Bilmeli 10 gizlin smartfon aýratynlygy

Giriş

Bilmeli 10 gizlin smartfon aýratynlygyJübiňizdäki bu kiçijik enjamyň ýaşaýyş, işlemek we oýnamak usulymyzy nädip üýtgedendigi ajaýyp zat! Belki, hemme zady eýýäm bilýärsiňiz öýdýän? Bolýar, taýyn boluň, sebäbi sizi geň galdyryp biljek käbir gizlin aýratynlyklara serederis!

Smartfonyň elýeterliligi

“IPhone” -da göni diňlemek aýratynlygy

“IPhone” -yňyz diňe jaňlar, tekstler we sosial media üçinmi? Againene pikirleniň. “Live” diňläň, “iPhone” -yňyzy eşidiş enjamyna täsirli öwürýän az bilinýän aýratynlyk. Elýeterlilik sazlamalarynda gizlenip, eşidilmedik ýerlerde sesleri güýçlendirýär.

“Android” -de “Live Caption” aýratynlygy

“Android” -iň öz gizlin aýratynlyklary hem bar. Gündelik durmuşyňyz üçin real wagt subtitrleri almagy arzuw edip gördüňizmi? “Android” -den “Live Caption” enjamyňyzdaky islendik ses üçin göni subtitrleri üpjün edýär.

Smartfon howpsuzlygyna çümüň

“IPhone” -da saglyk kartoçkasy aýratynlygy

Bilmeli 10 gizlin smartfon aýratynlygyIlki bilen howpsuzlyk! “IPhone” -daky “Saglyk ýazgysy” aýratynlygynyň adatdan daşary ýagdaýlarda möhüm bolup biljek möhüm maglumatlary goşmaga mümkinçilik berýändigini bilýärdiňizmi? Gulp ekranyndan girip bolýar, şonuň üçin enjamyňyzy açmak hökman däl.

Android-de gizlin bukja

Şahsy faýllaryňyzy Android-de gizlin bukja bilen gulplaň. Faýllar programmasynda faýllary we suratlary gözleriňden gizlenen kodlanan bukjada saklap bilersiňiz.

Sanly abadançylyga çümüň

“IPhone” -da ekranyň wagty

Aýlananyňyzda wagt uçýar, şeýlemi? “IPhone” -yňyzdaky gizlin “Ekranyň wagty” aýratynlygy, gündelik programma çäklerini kesgitlemäge mümkinçilik berip, smartfon ulanyşyňyzy has ýatdan çykarmaga kömek edýär.

“Android” -de “Relax Mode” aýratynlygy

Gije telefonyňyzdan aýryp bilmersiňizmi? “Android” -de “Relax” rejesini synap görüň. Ekranyňyzy çal reňkde öwürýär we “Aladalanmaň” re modeimini işjeňleşdirýär, öçürmäge we gaty zerur dynç almaga kömek edýär.

Gowulaşan amatlylyk üçin akyl

“IPhone” -da tekst aýratynlygyny çalyşyň

Bilmeli 10 gizlin smartfon aýratynlygyŞol bir sözlemleri ýazmakdan ýadadyňyzmy? IPhone-daky “Tekst çalyşmagy” muny siziň üçin eder. Diňe degişli gysgaltmany goşuň we telefonyňyz bu sözlemi awtomatiki usulda tamamlar.

“Android” -de ekran reodeimini bölüň

“Android” -iň “Split Screen” re withimi bilen ýokary derejede köp işlemek. Bu aýratynlyk, bir wagtyň özünde iki programmany işletmäge mümkinçilik berýär.

Görüş hilelerine syýahat

“IPhone” -da iki gezek yzky aýratynlyk

“IPhone” -yň “Double Tap Back” kömegi bilen telefonyňyzyň arka tarapyna iki ýa-da üç gezek basyp, çalt hereket edip bilersiňiz. Jadyly taýajyk ýaly, şeýlemi?

Indi “Android” -de oýnamak aýratynlygy

Halaýan aýdymyňyzy eşitdiňizmi, ýöne adyny bilip bilmediňizmi? Indi “Android” -de oýnamak, töweregiňizdäki sazlary tanar. Jübiňde şahsy DJ bar ýaly.

Netije

Bilmeli 10 gizlin smartfon aýratynlygyŞeýlelikde, ine, olar – smartfonyňyzda gizlenen käbir hazynalar. Enjamyňyzyň çuňlugynda başga haýsy garaşylmadyk zatlaryň gizlenendigini kim bilýär? Indi bilýän bolsaňyz, bu hileler bilen dostlaryňyzy haýran galdyrmagyň wagty geldi!

Sorag-jogap

  • Smartfonymda bu gizlin aýratynlyklary nireden tapyp bilerin?
  • Bu aýratynlyklaryň köpüsini, elýeterlilik, sanly abadançylyk we howpsuzlyk bölüminde smartfonyňyzyň sazlamalarynda tapyp bilersiňiz.
  • Bu aýratynlyklar ähli iPhone we Android modellerinde barmy?
  • Aýratynlyklaryň köpüsi dürli modellerde elýeterli bolsa-da, käbirleri diňe enjam we programma üpjünçiligi talaplary sebäpli täze modellerde elýeterli bolup biler.
  • Bu aýratynlyklary ulanmak mugtmy?
  • Hawa, bu aýratynlyklaryň hemmesi öňünden gurlan we ulanmak üçin mugt.
  • Gerek däl bolsa, bu aýratynlyklary öçürip bolarmy?
  • Hawa, bu aýratynlyklaryň köpüsini zerur bolanda açyp ýa-da öçürip bolýar.
  • Bu aýratynlyklar batareýanyň güýjüni sarp edýärmi?
  • Käbir aýratynlyklar birneme has köp güýç ulanyp bilse-de, köpüsiniň batareýanyň ömrüne az täsiri bar. Anyöne ýadyňyzdan çykarmaň, islendik funksiýa batareýany ýygy-ýygydan ulanyp biler!
You may also like...