El bilen re inimde atmagyň peýdalary: Giňişleýin gollanma

El bilen düzmek tertibine çuňňur çümmek

El bilen re inimde atmagyň peýdalary: Giňişleýin gollanmaFotosuratyňyzy garaşyşdan birneme peselýän ýaly duýsaňyz, açylmadyk suwlara çykmagyň wagty gelip biler. Hawa, el bilen işlemek tertibi barada aýdýarys, başlangyç suratçylaryň köpüsiniň köplenç ýüz öwürýän sazlamasy. Whyöne näme üçin awtomatiki usulda el bilen işlemeli? Geliň muny anyklalyň.

El bilen işlemegiň esaslaryna düşünmek

El bilen re modeimi netijeli ulanmak üçin ilki bilen apertura, ýapyk tizligi we ISO arasyndaky baglanyşygy beýan edýän “ekspozisiýa üçburçlugyna” düşünmeli. Her element, suratlaryňyzyň nähili görünmeginde möhüm rol oýnaýar. Olaryň biriniň üýtgemegi beýlekisinde öwezini dolmagy talap edýär.

Diafragma

Aperturaňyzy kameranyň gözi ýaly pikir ediň. Okuwçylaryň gözüň içine girýän ýagtylygy dolandyrmak üçin daralýandygy we şertnama baglaşşy ýaly, kameranyň datçigine girýän ýagtylygyň mukdaryny dolandyrmak üçin duralga açylýar ýa-da şertnama baglaşylýar.

Göçürme

Öçürijiniň tizligi, kameranyň ýapyk wagtynyň açyk wagtydyr. Bu, suratyňyzyň ýagtylygyna we hereketiň düşmegine täsir edýär – has çalt ýapyş tizligi hereketi doňdurýar, haýalrak bolsa hereketiň bulaşyk täsirini döredip biler.

Isa

ISO kameranyňyzyň ýagtylyga duýgurlygydyr. Higherokary ISO garaňky şertlerde ýagtylygyň ýetmezçiliginiň öwezini dolmak üçin ulanylýar, ýöne seresap boluň, sebäbi ýokary ISO-lar köplenç şekilde has köp ses çykarýar.

El bilen dolandyrmagyň güýji

Şahsyýet we döredijilik

El bilen re inimde surata düşmek, şahsyýetiňizi her surata düşürmäge mümkinçilik berýär. Bu, islenýän effekti gazanmak üçin parametrleri synagdan geçirmäge we üýtgetmäge mümkinçilik bermek bilen döredijiligi ösdürýär.

Hemişelik sergi

Awto re modeiminde, kameranyňyz esasy ýagtylyk çeşmesine esaslanýan sazlamalary sazlaýar, bu bolsa gapma-garşylyga sebäp bolup biler. El bilen işlemek tertibinde, esasanam kyn yşyklandyryş ýagdaýlarynda yzygiderli netijelere sezewar bolýan doly gözegçilik edýärsiňiz.

Çylşyrymly şertleri özleşdirmek

El bilen re inimde atmagyň peýdalary: Giňişleýin gollanmaEl bilen işlemek dürli atyş şertlerine uýgunlaşmagy üpjün edýär. Sport ýaryşyny ýokary tizlikde surata düşürmek ýa-da altyn sagadyň jadysyny almak bolsun, El bilen işlemek size işi ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

El bilen re supportim goldawy bilen meşhur markalar

Nikon

Nikon meşhur D seriýasy bilen giň el bilen sazlamalary hödürleýär. Mysal üçin, Nikon D850 ajaýyp surat hili we giň el bilen dolandyrmak mümkinçilikleri bilen wasp edildi.

Canon

“Canon” -yň EOS seriýasy, aňsatlyk bilen el bilen işlemek usuly sebäpli suratçylaryň arasynda ýene bir halanýar. Canon EOS 5D Mark IV ajaýyp dinamiki diapazony we ýokary çözgütli mümkinçilikleri bilen tapawutlanýar.

Sonny

“Sony” -iň “Alpha” seriýasy, esasanam “Sony Alpha a7 III”, içgin we amatly el dolandyryş dolandyryşlaryny hödürleýär. Bu diňe elde surata düşýänler üçin ajaýyp saýlaw.

El bilen işlemek tertibi: Has gowy surata düşmegiň derwezesi

Ilki bilen el bilen işlemek tertibi çylşyrymly bolup görünmegi mümkin, ýöne potensialyny açanyňyzdan soň, ol zerur gurala öwrülýär. Bu, awtomatiki sazlamalar bilen çäklenmän, dünýäni görşüňiz ýaly ele almak mümkinçiligini berýär. Onda näme üçin synap görüp, suratyňyzy indiki derejä çykarmaly däl?

Sorag-jogap

  • El bilen işlemek öwrenmek kynmy?
  • Başlangyç öwreniş egri bar bolsa-da, tejribe we sabyr bilen el bilen re modeimi özleşdirersiňiz. Üstünligiň açary täsir üçburçlugyny – aperturany, ýapyk tizligini we ISO-ny deňleşdirmekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.
  • El bilen re modeimi haçan ulanmaly?
  • Kameranyňyzyň sazlamalaryna doly gözegçilik etmek isleseňiz el bilen re modeimi ulanyň. Aýratynam kyn yşyklandyryş ýagdaýlarynda ýa-da belli bir çeper effekt gazanmak islän wagtyňyz peýdalydyr.
  • Haýsy kameralar el bilen işlemek üçin iň amatly?
  • Nikon D850 ýa-da Canon EOS 5D Mark IV ýaly ýokary derejeli DSLR-ler el bilen işlemek üçin ajaýyp. Şeýle-de bolsa, “Sony Alpha a7 III” ýaly aýnasyz kameralaryň köpüsi ajaýyp el bilen dolandyryşy hödürleýär.
  • El bilen re inimde surata düşürmek şekiliň hilini ýokarlandyrýarmy?
  • El bilen re modeimde surata düşürmek hökmany suratda şekiliň hilini ýokarlandyrmaýar. Şeýle-de bolsa, isleýän täsiriňize we täsirleriňize ýetmek üçin size has köp gözegçilik edýär.
  • Fotosuratyň ähli görnüşleri üçin el bilen işlemek mümkinmi?
  • Elbetde! Portretler, peýzaapeslar, ýabany tebigat, sport ýa-da başga bir surata düşüriş stili bilen gyzyklanýarsyňyzmy, El bilen işlemek, görüşiňizi takyk ýerine ýetirmek üçin çeýeligi üpjün edýär.
Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri