Esasy gollanma: Her täze noutbukda bolmaly iň oňat 10 programma

Giriş

Esasy gollanma: Her täze noutbukda bolmaly iň oňat 10 programmaÖzüňizi ýalpyldawuk täze noutbukyňyzy ýaňy açyp, dünýäni ýeňmäge kömek etmäge garaşýan şol jadyly döwürde tapdyňyzmy? Bu täsin! Aöne bir minut garaşyň – başlamazdan ozal öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak, hezil etmek we gymmatly maglumatlaryňyzy howpsuz saklamak üçin zerur programmalaryň bardygyna göz ýetireliň. Bu makalada, her täze noutbuk eýesiniň gurmaly on sany möhüm programmasy barada gürleşeris.

Microsoft Office 365: Doly öndürijilik toplumy

Her Microsoft Office guralyny aýratyn satyn almaly günleriňizi ýadyňyzdamy? Olary ýatdan çykaryň. Microsoft Office 365 bilen ähli öndürijilik gurallaryňyz bir ýerde. Resminamalary redaktirlemek üçin söz, tablisalar üçin Excel, prezentasiýa üçin PowerPoint we başgalar. Bu toplum okuwçylar, hünärmenler we gurama zerur bolan beýleki adamlar üçin hökmany zat.

Google Chrome: Webi dolandyrýan brauzer

Esasy gollanma: Her täze noutbukda bolmaly iň oňat 10 programmaGöçürip almaly ilkinji enjamlaryňyzyň biri ygtybarly we çeýe web brauzeri. Bu sanawda Google Chrome birinji orunda durýar. Onuň tizligi, giňeldiş kitaphanasy we enjamlaryň arasynda yzygiderli sinhronlaşma ony gowy saýlaýar.

NordVPN: Ygtybarly we ygtybarly serfing üçin

Bu sanly döwürde internet howpsuzlygyny äsgermezlik edip bolmaz. Bu ýerde NordVPN kömek edip biler. Onlaýn işleriňizi, zerur anonimligi üpjün edip, gözüňizi açmakdan goraýar.

Adobe Photoshop: Döredijiligiňizi açyň

Esasy gollanma: Her täze noutbukda bolmaly iň oňat 10 programmaTejribeli dizaýner ýa-da diňe dizaýn bilen synag etmegi halaýan biri bolsaňyz, Adobe Photoshop möhüm guraldyr. Güýçli mümkinçilikleri suratlary redaktirlemäge, sanly eserleri döretmäge we döredijiligiňizi çäksiz beýan etmäge mümkinçilik berýär.

VLC Media pleýer: Islän zady we hemme zady oýnaýar

Mediýa oýunçylary barada aýdylanda, VLC Media Player jedelsiz şa. Islendik faýl formatyny diýen ýaly oýnamak ukyby, ähli media mazmun zerurlyklary üçin hökmany programma edýär.

Dropbox: Maglumatlaryňyzy ýönekeýleşdiriň

Esasy gollanma: Her täze noutbukda bolmaly iň oňat 10 programmaStoragehli ammar zerurlyklaryny üpjün edýän programma kim islemeýär? Dropbox-yň hödürleýän zady – faýllary enjamlaryň arasynda saklamagyň, sinhronlamagyň we paýlaşmagyň iň amatly usuly, durmuşyňyzy aňsatlaşdyrýar.

Evernote: Hiç zady ýatdan çykarma

Önümçiligiň açary guramaçylykdyr we Evernote size muny etmäge kömek edip biler. Bu diňe bellik alýan programma däl. Edilmeli sanawlardan başlap, iş ideýalaryna çenli hemme zady saklaýan ikinji beýniňiz.

Spotify: Şahsy aýdym-saz ýoldaşyňyz

Esasy gollanma: Her täze noutbukda bolmaly iň oňat 10 programmaIş bolsun, öwreniň ýa-da dynç alyň, hemme zat gowy saz bilen has gowudyr. “Spotify” size täze noutbuk üçin ajaýyp aýdym-saz programmasy edip, millionlarça aýdymlara we podkastlara girmäge mümkinçilik berýär.

Ackalňyşlyk: Hyzmatdaşlyk aňsat boldy

Bir topar bilen işleýärsiňizmi ýa-da dostlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamaly bolsaňyz, Slack aragatnaşygy aňsatlaşdyrýar. Bu üznüksiz hyzmatdaşlygyň häzirki zaman çözgüdi.

“Avast Free Antivirus”: Noutbukyňyzy goraň

Esasy gollanma: Her täze noutbukda bolmaly iň oňat 10 programmaNetijede, her noutbuga ygtybarly antiwirus programmasy gerek. “Avast Free Antivirus”, noutbukyňyzy howpsuz saklap, ähli zyýanly programma üpjünçiliginden giňişleýin goragy üpjün edýär.

Netije

Täze noutbukyňyz diňe iň gowusyna mynasyp we bu on programma diňe öz ugurlarynda iň gowusydyr. Önümçiligiň, güýmenjäniň we howpsuzlygyň utgaşmasyny üpjün edip, möhüm bukjany üpjün edýärler. Şonuň üçin ikirjiňlenmäň, noutbukyňyzy açyň we şu möhüm programmalary şu gün guruň.

Her täze noutbuk üçin esasy programmalar barada maglumatyňyz bar bolsa, geliň ýygy-ýygydan berilýän soraglara jogap bereliň.

Sorag-jogap

 • Bu programmalar üçin pul tölemelimi?
  Bu programmalaryň köpüsi mugt wersiýalary hödürleýär, ýöne käbirleriniň goşmaça aýratynlyklary bolan tölegli wersiýalary bolup biler.
 • Bu programmalar ähli operasiýa ulgamlary üçin elýeterlimi?
  Bu programmalaryň köpüsi birnäçe operasiýa ulgamy üçin elýeterlidir, ýöne programmanyň resmi web sahypasynda gabat gelýän maglumatlary barlamak has gowudyr.
 • Bu programmalary nädip gurmaly?
  Bu programmalary resmi web sahypalaryndan ýa-da programma dükanlaryndan göçürip alyp bilersiňiz we gurnama görkezmelerini ýerine ýetirip bilersiňiz.
 • Bu programmalar meniň noutbukymda näçe ýer tutar?
  Talap edilýän boşluk her bir programma baglydyr. Gurnaýjylar, adatça, gurnama prosesinde size näçe ýer gerek boljakdygyny aýdýarlar.
 • Indi zerur däl bolsa, bu programmalary pozup bilerinmi?
  Elbetde! Indi zerur däl ýa-da ulanmaýan islendik programmaňyzy pozup bilersiňiz.
You may also like...