Egrilik we tekiz telewizorlaryň oňaýly we zyýanly taraplaryna düşünmek: Giňişleýin gollanma

Telewideniýe tehnologiýasy bilen tanyşlyk

Egrilik we tekiz telewizorlaryň oňaýly we zyýanly taraplaryna düşünmek: Giňişleýin gollanmaFilm görüp, telewizoryňyzyň şeýle jadyly atmosferany nädip döredýändigi hakda pikir edip gördüňizmi? Bularyň hemmesi ekran hakda. Tekiz we egri telewizorlar öý güýmenje dünýäsine öwrülişik edip, elektronika bazaryny basyp aldy. Whichöne haýsy has gowusy – tekiz ýa-da egri?

Tekiz panelli telewizorlaryň gysgaça taryhy

Jikme-jikliklere girmezden ozal, biraz wagt yza gaýdyp geleliň. Tekiz panelli telewizorlar, esasanam LCD we soňraky LED modelleri 21-nji asyryň sanly rewolýusiýasynda agdyklyk etdi. “Samsung”, “Sony” we “LG” ýaly markalar täzeliklere ýol açdy, bize metbugatyň tejribesini üýtgeden inçe, ýokary kesgitli dizaýnlary getirdi.

Tekiz panelli telewizorlary ulanmagyň häzirki zaman tejribesi

Häzirki zaman tekiz ekranly telewizorlar näme hödürleýär? Olar owadan, diwarlaryň köpüsi bilen gowy garyşýar we ajaýyp şekil hilini üpjün edýär. “Sony” -iň “Bravia” seriýasy ýa-da LG-iň OLED modelleri ýaly pudak ýolbaşçylary tekiz panelli telewizor dünýäsinde ýokary standartlary goýdular.

Egri telewizorlaryň merhemeti

Telewizor tehnologiýasy iň ýokary derejä ýetdi diýip pikir edenimizde, egri telewizorlar sahna çykdy. IMAX ekranlarynyň dizaýnyndan ylham alyp, tomaşa tejribämizi has çuňlaşdyrmagy wada berdiler. Samsung ýaly esasy markalar egri telewizorlary hödürlediler we bazarda uly seslenme döretdi.

Egrilik telewizion ynkylaby

Egrilikli telewizoryň aňyrsy, görýän zatlaryňyza has çuňňur çümdürmekdir. “Samsung” -yň “QLED” seriýasy we LG-iň egri OLED telewizorlary janly reňkleri, çuň garaýagyzlary we çuňňur wizual tejribe hödürläp, bu ynkylaby amala aşyrdy.

Egri vs tekiz telewizor: Aýratynlyklary boýunça deňeşdirme

Egrilik we tekiz telewizorlaryň oňaýly we zyýanly taraplaryna düşünmek: Giňişleýin gollanmaOnda, egri we tekiz telewizorlaryň arasynda nähili tapawutlar bar? Geliň, has içgin seredeliň.

Tejribe görmek

Tekiz telewizorlar

Tekiz panelli telewizorlar, amatly nokadyňyza garamazdan yzygiderli tomaşa etmek tejribesini üpjün edýär. Topar görmek we giň oturgyçly otaglar üçin amatly.

Egri telewizorlar

Egri telewizorlar “panoramiki effekti” simulirlemek bilen çuňňur tomaşa tejribesini döretmegi maksat edinýärler. Şeýle-de bolsa, toparyň görmegini çäklendirip bilýän göni telewizoryň öňünde otursaňyz has gowy işleýär.

Suratyň hili

Tekiz telewizorlar

Tekiz panelli telewizorlar, esasanam LG ýa-da Sony-den OLED modelleri janly reňkler we çuň gara reňkler bilen ajaýyp surat hilini hödürleýär.

Egri telewizorlar

Samsung-yň QLED seriýasy ýaly egri telewizorlar hem ajaýyp surat hilini üpjün edýär. Şeýle-de bolsa, egri ekran sebäpli şöhlelenmeler has göze ilýär.

Dizaýn we estetika

Tekiz telewizorlar

Tekiz ekranly telewizorlar köptaraply we jaýyňyzyň içki bölegine aňsatlyk bilen laýyk gelýär. Olary diwara gurnamak aňsat we köp görmek üçin ýer talap etmeýär.

Egri telewizorlar

Egri telewizorlar döwrebap we kaşaň görnüşe eýe. Şeýle-de bolsa, olary gurmak has kyn bolup biler we seresaply ýer talap eder.

Egri ýa-da tekiz telewizoryň arasynda saýlamak

Egri telewizor bilen tekiz telewizoryň arasynda saýlamagyňyz, şahsy islegleriňize, býudjetiňize, otagyňyzyň ýerleşişine we tomaşa endikleriňize bagly bolmaly. Köplenç maşgala film gijeleri bar bolsa, tekiz ekranly telewizor saýlamak has gowy bolup biler. Iföne çuňňur, birmeňzeş tomaşa etmek tejribesi siziň üçin möhüm bolsa, egri telewizor siziň islegiňiz bolup biler.

Netijeler

Görşüňiz ýaly, egri we tekiz telewizorlaryň artykmaçlyklary we potensial kemçilikleri bar. Bularyň hemmesi öý görmek tejribäňizde iň möhümine baglydyr.

Sorag-jogap

  • Haýsy marka iň gowy egri telewizor hödürleýär?
  • Samsung egri teleýaýlym bazarynda öňdebaryjy marka bolup, ýokary hilli QLED seriýasy bilen tanalýar.
  • Egri telewizor has gowy surat hilini üpjün edýärmi?
  • Hökmany däl. Suratyň hili, görnüşine däl-de, telewizoryň (LED, OLED, QLED) tehnologiýasyna has köp baglydyr.
  • Egri telewizorlar has gymmatmy?
  • Adatça hawa. Egri telewizorlar köplenç tekiz kärdeşlerinden has ýokary baha belligine eýe.
  • Egri telewizor diwara oturdylyp bilnermi?
  • Hawa, ýöne diwarda tekiz panelli telewizor ýaly berk ýatmazlygy mümkin.
  • Egri telewizorlar parlaklygy azaldýarmy?
  • Aslynda, egri telewizorlar ekranyň egrilen ýeri sebäpli käbir yşyklandyryş şertlerinde ýalpyldawuklygy artdyryp biler.
You may also like...