DSLR we aýnasyz awtofokus ulgamlaryny deňeşdirmek: çuňňur syn

Kamera awtofokus ulgamlary bilen tanyşlyk

DSLR we aýnasyz awtofokus ulgamlaryny deňeşdirmek: çuňňur synFotosurat dünýäsinde az zat ünsi jemleýär. Bu makalada kameralaryň iki esasy görnüşine: sanly SLR (DSLR) kameralaryna we aýnasyz kameralara çuňňur göz aýlarys. Hususan-da, ýiti, jikme-jik şekilleri öndürýän her bir surat enjamynyň möhüm bölegi bolan awtofokus ulgamlaryny deňeşdireris.

DSLR we aýnasyz kamera esaslary

DSLR kameralaryna düşünmek

Sanly SLR kameralary (DSLR) professional surat dünýäsinde köpden bäri agdyklyk edýär. Mehaniki aýna ulgamyny we optiki görüjini ulanýarlar. Emma olary hakykatdanam beýleki kameralardan näme tapawutlandyrýar?

Aýnasyz kamera syn

Beýleki tarapdan aýnasyz kameralar, ykjam ululygy we innowasiýa aýratynlyklary sebäpli meşhurlyk gazanyp, meýdana täze gelenlerdir. Has adaty kärdeşleri bilen nädip deňeşdirýärler?

Awtofokus ulgamlarynyň derňewi: bu näme we näme üçin möhüm

DSLR we aýnasyz awtofokus ulgamlaryny deňeşdirmek: çuňňur synDeňeşdirmezden ozal, awtofokusyň nämedigini tiz düşündireliň. Näme üçin bu biziň pikir alyşmagymyzyň şeýle möhüm bölegi?

DSLR awtofokus ulgamlary

DSLR kameralary esasan fazany kesgitleýän awtofokus ulgamyny ulanýarlar. Munuň manysy näme we iş ýüzünde nähili işleýär? Geliň muny anyklalyň.

Sanly SLR kameralarynda fazany kesgitlemek ulgamy

“Fazany kesgitlemek” adalgasy tehniki ýaly bolup biler, ýöne düşünje ýönekeý. Bu ulgam dürli atyş şertlerinde nähili işleýär?

Canon EOS 5D Mark IV DSLR kamerasynyň mysaly

Mysal üçin, awtofokus mümkinçilikleri bilen tanalmaga mynasyp DSLR kamera modelini gözden geçiriň: Canon EOS 5D Mark IV.

Aýnasyz kamera awtofokus ulgamlary

DSLR we aýnasyz awtofokus ulgamlaryny deňeşdirmek: çuňňur synAýnasyz kameralar adatça kontrast kesgitleýji awtofokus ýa-da gibrid ulgamlary ulanýarlar. Bu nähili işleýär we suratlaryňyz üçin nämäni aňladýar?

Aýnasyz kameralarda kontrast we gibrid kesgitleýiş ulgamlary

Kontrast kesgitlemek ulgamlary we gibrid awtofokus ulgamlary awtofokusa täzeçe çemeleşýär. Bu atyş tejribesine nähili täsir edýär?

“Sony Alpha a7 III” aýnasyz kameranyň mysaly

Ösen we çalt awtofokus ulgamy bilen tanalýan Sony Alpha a7 III aýnasyz kamerasyna göz aýlalyň.

Kelläni deňeşdirmek: DSLR Autofocus vs Aýnasyz kameralar

Aýry-aýry ulgamlara seredenimizden soň, olary göni deňeşdirip bileris. Awtofokus dünýäsinde haýsy ulgam öňdäki hatarda durýar?

Awtofokus tizligi: Hereketde çalt

Haýsy ulgam şekilleri has çalt jemleýär?

Awtofokus takyklygy: ýere basyň

Tizlik takyklyksyz hiç zady aňlatmaýar. Haýsy ulgam elmydama takyk ünsi jemleýär?

Pes ýagtylyk şertlerinde işlemek: garaňkyda

DSLR we aýnasyz awtofokus ulgamlaryny deňeşdirmek: çuňňur synFotosurat elmydama açyk ýagdaýda alynmaýar. Pes ýagtylyk şertlerinde bu ulgamlar nädip baş alyp bilerler?

Netijeler: DSLR bilen aýnasyz kamera awtofokusyny saýlamak

Iki ulgamy hem gözden geçirip, olaryň hersiniň öz güýçli we gowşak taraplary barlygy belli bolýar. Onda haýsysyny saýlamaly?

You may also like...