Aýnasyz ýa-da DSLR kamerasy: Size laýyk kamerany saýlamak

Giriş

Aýnasyz ýa-da DSLR kamerasy: Size laýyk kamerany saýlamakAýnasyz we DSLR kameralaryny saýlamakda bulaşykmy? Tehnologiýanyň çatrygynda bolmak ýaly, şeýlemi? Worryöne alada etme, sen ýeke däl! Bu gün ajaýyp kamera çekişmesine göz aýlarys we haýsy kameranyň size laýykdygyny kesgitlemäge kömek ederis.

Iki otagly erteki

DSLR kameralaryna düşünmek

Sanly ýeke obýektiw refleks kameralary ýa-da DSLR-ler, professional suratçylar üçin köpden bäri esasy enjam bolup durýar. Canon we Nikon ýaly meşhur markalarda DSLR bazarynda agdyklyk edýän Canon EOS 5D Mark IV we Nikon D850 ýaly nyşanly modeller bar.

DSLR kamerasy nähili işleýär?

DSLR bilen ýagtylyk obýektiwden geçýär, soň bolsa aýna bilen şöhlelendirilýär, ol şekili ýa-da şekil datçigine iberýär. Panel düwmesini basanyňyzda aýna ýokarlanýar, ýapyk açylýar we soňky suraty düşürýän surat datçigine ýagtylyk düşýär.

Söweş meýdany üçin täze: Aýnasyz kameralar

Aýnasyz kameralar, adyndan görnüşi ýaly, DSLR-iň aýna mehanizmini ýok edýär. Suratçylyk pudagy üçin has täze we Sony we Fujifilm ýaly markalar Sony Alpha a7 III we Fujifilm X-T4 ýaly modeller bilen öňde barýar.

Aýnasyz kamera nähili işleýär?

Aýnanyň ýoklugy, yzky ekranda ýa-da elektron görnüşinde (EVF) göni ýaýlymy görkezýän şekil datçigine göni geçýändigini aňladýar. Bu aýnasyz dizaýn, bu kameralary ykjam we ýeňil edýär.

DSLR we aýnasyz kameralary deňeşdirmek

Ölçegi we agramy

Aýnasyz ýa-da DSLR kamerasy: Size laýyk kamerany saýlamakGünüň dowamynda surata düşmek üçin boýnuňyza DSLR geýip gördüňizmi? Onuň agramyny duýarsyňyz. Beýleki tarapdan, “Olympus OM-D E-M10 Mark IV” ýaly aýnasyz kameralar has ykjam dizaýna eýe bolup, ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

Suratyň hili

DSLR-leriň we aýnasyz kameralaryň ikisi hem ýokary şekil hilini öndürýär, ýöne Panasonic Lumix GH5 ýaly aýnasyz kameralar real wagt şekiliň deslapky synyny hödürleýär.

Batareýanyň ömri

Bu ýerde Nikon D780 ýaly DSLR kameralarynyň artykmaçlygy bar. Elmydama janly deslapky syn datçiginiň ýoklugy, adatça DSLR-de batareýanyň has uzak dowam etmegine getirýär.

Awtofokus tizligi

Irki aýnasyz kameralar awtofokus tizliginde DSLR-lerden yza galdy, ýöne Canon EOS R5 ýaly täze modeller çalt we takyk awtofokus hödürledi.

Karar bermek

Uzyn batareýa ömri we linzalaryň giň görnüşi zerur hünärmen suratçymy? Soňra DSLR kamerasy iň gowy saýlaw bolup biler. Şeýle-de bolsa, göçme we real wagt suraty öňünden görmek siziň üçin möhüm bolsa, aýnasyz kamera iň oňat wariantyňyz bolup biler.

Netije

Aýnasyz ýa-da DSLR kamerasy: Size laýyk kamerany saýlamakAýnasyz ýa-da DSLR, saýlamak şahsy surat islegleriňize we islegleriňize bagly. Galyberse-de, kamera diňe bir gural, jady tomaşaçylaryň gözünde, şeýlemi?

Sorag-jogap

  • Aýnasyz kameralar DSLR-den gowumy?
  • “Has gowusy”, aýratyn zerurlyklara baglylykda subýektiw. Kameralaryň iki görnüşiniň hem artykmaçlyklary bar we olaryň arasyndaky saýlama aýratyn zerurlyklaryňyza we surata düşüriş stiliňize laýyk gelmelidir.
  • Aýnasyz kameralar täze başlanlar üçin gowymy?
  • Hawa, şeýle edýärler. Ykjam ululygy, ýeňil agramy we ulanyjy üçin amatly interfeýsi olary täze başlanlar üçin ajaýyp saýlamaga öwürýär.
  • Professional suratçylar aýnasyz kameralary ulanýarlarmy?
  • Hawa, köp hünärmen suratçylar ykjam dizaýny, ösen aýratynlyklary we elýeterli linzalaryň dürlüligi sebäpli aýnasyz kameralara geçdiler.
  • Aýnasyz kameralaryň esasy kemçiligi näme?
  • Esasy kemçilikleriň biri batareýanyň ömri. Elektron görüjiler sebäpli aýnasyz kameralar, adatça DSLR kameralary bilen deňeşdirilende batareýanyň ömri gysga bolýar.
  • DSLR kameralary könelermi?
  • , Ok, DSLR kameralary könelmez. Uzak batareýanyň ömri we giň obýektiw utgaşyklygy ýaly möhüm peýdalary hödürleýärler. Şeýle-de bolsa, aýnasyz kamera tehnologiýasy çalt ösýär we olary has meşhur edýär.
You may also like...