Geň galdyryjy surat hili bilen iň gowy 5 OLED telewizory: Çuňňur syn

Giriş

Geň galdyryjy surat hili bilen iň gowy 5 OLED telewizory: Çuňňur synFilmleriňizi we oýunlaryňyzy hakykatdanam janlandyryp biljek telewizor gözleýärsiňizmi? Gutlaýarys, bagtlysyňyz! Bu makalada bazardaky iň oňat OLED telewizorlaryna, özboluşly aýratynlyklaryna we hersiniň aýratyn bolmagyna serederis. Başlalyň!

OLED-iň jadysy

OLED-e düşünmek

OLED näme? Gysgaltma organiki ýagtylyk çykaryjy diodlary aňladýar. Bu, bazardaky iň oňat şekil hilini hödürleýän tehnologiýa. Itöne bu nähili işleýär? Elektrik toguna jogap hökmünde müňlerçe ownuk organiki birleşmeleri göz öňüne getiriň – aslynda ýaşaýyş otagyňyzda ajaýyp yşyk görkezişi!

OLED vs.

LED we LCD telewizorlary bilen deňeşdirilende, OLED telewizorlary köplenç öňe çykýarlar. Näme üçin? Olarda ýokary kontrast gatnaşygy, gara derejesi we has giň reňk bar. Bu hakykatdanam özüne çekiji has açyk, has janly şekilleri aňladýar. Şeýle-de bolsa, siziň üçin iň oňat telewizoryň hem aýratyn zerurlyklaryňyza we býudjetiňize baglydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Iň gowy 5 OLED telewizorynyň tanyşdyrylyşy

LG CX seriýasy

OLED telewizorlary dünýäsine syýahata başlanymyzda, LG CX seriýasy hökman bir göz aýlamaga mynasypdyr. Ajaýyp surat hili we ulanyjy üçin amatly aýratynlyklary bilen tanalýan, premium telewizion tehnologiýanyň nyşany hökmünde dur.

Esasy aýratynlyklary

Bu telewizor çuňňur ses we wizual tejribe berýän AI Sound Pro, Dolby Vision IQ we Dolby Atmos ýaly aýratynlyklar bilen üpjün edilýär. Mundan başga-da, “G-Sync” we “FreeSync” aýratynlyklary sebäpli oýunçylar üçin amatlydyr.

Sony A8X

Ondan soň bolsa Sony A8H. Bu model, “Sony” -niň ajaýyp surat hilini we ajaýyp “Android TV” tejribesini bermek däbini dowam etdirýär.

Esasy aýratynlyklary

“Sony” -niň akustiki ýüzleý ses tehnologiýasy hakyky oýun çalşyjy bolup, ses döretmek üçin ekranyň göni titreýär. Şeýle hem, telewizor ajaýyp surat düşnükliligi üçin X1 Ultimate prosessor we Pixel Contrast Booster tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

LG G1 Galereýa seriýasy

LG G1 Galereýasy seriýasy diňe bir ýokary hilli öndürijiligi däl, eýsem estetiki özüne çekijiligi üpjün edýän OLED telewizorlarynyň hakyky eseri.

Esasy aýratynlyklary

Bu telewizor täze OLED evo panel tehnologiýasy bilen 4K suraty janlandyrýar. Mundan başga-da, onuň ýumşak, ultra inçe dizaýny diwara gurlanda telewizora garanyňda sungat eserine meňzeýär.

Vizio H1 OLED ekrany

Geň galdyryjy surat hili bilen iň gowy 5 OLED telewizory: Çuňňur synOLED Vizio H1 bäsdeşlik suratlarynyň hilini we bahasyny hödürleýär, bu bolsa OLED teleýaýlym bazarynda möhüm rol oýnaýar.

Esasy aýratynlyklary

Telewizor Dolby Vision HDR we DTS Virtual: X tehnologiýasyny goldaýar we çarçuwasyz dizaýna eýe. Mundan başga-da, “ProGaming” hereketlendirijisi ony oýunçylar üçin ajaýyp saýlamaga öwürýär.

Panasonic HZ2000

Netijede, “Panasonic HZ2000” ajaýyp surat hiliniň we iň ýokary ses öndürijiliginiň utgaşmasyny hödürleýär.

Esasy aýratynlyklary

Onda umumy kinoteatr tejribesini ýokarlandyrmak üçin ýörite hünärli OLED paneli we gurlan Dolby Atmos gürleýjileri bar.

Netije

Şeýlelik bilen, indi suratyň hili üçin standart kesgitleýän iň gowy 5 OLED telewizoryna syn bar. Kino muşdagy, oýun endigi ýa-da diňe öý teatr tejribäňizi ýokarlandyrmak isleýän bolsaňyz, OLED telewizorlarynda iň oňat mümkinçilik bar.

Sorag-jogap

  • OLED telewizorlary näme üçin LED telewizorlaryndan has gowy?
  • OLED telewizorlarynda has gowy kontrast gatnaşygy, gara derejesi we has giň reňk diapazony bar. Şeýle hem, has çalt täzeleniş nyrhlary bar, bu bolsa çalt hereket sahnalaryna ýa-da sport çärelerine tomaşa etmek üçin iň amatly saýlama bolýar.
  • OLED telewizorlary oýun üçin gowymy?
  • Hawa, OLED telewizorlary oýun üçin ajaýyp. Iň oňat modelleriň köpüsi G-Sync we FreeSync ýaly aýratynlyklary hödürleýär we gijä galmagy azaldýar we rahat hereket etmegi üpjün edýär.
  • OLED telewizorlary şekiliň ýanmagy howpyndamy?
  • Bu teoretiki taýdan mümkin bolsa-da, adaty görüş şertlerinde beýle mümkin däl. Häzirki zaman OLED telewizorlarynyň köpüsinde ýanmagyň öňüni almak üçin içerki aýratynlyklar bar.
  • OLED telewizorlary ýokary baha tölemäge mynasypmy?
  • Suratyň hiline ýokary baha berýän bolsaňyz, jogap aýdyň hawa. Janly reňkler we çuň gara reňkler deňsiz-taýsyz tomaşa tejribesini döredýär.
  • OLED telewizorlary näçe wagt dowam eder?
  • Ortaça ulanylanda, OLED telewizory takmynan 100,000 sagat dowam eder. Bu, 54 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda günde 5 sagat telewizora tomaşa edeniňe deňdir!
You may also like...