has gowy kamera prosessor şekiliň hilini aňladýarmy?
  • Hawa, belli bir derejede. Has gowy prosessor maglumatlary has netijeli işleýär, has gowy reňk öndürýär, sesi peseldýär we jikme-jiklikleri gowulandyrýar, bularyň hemmesi şekiliň hiline öwrülýär.
  • Haýsy kamerada iň gowy prosessor bar?
  • Dürli prosessorlaryň dürli artykmaçlyklary bolany üçin bu subýektiw. “Canon’s DIGIC”, “Nikonyň EXPEED” we “Sony” -iň BIONZ bazaryndaky iň gowularydyr.
  • Kamera prosessoryny täzeläp bolarmy?
  • , Ok, prosessor kameranyň arhitekturasynyň aýrylmaz bölegidir we programma üpjünçiligi ýaly kämilleşdirilip bilinmez.
  • Prosessor kameranyň tizligine nähili täsir edýär?
  • Prosessor kameranyň şekilleri çalt düşürmek we gaýtadan işlemek ukybyna täsir edýär. Has täsirli prosessor has çalt düşürmäge mümkinçilik berýär.
  • Has möhümi prosessor ýa-da datçik?
  • Bularyň ikisi hem şekiliň hili üçin möhümdir. Gowy prosessorsyz (ýa-da tersine) ýokary hilli datçik, şekiliň umumy hilinde ylalaşyga getirer.
You may also like...